Przydatne zwroty po angielsku

Przydatne zwroty po angielsku

Poniżej znajdziecie listę różnego rodzaju zwrotów po angielsku których można użyć w różnego rodzaju sytuacjach z życia codziennego. Pomogą wam one przywitać się, uzyskać informację, wyrazić opinię, poprosić o coś, lub za coś przeprosić. Zobaczcie sami:

Rozpoczynanie rozmowy

Hello, may I speak to you? – Witam, mogę z Tobą porozmawiać?

Hi, do you have some time? – Cześć, masz chwilę?

Can I talk to you for a moment? – Mogę z Tobą chwilę porozmawiać?

Can I have a word with you? – Mogę zamienić z Tobą słowo?

Excuse me, can I ask you something? – Przepraszam, mogę Cię o coś spytać?

Could you tell me something – Mógłbyś / Mogłabyś mi coś powiedzieć?

Could you help me (out) with … ? – Mógłbyś / Mogłabyś mi pomóc?

Sir, / Madam, – Proszę Pana, / Proszę Pani,

May I have your attention for a moment? – Może mnie Pan / Pani posłuchać przez chwilę?

Could you lend/give me a hand? – Możesz mi pomóc?

Uzyskiwanie informacji

Could you tell me the way to … ? – Mógłbyś / Mogłabyś wskazać mi drogę do … ?

Could you tell me how to get to … ? Mógłbyś / Mogłabyś mi powiedzieć jak się dostać do … ?

Could you lead me to … ? – Mógłbyś / Mogłabyś mnie poprowadzić do … ?

Excuse me, how do I get to … ? – Przepraszam, jak dostanę się do … ?

Could you point me in the right direction ? – Mógłbyś / Mogłabyś wskazać mi właściwy kierunek?

Is there a post office / shop / pharmacy around? – Czy gdzieś w pobliżu znajduje się poczta / sklep / apteka?

Wouldn’t you know … , would you? – Nie wiesz może czy … ?

I would like to know … – Chciałbym / Chciałabym dowiedzieć się …

There is one more thing I would like to know. – Chciałbym się dowiedzieć jeszcze jednego.

Udzielanie wskazówek

You need to … – Musisz …

Go this way – Idź w tę stronę

Go that way – Idź w tamtą stronę

Turn left / right. – Skreć w lewo / prawo.

Take the first / second turn on your right / left. – Skręć w pierwszą / drugą przecznicę w prawo / lewo.

Go past the shop / the church. – Miń sklep / kościół.

Go down (nazwa ulicy) street until you reach the traffic lights. Then go … – Idź wzdłuż (nazwa) ulicy aż do swiateł, a potem idź …

Go straight ahead. – Idź prosto.

Follow … – Podążaj za …

Keep walking until you get to … – Idź cały czas aż dojdziesz do …

Keep walking until you see – Idź cały czas aż ujrzysz …

You need to go back – Musisz się cofnąć

You should have taken the third turn right – Powinieneś był / Powinnaś była skręcić w trzecią przecznicę w prawo

Przepraszanie

I apologise. (formalnie) – Proszę mi wybaczyć.

I am so sorry. (formalnie jak i potocznie) – Tak mi przykro

I’m awfully/terribly sorry. (potocznie) – Strasznie mi przykro.

I’m really sorry. – Bardzo przepraszam.

I’m sorry for … – Przepraszam za …

I feel terrible. – Czuje się okropnie.

Please, forgive me. – Proszę, wybacz mi.

It was my fault. – To moja wina.

It was not my fault. – To nie moja wina

It was him who did it – On to zrobił

It was her who did it – Ona to zrobiła

… did it – … to zrobił/a

How can I make up for it? – Jak mogę to wynagrodzić?

I was forced to do it – Zostałem zmuszony aby to zrobić

Proszenie o coś

Could you … ? – Czy mógłbyś / mogłabyś … ?

Would you … ? – Czy mógłbyś / mogłabyś … ?

Can you … ? – Czy możesz … ?

Do you mind (doing something) ? – Nie masz nic przeciwko (zrobieniu czegoś) ?

Would you mind (doing something) ? – Czy nie miałbyś / miałabyś nic przeciwko (zrobieniu czegoś) ?

Do you think you could … ? – Czy myślisz że mógłbyś … ?

Do you think you could possibly … ? (oficjalnie) – Czy myśli Pan / Pani, że mógłby Pan / mogłaby Pani … ?

Is it possible for you to … ? – Czy byłbyś / byłabyś w stanie … ?

Would you be able to … ? Czy byłbyś / byłabyś w stanie … ?

Odpowiadanie na prośby

Yes, sure. (potocznie) – Jasne.

Yes, of course (formalnie) – Tak, oczywiście.

Sure, no problem – Jasne, nie ma problemu.

OK. – Okej.

Alright. – Dobrze. / W porządku.

Certainly. – Oczywiście.

Sure! – Pewnie!

Sure thing! – Jasna sprawa!

Do not even bother. – Nie zawracaj sobie nawet głowy.

Forget about it! – Zapomnij!

Not at all. – Oczywiście że nie.

No way. – Nie ma mowy.

No chances. – Nie ma mowy.

Sorry, but … – Przykro mi, ale …

I am so sorry, but … – Tak mi przykro, ale …

I really can’t … – Naprawdę nie mogę …

I’m afraid I can’t … (formalnie) – Obawiam się, że nie mogę / nie jestem w stanie …

Dziękowanie

Thanks! – Dzięki!

Thank you! – Dziękuję!

Thanks in advance – Dzięki z góry

Thank you very much. – Dziękuję bardzo.

Thank you so (very) much! – Bardzo Ci dziękuję!

Thanks a lot! – Wielkie dzięki!

Many thanks! – Wielkie dzięki!

That is / was very kind of you. – To bardzo miło z Twojej strony.

I can’t thank you enough – Nie wiem jak Ci dziękować

I am so thankful! – Jestem taki/a wdzięczny/a!

Odpowiadanie na podziękowanie

No problem. – Żaden problem.

Not at all. – Nie ma za co.

Don’t mention it. – Nie ma sprawy.

Don’t worry about it. – Nie ma sprawy.

Any time. – Spoko. (dosłownie: zawsze) / Do usług.

Not a big deal.  – Nic wielkiego.

That’s OK. – W porządku.

You’re welcome. – Proszę bardzo.

My pleasure. – Cała przyjemność po mojej stronie.

I’m glad I was able to help. / that I could help. – Miło mi, że byłem / am w stanie pomóc. / że mogłem / am pomóc.

Robienie zakupów

I’m looking for … – Szukam …

I am interested in … – Szukam …

Do you know where … is? – Czy wie Pan/Pani, gdzie znajdę … ?

I’d like … – Poproszę …

I will take the … size – Poproszę rozmiar …

Do you have … – Czy macie …

Do you have anything in … (kolor) – Ma Pan / Pani coś w kolorze …

Excuse me, where are the changing / fitting rooms? – Przepraszam, gdzie są przymierzalnie?

Does it suit me? – Czy to mi pasuje?

How do I look? – Jak wyglądam?

How much that will be? – Ile to razem wynosi?

How much does it costs? – Ile to kosztuje?

How much? – Ile to kosztuje?

I’ll take this one. – Wezmę to.

I’ll take it. – Biorę.

Can I get a discount? – Mogę dostać zniżkę?

Is this the final price? – Czy to ostateczna cena?

Can we haggle a little? – Możemy się potargować?

Reklamacja towarów

I bought it here yesterday / last Monday. – Kupiłem / Kupiłam to tutaj wczoraj / w zeszły poniedziałek.

I’m afraid it’s too big / tight. – Obawiam się że to jest za duże / za ciasne.

It has shrunk in the wash. – Zbiegł / Zbiegła się w praniu.

When I turned it on, it turned out to be broken. – Kiedy to włączyłem, okazało się zepsute / uszkodzone.

It wouldn’t start. – Nie chciało się włączyć.

When I pulled it out of the box, it was broken. – Kiedy wyciągnąłem to z pudełka, było zepsute.

Could I exchange it for … ? – Mógłbym / Mogłabym wymienić to na … ?

Could I get a refund? – Czy mógłbym  / mogłabym prosić o zwrot pieniędzy?

I’d rather have my money back. –  Wolałbym / Wolałabym raczej zwrot pieniędzy.

I demand a refund. – Domagam się zwrotu.

I insist you exchange it for a new one. – Żądam wymiany na nowy towar.

Wymienianie argumentów

To start / begin with, … – Na wstępie, … / Po pierwsze,

First of all, … / In the first place … / Firstly … – Po pierwsze, …

Secondly, … – Po drugie, …

Thirdly, … – Po trzecie, …

Another thing is that … – Inną sprawą jest to, że …

What’s more, … – Co więcej, …

On the other hand, – Z drugiej strony,

The main reason is … – Głównym powodem jest  …

Another reason is … – Inny powód to …

Well, the thing is that … – Cóż, chodzi o to, że …

It’s also true that … – Prawdą jest również to że …

I can’t argue with … – Nie zaprzeczę, że

And on top of that … – A na dodatek …

What is more, … / Moreover, … / Furthermore, … – Co więcej …

In addition to … / Additionally, … – Na dodatek …

And finally, … – I w końcu …

Ultimately, … – Ostatecznie …

Opisywanie nastroju

I’m not in the mood for … – Nie mam ochoty na …

I am up for … – Chcę …

I am in the mood for … Mam ochotę na …

I feel like … – Chciałbym … (coś zrobić)

I don’t feel like … – Nie chcę … (czegoś robić)

I feel tired / lonely / happy / sad. – Czuję się zmęczony / samotny / szczęśliwy / smutny.

I’m bored / a bit down / upset / worried. – Jestem znudzony / trochę załamany/ zdenerwowany / zmartwiony.

I feel good / great / fantastic / alright / terrible / bad / awful. – Czuję się dobrze / świetnie / fantastycznie / w porządku / okropnie / źle / strasznie.

Wyrażanie przypuszczenia

I guess they might … – Myślę, że oni mogą …

It must be … – To musi być …

It looks like  … – Wygląda na to, że …

They seem to … – Oni wydają się być …

He / She is probably / likely … – On / Ona jest zapewne …

He / She can’t be … – On / Ona na pewno nie …

He / She could be … or … – On / Ona być może jest … lub …

He / She looks as if … – On / Ona wygląda jakby …

He/ She must be … – On/ Ona musi być …

He / She must have been … – On / Ona musiał / musiała być …

He / She can’t have been … – On/ Ona nie mógł / nie mogła być …

Zastanawianie się

Um, let me think about that for a moment … – Hmm… Niech zastanowię się nad tym przez chwilę …

Let me see, … – Niech spojrzę, …

Let’s see – Zobaczmy

Well, let me think … – Cóż, niech pomyślę …

I’ll have to think about it. – Będę musiał / a nad tym pomyśleć.

How shall / can / do I put it? – Jak powinienem / mogę to ująć?

How to say that? – Jak to powiedzieć?

How to explain that to you? – Jak Ci to wyjaśnić?

I am wondering if … – Zastanawiam się, czy …

I am not sure that / if … – Nie jestem pewien, czy …

Podawanie przykładów

For example … / For instance, … – Na przykład …

To give you and idea, … – Aby dać Ci pewne pojęcie …

Look at the case of … – Proszę spojrzeć na przypadek …

Look at the example of … – Proszę spojrzeć na przykład …

Let’s consider the case of … – Zastanówmy się nad / rozważmy przypadek …

Let’s consider the example of … – Zastanówmy się nad / rozważmy przykład …

One example of this is … – Jednym przykładem może być …

Let’s focus on … – Skupmy się na  …

You can’t deny that … – Nie możesz zaprzeczyć, że …

A brilliant example of … is … – Świetnym przykładem … jest …

I can’t think of a better example of … than …  – Nie mogę podać lepszego przykładu na … niż …

Podsumowywanie

To sum up, … / All in all, … – Podsumowując, …

To wrap up, … – Podsumowując, …

In other words, … – Innymi słowy, …

To reiterate, … – W celu powtórzenia, …

In short, … – Krótko mówiąc, …

To put it short, … – Krótko mówiąc, …

So what it comes down to is … – A więc sprowadza się to do …

The point I’m trying to make is … – Chodzi mi o to, że …

Taking everything into account / consideration … – Biorąc to wszystko pod uwagę …

All things considered, … – Po rozważeniu tego wszystkiego, …

Let me just recap what’s been said so far. – Pozwól mi podsumować to co zostało powiedziane do tej pory.

Overall, … – Ogólnie rzecz biorąc, …

What must not go unnoticed, … – Nie można pominąć …

Wyrażanie opinii

I strongly believe that … – Zdecydowanie uważam, że …

There is no doubt that … – Nie ma wątpliwości, że …

I am convinced that … – Jestem przekonany, że …

I am positive that … – Jestem pewien, że …

As far as I’m concerned … – Z tego co mi wiadomo … / Jeżeli o mnie chodzi …

I think it’s going to be OK … – Myślę że będzie dobrze …

I think it’s alright to … – Myślę, że dobrze będzie …

I don’t see any problem / issue with … – Nie widzę żadnego problemu w …

I have nothing against … / I don’t mind … – Nie mam nic przeciwko …

I am not opposed to – Nie jestem przeciwnikiem …It seems to me that … – Wydaje mi się, że …

It occurs to me that … – Wydaje mi się, żę …

I reckon that … – Uważam, że …

I don’t think it’s right to … – Nie wydaje mi się że … jest w porządku.

On one hand …, but on the other hand … – Z jednej strony …, ale z drugiej, …

I don’t really have any strong opinions about … – Właciwie nie mam jednoznacznej opinii na temat …

I really don’t know what to think about it. – Naprawdę nie wiem co o tym myśleć.

I have mixed feelings about … – Mam mieszane uczucia co do …

Zgadzanie się ze zdaniem rozmówcy

For sure. – Z pewnością.

Indeed. – Dokładnie.

Ditto. – Dokładnie.

Absolutely! – Absolutnie!

Exactly! – Dokładnie!

Yes, I agree. – Tak, zgadzam się.

Right / That’s right. – Zgadza się.

You’re right. – Masz rację.

I suppose so. – Tak przypuszczam.

I guess you’re right. – Chyba masz rację.

You are absolutely right. – Zdecydowanie masz rację.

You nailed it. – Trafiłeś w sedno sprawy.

You must be right. – Na pewno masz rację.

Niezgadzanie się ze zdaniem rozmówcy

Yes, but … – Tak, ale  …

I’m afraid but I can’t agree with you. – Obawiam się, że nie mogę się z Tobą zgodzić.

I take / see your point, but … – Rozumiem Twój punkt widzenia, ale …

I see what you mean, but … – Rozumiem co masz na myśli, ale …

I’m not sure about that. – Nie jestem tego pewny / a. / No nie wiem.

I agree to some extent, but … – Zgadzam się w pewnym stopniu, ale …

There might be some truth in that, but … – Może być w tym trochę prawdy, ale …

I can’t agree with you. – Nie mogę się z Tobą zgodzić.

I can’t go along with that. – Nie mogę się z tym zgodzić.

I disagree. – Nie zgadzam się.

I strongly diasgree. – Zdecydowanie się nie zgadzam.

With all due respect, but … (formalnie) – Z całym szacunkiem, ale …

You must be joking! (nieformalnie) – Chyba żartujesz!

You are missing the point. – Nie rozumiesz, o co chodzi.

I think you’re wrong. – Myślę, że się mylisz.

You can’t be right. – Nie możesz mieć racji.

Zapraszanie i proponowanie

Are you doing anything on … ? – Robisz coś w … ?

Do you want to … ? – Chcesz … ?

Are you up to … ? – Chcesz … ?

Are you interested in (doing something) ? – Jesteś zainteresowany/a (robieniem czegoś)?

Would you like to … ? – Chciał/abyś … ?

Do you fancy … ? – Czy masz ochotę na … ?

Why don’t we … ? – A może byśmy … ? / Czemu by nie … ?

Let’s (do something). – Zróbmy coś.

Let’s go out / to … – Chodźmy na dwór / do …

What about (doing something) ? – A co powiesz na to, abyśmy … ?

I’m wondering if you’d like to … – Zastanawiałem / am się czy nie zechciałbyś / ałabyś …

Would you like … ? – Czy chcesz … ?

How about … ? – Co powiesz na … ?

Przyjmowanie propozycji

Yes, I’d love to. – Tak, bardzo chętnie.

I like it. – Chętnie.

Absolutely! – Pewnie!

Sure, why not? – Jasne, czemu nie?

Sounds good to me. – Brzmi nieźle.

Yes, that would be great. – Tak, byłoby świetnie.

Of course. – Oczywiście.

Yes, I think it’s a good idea. – Tak, myślę że to dobry pomysł.

Yes, that’s probably the best option. – Tak, to chyba najlepsza opcja.

Yes, thank you for that. – Tak, dziękuję Ci za to.

Odrzucanie propozycji

Sorry, but I can’t. I’m busy on … – Przepraszam, ale nie mogę. Jestem zajęty w …

Well, I’d rather … – Cóż, wolałbym / wolałabym …

Yes, but don’t you think it would be better to … – Tak, ale nie sądzisz, że byłoby lepiej …

I’m afraid I can’t. – Obawiam się, że nie mogę.

Sorry, but I’ve got to … – Przepraszam, ale muszę …

That’s a good idea, but … – To dobry pomysł, ale …

I don’t think it’s good idea to … – Myślę że to  nie jest dobry pomysł by …

No, thanks. – Nie, dziękuję.

I won’t be able to make it on time. – Nie dojadę na czas.

Pytanie o pozwolenie

Can I have your persmission to … ? – Czy mogę mieć Twoje pozwolenie na … ?

Can I … ? – Mogę … ?Could I … ? – Mogę … ?

Would you allow me to … ? – Czy pozwolisz mi … ?

Would you let me … ? – Pozwoliłbyś/ abyś mi … ?

Is it OK if I … ? – Czy będzie w porządku, jeśli ja … ?

What do you think if I … – Co myślisz, jeśli ja … ?

Will it be OK if I …? Czy będzie w porządku, jeśli ja … ?

Do you mind if I … ? – Masz coś przeciwko temu, żebym … ?

Would it be OK if I … ? – Czy będzie w porządku, jeśli ja … ?

Will you be mad at me if I … – Będziesz na mnie zły / zła, jeśli ja … ?

Udzielanie pozwolenia

OK, you can (do that). – Dobrze, możesz (to zrobić).

Go ahead. – Proszę bardzo.

You have my permission. – Masz moje pozwolenie.

If you have to… – Jeśli musisz…

Yes, of course. – Tak, oczywiście.

Yes, sure. – Tak, pewnie.

Yes, that’s fine. – Tak, w porządku.

No, go ahead / it’s fine. – Nie, w porządku ( UWAGA: stosowane do pytania: czy masz coś przeciwko – „Would you mind …” )

I’m fine with that. – W porządku.

Nieudzielanie pozwolenia

Sorry, but … – Przykro mi, ale …

I’m afraid, that’s not possible. – Obawiam się, że to niemożliwe.

I’d rather you didn’t … – Wolałbym / ałabym, żebyś nie …

No, you can’t. – Nie, nie możesz.

It’s forbidden for you. – To dla Ciebie zabronione.

I don’t allow you to do that. – Nie pozwalam Ci tego robić.

I won’t give you my permission. – Nie dam Ci swojego pozwolenia.

Don’t do that. – Nie rób tego.

You most definitely can’t. – Nie wolno Ci.

Pytanie o radę

Would you tell me something / help me / give me an advice? – Mógłbyś / Mogłabyś powiedzieć mi coś / pomóc mi / dać mi radę?

What do you think about it? – Co o tym sądzisz?

What do you think I should do? – Co myślisz że powinienem / powinnam zrobić?

Do you think I should … ? – Sądzisz że powinienem / powinnam … ?

Can I ask you about your opinion about / on something? – Mogę poprosić Cię o opinię na dany temat?

Do you think it’s a good idea to … ? – Czy sądzisz że to dobry pomysł, by … ?

If you were me, what would you do in this situation? – Gdybyś był mną, co byś zrobił w tej sytuacji?

What would you do in my place? – Co zrobiłbyś / zrobiłabyś na moim miejscu?

What can I do with that? – Co mogę z tym zrobić?

What advice would you give me? – Jaką dał/abyś mi radę?

Well, in that situation I would … – Cóż, w tej sytuacji ja bym…

Well, if I were you, I would … – Cóż, gdybym był Tobą, to bym …

In my opinion you should … – Moim zdaniem powinieneś / powinnaś …

I think you should … – Myślę że powinieneś / powinnaś …

You can / could … – Możesz / Mógłbyś / Mogłabyś …

Why don’t you (do that) … ? – Dlaczego nie (zrobisz tego) … ?

Have you thought about … ? – Myślałeś / aś o tym, by … ?

I think the best idea is to … – Myślę, że najlepszym wyjściem będzie …

I suggest you should … – Powinieneś …

Try doing … – Spróbuj …

Prośba o powtórzenie

Pardon? – Słucham?

Sorry? – Słucham?

Excuse me? – Słucham?

Halo? – Halo?

Sorry, I missed that. – Przepraszam, umknęło mi to.

Sorry, I didn’t quite catch that. – Przepraszam, nie całkiem to zrozumiałem / am.

Sorry, could you repeat please? – Przepraszam, mógłbyś / mogłabyś powtórzyć?

Can you say that again? – Możesz powiedzieć to jeszcze raz?

Would you mind repeating that please? – Nie miałbyś nic przeciwko żebyś to jeszcze raz powtórzył /a ?

I didn’t hear you, can you repeat please? – Nie słyszałem / am Cię, możesz powtórzyć?

Would you mind repeating it, please? – Nie miał/abyś nic przeciwko powtórzyć to jeszcze raz?

Ocena: 3.8/5 (liczba głosów:9)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *