Świąteczne życzenia biznesowe po angielsku

Biznesowe życzenia bożonarodzeniowe po angielsku dla szefa i pracowników

Firma lub zakład pracy jest miejscem, w którym spędzamy większość dnia, dlatego osoby pracujące razem z nami często są niemal jak druga rodzina. W okresie świątecznym warto je docenić, składając im firmowe życzenia bożonarodzeniowe po angielsku. W przypadku gdy jesteśmy szefem lub managerem, powinniśmy złożyć życzenia świąteczne dla pracowników. A gdy jesteśmy pracownikiem, powinniśmy złożyć życzenia świąteczne dla naszego szefa. Poniżej znajdziecie biznesowe życzenia świąteczne po angielsku dla szefa i pracowników z tłumaczeniem na język polski.

Życzenia świąteczne po angielsku dla szefa

Wishing that the Lord showers you
with blessings this coming Christmas,
and more success on your company
this coming new year.

Życzymy Ci aby Bóg pobłogosławił Cię
w te nadchodzące Święta,
oraz wielu więcej sukcesów w Twojej firmie
w tym nadchodzącym Nowym Roku.

 

We wish you merry and joyful Christmas 
and all the prosperity in the New Year. 
Please accept our heartfelt thanks 
for your patronage so far. 

Życzymy Ci szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku.
Proszę przyjmij nasze serdeczne podziękowania
za Twoje przewodnictwo.

 

We wish you peaceful and merry Christmas 
and a New Year full of success 
both in your private and business lives.

Życzymy spokojnych i wesołych Świąt
oraz Nowego Roku pełnego sukcesów
zarówno w życiu prywatnym, jak i biznesowym.

 

As a ‘thank you’ for your patronage so far, 
we would like to wish you a joyful and merry Christmas 
with your loved ones and all the success
in the coming New Year. 

Jako „dziękuję” za dotychczasowy patronat,
chcielibyśmy życzyć Ci radosnych i wesołych Świąt
spędzonych ze swoimi bliskimi i samych sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku.

 

Życzenia świąteczne bożonarodzeniowe po angielsku

 

Please accept our wishes of joyful Christmas, 
of peace and rest with your loved ones 
and for the upcoming New Year, 
all the successes and dreams coming true.

Proszę przyjąć nasze życzenia radosnych Świąt,
spokoju i odpoczynku z najbliższymi
a w nadchodzącym Nowym Roku,
samych sukcesów i spełnienia marzeń.

 

Życzenia świąteczne po angielsku dla pracowników

May your Christmas
be wrapped in Joy
and filled with Love
Best Wishes for
Peace, Health
and Happiness
throughout the coming year.

Wishes …

Niech twoje święta
Będą zawinięte w radość
I wypełnione miłością
Najlepsze życzenia
Pokoju, zdrowia
I szczęścia
Przez cały nadchodzący rok.

Życzy …

 

This Christmas, we wish you many reasons for joy 
and spiritual growth, inner strength and peace, 
and God’s blessings every day
of the upcoming New Year. 

W te święta życzymy wielu powodów do radości
i duchowego wzrostu, wewnętrznej siły i spokoju,
oraz Bożego błogosławieństwa każdego dnia
nadchodzącego Nowego Roku.

 

May this Christmas be filled
With happiness in all that you do
And may this joy continue
The whole year through
Wishing you a Merry Christmas
And a Happy New Year

Niech te święta wypełnione będą
Radością we wszystkim co robisz
I niech ta radość trwa nadal
Przez cały następny rok
Życzę Ci Wesołych Świąt
I szczęśliwego Nowego roku

 

Our warmest greetings to all our
hard working employees.
Enjoy the holidays with your 
families and loved ones!

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich naszych
ciężko pracujących pracowników.
Cieszcie się Świętami z waszą
rodziną i najbliższymi!

 

Remembering special people at Christmas
fills our hearts with joy.
We wish you a joyous holiday season and a
New Year filled with peace and happiness.

Pamiętanie o wyjątkowych ludziach w Boże Narodzenie
wypełnia nasze serca radością.
Życzymy wam radosnego okresu świątecznego i
Nowego Roku pełnego spokoju i radości.

 

Our heartfelt wishes of a very merry Christmas 
spent with loved ones and many happy moments 
in the upcoming New Year 2017.

Serdecznie życzymy wesołych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych z bliskimi oraz wielu szczęśliwych chwil
w nadchodzącym Nowym Roku 2017.

 

This coming Christmas, 
we would like to wish you 
a joyful, merry and warm Christmas
spent with your loved ones,
and may the New Year 2017
bring you peace 
and fulfill all your dreams.

W nadchodzące Święta,
chcielibyśmy życzyć wam
radosnych, wesołych i ciepłych Świąt
spędzonych z najbliższymi,
i niech Nowy Rok 2017
przyniesie wam pokój
oraz spełnienie wszystkich waszych marzeń.

 

This coming Christmas presents an opportunity 
for both joy and reflection on the past 
as well as plans for the future. 
In this festive time, we wish you
all the satisfaction and successes. 

Nadchodzące Święta to szansa
zarówno na radość i refleksję nad przeszłością
jak również plany na przyszłość.
W tym świątecznym czasie życzymy wam
dużo satysfakcji i sukcesów.

świąteczne życzenia po angielsku dla szefa i pracowników

Biznesowe życzenia bożonarodzeniowe po angielsku dla firm i klientów

Życzenia świąteczne po angielsku składamy nie tylko naszym bliskim i znajomym. Jeśli jesteśmy właścicielami lub pracownikami jakiejś firmy, możliwe że przydadzą się nam bożonarodzeniowe życzenia firmowe po angielsku. Możemy je wysłać albo do innych firm współpracujących z naszą, np. dostawców, albo do klientów naszej firmy, zarówno drogą mailową, jak i tradycyjną, w postaci kartek świątecznych. Poniżej znajdziecie przykładowe biznesowe życzenia świąteczne po angielsku dla firm, a także dla klientów, z tłumaczeniem na język polski.

Życzenia świąteczne dla firm po angielsku

We wish you all the peace, 
warmth and joy this Christmas 
and prosperity and success
in the New Year. 

Życzymy wam pokoju
ciepła i radości w te Święta Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku.

 

We would like to thank all our Partners and Friends 
for their trust and patronage in 2017. 
We wish you further achievements, successful investments 
and every prosperity in the coming New Year. 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom
za zaufanie i wsparcie w 2017 roku.
Życzymy wam dalszych osiągnięć, udanych inwestycji
i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

 

May this Christmas bring you joy and peace 
so that your dreams come true 
and your successes exceed expectations.

Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą wam radość i pokój
aby wasze marzenia się spełniły
a wasze sukcesy przekroczyły oczekiwania.

 

Merry Christmas and a happy New Year! 
We wish you new challenges, new horizons and new successes, 
in business as well as your private lives. 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Życzymy nowych wyzwań, nowych horyzontów i nowych sukcesów,
w biznesie, a także w życiu prywatnym.

 

May this coming New Year see your plans
completed and bring you profits. 
May you foresee and forestall any bumps
in your road in time. 
We wish you lots of joy and success 
as well as letting go of what is inconsequential 
and taking good care of what is essential.

Niech nadchodzący Nowy Rok zastanie wasze plany
zakończonymi i przynoszącymi zyski.
Żebyście przewidzieli i uprzedzili wszelkie nierówności
na waszej drodze w tym czasie.
Życzymy dużo radości i sukcesów
oraz także odpuszczenia tego, co nieistotne
i zadbania o to, co najważniejsze.

 

Życzenia świąteczne dla klientów po angielsku

We would like to use this coming Christmas 
and New Year as an opportunity to thank
our esteemed Customers and Friends for their patronage 
and wish you good health, joy, peace and prosperity. 

Chcielibyśmy wykorzystać te nadchodzące Święta
i Nowy Rok jako okazję do podziękowania
naszym drogim Klientom oraz Przyjaciołom za wasz patronat
oraz życzyć wam dobrego zdrowia, radości, spokoju i pomyślności.

 

To all our esteemed Customers, Contractors and Friends
we wish a Christmas full of love, joy and peace. 
May this coming New Year bring you a spark
of good fortune needed to complete
all your endeavours successfully. 

Do wszystkich naszych drogich klientów, kontrahentów i przyjaciół
życzymy wam Świąt pełnych miłości, radości oraz spokoju.
Niech ten nadchodzący Nowy Rok przyniesie wam iskierkę
dobrej fortuny potrzebnej do ukończenia
wszystkich waszych starań z powodzeniem.

 

We wish our Customers and Friends 
peaceful and merry Christmas 
and all prosperity and success
in the New Year. 

Życzymy naszym klientom oraz przyjaciołom
spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku.

 

życzenia firmowe po angielsku

Ocena: 3.4/5 (liczba głosów:5)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *