Cytaty po angielsku z tłumaczeniem

Cytaty po angielsku z tłumaczeniem na język polski

Cytaty po angielsku są popularnym tematem wyszukań gdyż wiele z nich przeszło do historii lub niesie ze sobą ważne przesłanie, dlatego warto zwrócić na nie uwagę. Poniżej znajdziecie liczne cytaty znanych ludzi w języku angielskim, wraz z tłumaczeniem na język polski.  Z kolei przysłowia i sentencje po angielsku znajdziecie tutaj. Oto najciekawsze cytaty po angielsku:

„Forgive your enemies, but never forget their names.” – Wybaczaj swoim wrogom, ale nigdy nie zapominaj ich imion.

„The on­ly way to get rid of a tem­pta­tion is to yield to it.” – Je­dyny sposób, żeby uwol­nić się od po­kusy to jej ulec.

„Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal.” – Trudności to te straszne rzeczy które widzisz, kiedy oderwiesz wzrok od celu.

„You can’t build a reputation on what you are going to do.” – Nie możesz zbudować reputacji na tym co „zamierzasz” zrobić.

„Peace, love, empathy.” – Pokój, miłość, empatia.

„The greater the obstacle, the more glory in overcoming it.” – Im większa jest przeszkoda, tym większa chwała stoi za nią.

„Nothing happens without a reason.” – Nic nie dzieje się bez powodu.

„Life is what happens when you are busy making other plans.” – Życie to to co dzieje się wtedy, kiedy jesteś zajęty robieniem planów.

„A business that makes nothing but money is a poor kind of business.” – Biznes który przynosi tylko pieniądze jest słabym biznesem.

„All you need is love.” – Wszystko czego potrzebujesz to miłość.

„Knowledge is power.” – Wiedza to potęga.

„If you are going through hell, keep going.” – Jeśli idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się.

„Only God can judge me.” – Tylko Bóg może mnie osądzać.

„Ex­pe­rien­ce is the na­me that eve­ryone gi­ves to his mis­ta­kes.” – Doświad­cze­nie – naz­wa jaką na­daje­my naszym błędom.

„What doesn’t kill you will make you stronger.” – Co Cię nie zabije to Cię wzmocni.

„We li­ve, as we dream – alo­ne.” – Żyje­my tak jak śni­my – samotnie.

„Better an open enemy than a false friend.” – Lepszy otwarty wróg, niż fałszywy przyjaciel.

„Happiness lies in good health and a bad memory.” – Szczęście zawiera się w dobrym zdrowiu i słabej pamięci.

„Frien­ds are an­gels who lift us to our feet when our win­gs ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly.” – Przy­jaciele są jak ciche anioły, które pod­noszą nas, gdy nasze skrzydła za­pom­niały jak latać.

„There are people who have money and people who are rich.” – Są ludzie którzy mają pieniądze i są ludzie którzy są bogaci.

„Coura­ge is to re­sist fear, mas­te­ry of fear – not ab­sence of fear. „ – Od­wa­ga to pa­nowa­nie nad strachem, a nie brak strachu.

„Time is what we want most, but what we use worst.” – Czas jest tym czego chcemy najbardziej, ale wykorzystujemy najgorzej.

„Each day is dri­ve through his­to­ry. „ – Każdy dzień jest podróżą przez historię.

„There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics.” – Są trzy rodzaje kłamst: kłamstwa, wielkie kłamsta i statystyki.

„What ma­kes the de­sert beauti­ful is that so­mewhe­re it hi­des a well.” – Pus­ty­nię upiększa to, że gdzieś w so­bie kry­je studnię.

„A lie can be hal­fway round the wor­ld be­fore the truth has got its boots on.” – Kłam­stwo zdąży obiec pół świata, za­nim praw­da nałoży buty.

„You must fir­st ha­ve a lot of pa­tien­ce to learn to ha­ve pa­tien­ce.” – Trze­ba mieć dużo cier­pli­wości, by się jej nauczyć.

„A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.” – Pesymista widzi trudności w każdej możliwości; optymista widzi możliwości w każdej trudności.

„Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.” – Sukces to zdolność do przechodzenia od jednej porażki do następnej bez utraty entuzjazmu.

„All is in the han­ds of man. The­refo­re you should wash them of­ten.” – Wszys­tko jest w rękach człowieka. Dla­tego na­leży je często myć.

„Friendship is like money: easier made than kept.” – Przyjaźń jest jak pieniądze: łatwiej ją zdobyć niż utrzymać.

„It`s a great man who can laugh at his misfortunes.” – Wielkim człowiekiem jest ten, kto umie się śmiać ze swoich niepowodzeń.

„You cannot change the past, but every moment is an opportunity to change your future.” – Nie możesz zmienić przeszłości, ale każda chwila jest możliwością aby zmienić Twoją przyszłość.

„A poet can survive anything but a misprint.” – Poeta zniesie wszystko, tylko nie błąd drukarski.

„I like looking at geniuses, and listening to beautiful people.” – Lubię przyglądać się geniuszom i przysłuchiwać się pięknym ludziom.

„I love life because what more is there.” – Kocham życie, bo cóż innego nam pozostało.

„Happiness is rarely a reward, more often it is an unexpected gift.” – Szczęście rzadko bywa nagrodą, częściej jest niespodziewanym prezentem.

„Love me the way I am, not the way you want me to be.” – Kochaj mnie taką jaką jestem, a nie taka jaką chciałbyś abym była.

„You cannot plan the most beautiful moments. They will come by themselves.” – Najpiękniejsze chwile w życiu nie mogą być zaplanowane. One przyjdą same.

„A bad woman is a sort of woman a man never gets tired of.” – Zła kobieta należy do tego rodzaju istot, których mężczyźni nigdy nie mają dosyć.

„Better a broken promise than none at all.” – Lepsza złamana obietnica niż żadna.

„Life is a hospital, in which every patient wants to change his bed.” – Życie to szpital, w którym każdy pacjent chce zmienić łóżko.

„Life is a tragedy for those who feel and a comedy for those who think.” – Życie jest tragedią dla tych, co czują, a komedią dla tych, co myślą.

„Generosity is the essence of friendship.” – Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni.

„Men who are unhappy, like men who sleep badly, are always proud of the fact.” – Ludzie, którzy są nieszczęśliwi, tak jak ludzie, którzy źle sypiają, są zawsze dumni z tego faktu.

„A wise man will make more opportunities than he finds.” – Mądry człowiek stworzy więcej możliwości niż znajdzie.

„Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it for religious conviction.” – Ludzie nigdy nie czynią zła tak zupełnie i ochoczo, jak z przekonań religijnych.

„When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.” – Kiedy czegoś gorąco pragniesz cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu.

„Nobody has ever been able to tell the difference between a fool and a hero until afterwards.” – Dopiero jak jest po wszystkim, widać różnicę między szaleńcem a bohaterem.

„Energy and persistence conquer all things.” – Energia i wytrwałość zwycięży wszystko.

„Cowards die many times before their deaths, the valiant never taste of death but once.” – Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią, mężny kosztuje jej tylko raz jeden.

„Dan­ger is a beauti­ful thing when it is pur­po­seful­ly sou­ght out.” – Niebez­pie­czeństwo jest piękną rzeczą, jeśli się jej świado­mie poszukuje.

„Only two things are infinite – the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.” – Na świecie dwie rzeczy sa nieskończone – wszechświat i ludzka głupota, przy czym nie jestem pewien tego pierwszego.

„Never fear shadows, for shadows only mean there is a light shining somewhere near by.” – Nie bój się cieni. One świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło.

„Ability is nothing without opportunity.” – Zdolność jest niczym bez możliwości.

„Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.” – Nie wszystko co można policzyć się liczy, i nie wszystko co się liczy może być policzone.

„I prefer the sign: „No entry”, to the one that says: „No exit”.” – Wolę napis: „Wstęp wzbroniony”, aniżeli: „Wyjścia nie ma”.

„The future starts today, not tomorrow.” – Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

„You are responsible, forever, for what you have tamed.” – Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.

„The only way to have a friend is to be one.” – Jedyny sposób by mieć przyjaciela, to być nim.

„I hear voices in my head and I want to laugh.” – Słyszę głosy w mojej głowie i chcę się śmiać

„Tomorrow’s never promised so I started living for today.” – Jutro nigdy nie jest obiecane więc zacząłem żyć dniem dzisiejszym.

 

Przysłowia i sentencje po angielsku

 

cytat po angielsku

 

Jeśli znasz jakieś ciekawe cytaty po angielsku, napisz je w komentarzu, a my umieścimy je na stronie :)

Ocena: 3.6/5 (liczba głosów:30)

8 komentarzy

  1. nie można zmienić przeszlosci ale można kreować przyszłość.

    Kochaj mnie taka jaka jestem, a nie taka jaką chciałbyś abym była.

  2. Znam kilka ;
    1.życie bez przyjaciół jest jak pączek bez dżemu- Life without friends is like a bud without jam
    2.przyjaźń jest jak słońce czasem coś ją przysłoni ale nigdy nie gaśnie-Friendship is like the sun sometimes something catches her but never goes out
    3.gdy ci smutno gdy ci źle nie zapomnij że masz mnie-When you’re sad when you do not forget that you have me

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *