Czasowniki nieregularne angielski

Angielskie czasowniki nieregularne

W poniższej tabelce umieszczone są najpopularniejsze czasowniki nieregularne (po angielsku irregular verbs). Wszystkich czasowników nieregularnych jest trochę więcej, lecz opanowanie całej listy jest niekonieczne, i stanowiłoby duży problem. Nawet tych, wybranych czasowników nieregularnych jest dosyć sporo.

Nauczenie się angielskich czasowników nieregularnych jest dość mozolnym i niezbyt ciekawym procesem, lecz każdy musi przez niego przejść. A późniejsza recytacja kolejnych form stanie się wręcz przyjemnością. Co więcej, jeśli już raz zapamiętasz wszystkie czasowniki nieregularne, to potem trudno będzie je zapomnieć. Poza tym, często bywa tak, że nawet jeśli nie pamiętamy, bądź nie jesteśmy pewni co do zapisu danej formy, mając z nimi trochę doświadczenia jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem „trafić” z odpowiednim zapisem danej formy, bazując na pozostałych czasownikach które już znamy

Dwie wersje pisowni czasowników nieregularnych

Niektóre z czasowników posiadają w swojej drugiej i trzeciej formie dwie wersje pisowni, gdyż obie z nich są poprawne.  Przykładem może być tu słowo dream, które w 2 i 3 formie odmienia się dreamed lub dreamt. W przypadku tych czasowników nieregularnych, w tabelce będą umieszczone dwie formy: regularne i nieregularna.

Jak nauczyć się czasowników nieregularnych?

Czasowników nieregularnych niestety musimy nauczyć się na pamięć. Nie znaczy to jednak, iż nie da się „wymyślić” form przeszłych i Past Participle niektórych czasowników z dużym prawdopodobieństwem. Część z nich podpada pod pewne schematy np. powtarzalność tego samego wyrazu we wszystkich trzech formach. (przykładem jest tu cut-cut-cut). Można je zapamiętywać według różnych grup, lub starać się recytować po kolei od góry do dołu tabelki ;) Z czasem czasowniki nieregularne zapadną nam w pamięć tak bardzo, że nie będzie z nimi problemu.

Czasowniki Nieregularne

Czasownik Past Simple
(II forma)
Past Participle
(III forma)
Polskie tłumaczenie
awake awoke awoken budzić się/obudzić się
be was, were been być
beat beat beaten bić, pobić
become became become stawać się/stać się
begin began begun zaczynać/zacząć
bet bet bet zakładać się/założyć się
bind boun bound wiązać/zawiązać
bite bit bitten gryźć/ugryźć
bleed bled bled krwawić
bless blest/blessed blest/blessed błogosławić/pobłogosławić
blow blew blown dmuchać,wiać/dmuchnąć,powiać
break broke broken łamać/złamać
bring brought brought przynosić/przynieść
build built built budować/zbudować
burn burned/burnt burned/burnt palić/spalić
buy bought bought kupować/kupić
catch caught caught łapać/złapać
choose chose chosen wybierać/wybrać
clothe clad/clothed clad/clothed ubierać/ubrać
come came come przychodzić/przyjść
cost cost cost kosztować
cut cut cut ciąć/uciąć
deal dealt dealt załatwiać/załatwić
dig dug dug kopać/wykopać(w ziemi, nie piłkę)
do did done robić/zrobić
draw drew drawn rysować/narysować
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt marzyć,śnić
drive drove driven jechać,prowadzić pojazd/pojechać
drink drank drunk pić/wypić
eat ate eaten jeść/zjeść
fall fell fallen upadać/upaść
feed fed fed karmić/nakarmić
feel felt felt czuć się,czuć/poczuć
fight fought fought walczyć
find found found znajdować/znaleźć
fit fit fitted pasować
fly flew flown latać
forbid forbade forbidden zabraniać/zabronić
forget forgot forgotten zapominać/zapomnieć
forgive forgave forgiven wybaczać/wybaczyć
forsake forsook forsaken porzucić
freeze froze frozen zamarzać/zamarznąć
get got gotten dostać,dostać się
give gave given dawać/dać
go went gone iść,chodzić/pójść
grow grew grown rosnąć,uprawiać/urosnąć
hang hung hung wieszać/powiesić
hear heard heard słyszeć/usłyszeć
hide hid hidden chować/schować
hit hit hit uderzać/uderzyć
hold held held trzymać
hurt hurt hurt ranić, kaleczyć/zranić,okaleczyć
keep kept kept trzymać/zatrzymać
know knew known wiedzieć
lay laid laid kłaść/położyć
lead led led prowadzić
learn learned/learnt learned/learnt uczyć się
leave left left ipuszczać/opuścić
lend lent lent pożyczać/pożyczyć
let let let pozwalać/pozwolić
lie lay lain leżeć/położyć
lose lost lost gubić,tracić/zgubić,stracić
make made made robić,produkować/zrobić wyprodukować
mean meant meant znaczyć
meet met met spotykać/spotkać
mistake mistook mistaken mylić/pomylić
overtake overtook overtaken przejmować/przejąć
pay paid paid płacić/zapłacić
put put put kłaść/położyć
quit quit quit rezygnować/zrezygnować
read read read czytać
ride rode ridden jechać,jeździć
ring rang rung dzwonić/zadzownić
rise rose risen wstawać,wschodzić/wstać,wzejść
run ran run biegać
say said said mówić/powiedzieć
see saw seen widzieć
sell sold sold sprzedawać/sprzedać
send sent sent wysyłać/wysłać
set set set ustalać,wyznaczać/ustalić,wyznaczyć
shake shook shaken trząść
shave shaved shaved/shaven golić/ogolić
shine shone shone świecić,błyszczeć
shoot shot shot strzelać/strzelić
show showed showed/shown pokazywać/pokazać
shut shut shut zamykać/zamknąc
sing sang/sung sung śpiewać/zaśpiewać
sit sat sat siedzieć/usiąść
sleep slept slept spać
slide slid slid ślizgać się/poślizgnąć się
smell smelt/smelled smelt/smelled pachnieć,wąchać
speak spoke spoken mówić/porozmawiać
spend spent spent spędzać/spędzić
spill spilled/spilt spilled/spilt rozlewać/rozlać
spin spun spun kręcić się, kręcić
spread spread spread rozprzestrzeniać/rozprzestrzenić
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść/ukraść
sting stung stung ukąsić
stink stank/stunk stunk śmierdzieć
strike struck struck/strucke strajkować, uderzać
swear swore sworn zaklinać się, przysięgać
sweep swept swept zamiatać/zamieść
swim swam swum pływać
take took taken brać/wziąć
teach taught taught uczyć/nauczyć
tell told told opowiadać/opowiedzieć
think thought thought myśleć/pomyśleć
throw threw thrown rzucać/rzucić
understand understood understood rozumieć/zrozumieć
upset upset upset denerwować/zdenerwować
wake woke woken budzić/obudzić
wear wore worn nosić na sobie
weep wept wept płakać
wind wound wound nakręcać
win won won wygrywać/wygrać
withstand withstood withstood wytrzymywać
write wrote written pisać/napisać

 

Strona bierna

Czasowniki modalne

Stopniowanie przymiotników

Mowa zależna

Okresy warunkowe

 

Czasowniki nieregularne mają taką nazwę dlatego, że nie są regularne :) to znaczy nie są wymawiane i zapisywane tak jak większość z czasowników –  nie mają końcówek -d lub -ed. Nieregularne formy czasu przeszłego mają historyczne korzenie. Dawniej wszystkie angielskie czasowniki posiadały swoje nieregularne formy, co było dość kłopotliwe :)

Ocena: 3.5/5 (liczba głosów:10)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *