Wierszyki urodzinowe po angielsku

Jednym ze sposobów na złożenie życzeń po angielsku są wierszyki urodzinowe. Są one rymowane, dzięki czemu brzmią melodyjnie, a nierzadko są również zabawne. Poniżej znajdziesz wierszyki urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem na język polski. Zobacz również: Życzenia urodzinowe po angielsku i Kartki urodzinowe po angielsku.

Wierszyki urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem:

Happy birthday form the heart
Cause that’s where all great wishes start

Wszystkiego najlepszego z głębi serca
Bo to jest miejsce z którego pochodzą wszystkie wspaniałe życzenia

 

Hope all of your dearest wishes come true
Because no one deserves it more than you do!

Mam nadzieję że wszystkie Twoje najskrytsze marzenia się spełnią
Gdyż nikt nie zasługuje na nie bardziej niż Ty!

 

Wishing you your happiest birthday yet
A birthday too special to ever forget.

Życzę Ci najszczęśliwszych ze wszystkich urodzin
Urodzin zbyt wyjątkowych by być kiedykolwiek zapomniane.

 

Love and fun are wished for you,
With special birthday blessings, too!

Miłość i zabawa są życzeniami dla Ciebie,
Ze specjalnym urodzinowym błogosławieństwem także!

 

With as much love, as I can share,
I wanted to let you know I care
Enough to send some love your way,
On your very special day!
Happy Birthday, sweetheart!

Taką ilością miłości, jaką mogę się dzielić,
Chciałem Ci dać że mi zależy
Wystarczająco, by wysłać Ci jej odrobinę
W Twój specjalny dzień!
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochany / a!

 

You are such a special friend,
Who deserves a special day,
For being who you are and
Bringing joy in every way.
You make me smile and laugh,
With everything you do,
So today I get to send
A special Birthday wish to you!

Jesteś wyjątkowym przyjacielem,
Który zasługuje na wyjątkowy dzień,
Za to że jesteś sobą,
Przynosząc radość każdego dnia.
Sprawiasz że uśmiecham się i śmieję,
Wszystkim co robisz,
Więc dzisiaj wysyłam Ci,
Specjalne życzenia urodzinowe.

 

Wishing you happiness
To welcome each morning,
Wishing you laughter
To make your heart sing.
Wishing you friendship
Sharing and caring,
And all of the joy
The birthday can bring!

Życzę Ci radości
Witającej Cię każdego ranka,
Życzę Ci śmiechu
Który sprawi, że Twe serce zacznie śpiewać.
Życzę Ci przyjaźni
Dzielenia i troski,
I wszyskich radości
Które przynoszą urodziny!

 

‚Cause you are a very special friend,
I’m thankful that we met,
And I’m asking Lord to bless you
With a year you won’t forget!

Ponieważ jesteś bardzo wyjątkowym przyjacielem,
Cieszę się że się poznaliśmy,
I proszę Pana by Cię pobłogosławił
Rokiem którego nie zapomnisz!

 

As I travel through this life
I know one thing is true –
I’ll never find a better friend
Than I’ve found in you!

Tak długo jak podróżuję przez życie
Wiem że jedna rzecz jest prawdą –
Nigdy nie spotkam lepszego przyjaciela
Niż ten którego znalazłem w Tobie!

 

Życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem

 

So on this very special day
I would like to say to you
I hope you’ll always find happiness
In whatever you may do.

Więc w tym bardzo szczególnym dniu
Chciałbym Ci powiedzieć
Że mam nadzieję iż zawsze znajdziesz szczęście
We wszystkim co będziesz robić

 

Instead of counting candles
Or thinking about the years,
Make your wishes now
‚Cause your birthday nears!

Zamiast liczyć świeczki
Albo myśleć o latach,
Pomyśl swoje życzenia
Bo Twoje urodziny nadchodzą!

 

Wishing my friend a beautiful day
Hopes and dreams I’m sending your way
May all be good and all come true
On this very special day for you!

Życzę Ci przyjacielu pięknego dnia
Nadziei i życzeń które wysyłam w Twoją stronę
Niech wszystkie będą dobre i wszystkie się spełnią
W tym wyjątkowym dla Ciebie dniu!

 

There couldn’t be a better day
To take a chance to say,
That you are wished a joy and luck –
Be happy everyday!

Nie mogło być lepszego dnia
By spróbować powiedzieć,
Że otrzymujesz życzenia radości i szczęścia –
Bądź wesoły każdego dnia!

 

Today will be remembered
In so many lovely ways,
And we will start together
One more year of happy days!

Dzisiejszy dzień pozostanie zapamiętany
Na wiele pięknych sposobów,
A my zaczniemy razem
Jeszcze jeden rok szczęśliwych dni!

 

On your special day
Consider your luck.
You could have been born
As a dog, cow, or duck!

W Twoim wyjątkowym dniu
Przemyśl swoje szczęście
Mogłeś / Mogłaś się urodzić
Jako pies, krowa lub kaczka!

 

Kartki urodzinowe i życzenia po angielsku

 

So many candles,
And so little cakes,
But don’t be worry –
You have true friends!
Happy Bday to you!

Tak dużo świeczek
I tak mało ciast,
Ale nie martw się –
Masz prawdziwych przyjaciół!
Wszystkiego najlepszego!

 

Roses are red
Violets are blue
Stop complaining… I am older than you!

Róże są czerwone
Fiołki są niebieskie
Przestań narzekać… Jestem starszy od Ciebie!

 

Another candle on your cake
Well there’s no need to pout
Be glad that you have strength enough
To blow them all out!

Kolejna świeczka na Twoim torcie
No, nie ma potrzeby się dąsać
Bądź zadowolony / a że masz wystarczająco dużo siły
Żeby zdmuchnąć je wszystkie!

 

Smiles and laughter, joy and cheer
New happiness that stays throughout the year
Hope your birthday brings all these and more
Filling life with surprise and joys galore!

Uśmiechy i śmiech, radość i toasty
Nowe szczęście które pozostanie przez lata
Niech Twoje urodziny przyniosą to wszystko i jeszcze więcej
Wypełniając życie niespodziankami i mnóstwem radości!

 

Hope lovely surprises are coming your way
To make your birthday a wonderful day

Mam nadzieję że wspaniałe niespodzianki idą do Ciebie
By uczynić Twoje urodziny wspaniałym dniem

 

Happy happy birthday
Today’s your special day
You just got a cupcake
So blow the flame away

Wszystkiego wszystkiego najlepszego
Dziś jest Twój wyjątkowy dzień
Masz tylko babeczkę
Więc zdmuchnij świeczkę

 

Today is your day to celebrate
Your day to be the star
So let the ones you love all cheer
And say how special you are

Dzisiaj jest Twój dzień by świętować
Twój dzień by być gwiazdą
Więc pozwól tym których kochasz krzyczeć
I mówić jak wyjątkowy / a jesteś

 

Roses are red
Violets are blue
I have an awesome wishes
For a special person – you!
Happy birthday!

Róże są czerwone
Fiołki są niebieskie
Mam wspaniałe życzenia
Dla wyjątkowej osoby – Ciebie!
Wszystkiego najlepszego!

 

I’m wishing you a birthday
You never will forget,
A day packed full of pleasure,
Your very best birthday yet.

And when your birthday’s over,
I’m wishing quite sincerely
That happiness and joy and fun
Will fill your birthdays yearly!

Życzę Ci urodzin
Których nigdy nie zapomnisz,
Dnia pełnego przyjemności,
W najlepsze z Twoich urodzin.

A kiedy Twoje urodziny się skończą,
Życzę Ci serdecznie
Żeby szczęście, radość i zabawa
Wypełniły cały Twój rok!

 

My funny guy, when I look at you,
Making faces, as you do,
To make me giggle, and keep me happy,
When I’m feeling down or sad or crappy,
I see someone who’s man enough
To just be silly, instead of tough
To give me gladness, bliss and joy,
That’s my man; that’s my big boy.

Happy birthday to the man
Who makes me laugh, because he can.

Mój zabawny facecie, kiedy patrzę na Ciebie,
Robiącego miny, jak Ty robisz,
By wzbudzić we mnie chichot, i utrzymać mnie w radości,
Kiedy czuję się źle, smutno lub paskudnie,
Widzę kogoś kto jest wystarczająco męski
By być głupkowaty, zamiast twardy
By dać mi zadowolenie, szczęście i radość,
To mój facet; to mój duży chłopiec.

Wszystkiego najlepszego dla faceta
Który sprawia że się śmieję, bo on to umie.

 

Your birthday’s a time for careful reflection
About your life, and its future direction.
You see where you’ve been when you look at the past;
Most of it’s great; you had quite a blast!

You wonder what’s coming, what life has in store;
Will it be just the same? Will there be a new door?
Remember this, as you blow out the last candle:
Life holds no challenge that you cannot handle.

Czas Twoich urodzin jest czasem na uważną refleksję
Nad Twoim życiem, i jego przyszłym kierunkiem.
Widzisz gdzie byłeś / aś kiedy patrzysz w przeszłość;
Większość z tego jest wspaniała; miałeś / aś uderzenie!

Zastanawiasz się co nadchodzi, co życie ma w zanadrzu;
Czy będzie tak samo? Czy będą tam nowe drzwi?
Zapamiętaj to, gdy zdmuchujesz ostatnią świeczkę:
Życie nie ma wyzwań którym nie podołasz.

 

Every year that comes and goes
Brings its flowers and its snows;
With each birthday, every year,
I celebrate you, for it’s so clear
You’re really special; you’re the peak,
One of a kind, you are unique.
Happy Birthday; may your day
Be blessed, like you, in every way.

Każdego roku który przychodzi i odchodzi
Przynosi kwiaty i śnieg;
Z każdymi urodzinami, każdego roku,
Ja świętuję Ciebie, żeby było jasne
Jesteś naprawdę wyjątkowy / a; Ty jesteś szczytem,
Jedyny / a w swoim rodzaju, jesteś wyjątkowy / a.
Wszystkiego najlepszego; niech Twój dzień
Będzie błogosławiony, jak Ty, w każdy sposób.

 

Birthdays are happy events,
Times when dreams come true.
So dream a good dream (and let someone know!),
It just might work for you!

Have a happy celebration
One you’ll always recall,
And be aware on this day of days,
You’re the most special person of all!

Urodziny są szczęśliwym wydarzeniem
Czasem kiedy marzenia się spełniają.
Więc śnij dobre sny (i daj komuś znać),
Wtedy się spełnią!

Miej wesołe święto
Takie które zawsze będziesz wspominać,
I bądź świadomy / a w tym dniu
Że jesteś najbardziej niezwykłą osobą ze wszystkich!

 

Congratulations to you, my old friend,
Birthday wishes to you, I send.
You look good for your age, I could say,
But you look good to me any day.

When I look in the mirror, I sigh,
‚Cause I know the mirror doesn’t lie.
You’re aging like me, so you see
You’re getting to be an old guy.

Gratulacje dla Ciebie, mój stary przyjacielu,
Życzenia urodzinowe dla Ciebie przesyłam.
Wyglądasz dobrze jak na Twój wiek, mogę powiedzieć,
Ale Ty wyglądasz dla mnie dobrze każdego dnia.

Kiedy patrzę w lustro, wzdycham,
Bo wiem że lustro nie kłamie
Starzejesz się jak ja, więc widzisz
Stajesz się starym gościem.

 

Some things get better with time so they say;
You follow that rule, as my friend, day by day.
So whenever your birthday, each year, comes around,
I’m reminded of joys in our friendship I’ve found.

Because of the great friend you happen to be,
I hope you’ll be sharing more birthdays with me!

Niektóre rzeczy stają się lepsze z wiekiem, powiadają;
Ty jesteś zgodny / a z tą regułą, mój przyjacielu / moja przyjaciółko, dzień po dniu.
Więc w każde Twoje urodziny, każdego roku,
Przypomina mi się radość którą znalazłem / am w naszej przyjaźni.

Z powodu tego jak wspaniałym przyjacielem / wspaniałą przyjaciółką jesteś,
Mam nadzieję że będziesz dzielić więcej urodzin ze mną!

 

Once a year I get the chance
To wish you birthday cheer.
It pleases me no end to say,
I wish you another great year.

So happy birthday to you,
From the bottom of my heart.
And may your good times multiply,
Till they’re flying off the chart!

Raz w roku mam szansę.
By życzyć Ci wszystkiego najlepszego.
Niewypowiedzianie mnie to cieszy,
Życzę Ci kolejnego wspaniałego roku.

Więc wszystkiego najlepszego dla Ciebie,
Z głębi mojego serca.
I niech Twojego dobre momenty się zwielokrotnią
Dopóki nie wypełnią całej listy!

 

When I think of exceptional people I know,
You’re right at the front of the line.
It’s not for your power or status or wealth;
It’s because you make everyone shine.

When I want to see someone who’s special and fun,
I don’t have to think very hard,
For one of the nicest people I know
I can find in my own backyard.

May your birthday be filled with all you desire;
You’re a person I really respect and admire!

Kiedy myślę o wyjątkowych ludziach, których znam,
Jesteś na samym początku listy.
To nie przez Twoją władzę, status czy bogactwo;
To dlatego że sprawiasz iż przy Tobie każdy błyszczy.

Kiedy chcę zobaczyć kogoś kto jest wyjątkowy i zabawny,
Nie muszę myśleć zbyt długo,
Jedną z najlepszych osób jakie znam
Mogę znaleźć na własnym podwórku.

Niech Twoje urodziny będą wypełnione wszystkim czego pragniesz;
Jesteś osobą którą naprawdę szanuję i podziwiam!

 

 

On your birthday, special one,
I wish that all your dreams come true.
May your day be filled with joy,
Wonderful gifts and goodies, too.

On your day I wish for you
Favorite people to embrace,
Loving smiles and caring looks
That earthly gifts cannot replace.

I wish you fine and simple pleasures.
I wish you many years of laughter.
I wish you all of life’s best treasures.
I wish you happily ever after!

Happy Birthday!

Na Twoje urodziny, wyjątkowe,
Życzę Ci aby wszystkie Twoje marzenia się spełniły.
Niech Twój dzień będzie wypełniony radością,
Wspaniałymi prezentami i dobrami, też.

W Twoim dniu życzę Ci
Ulubionych ludzi w uścisku,
Kochających uśmiechów i dbających spojrzeń
Których materialne prezenty nie są w stanie zastąpić.

Życzę Ci fajnych i prostych przyjemności.
Życzę Ci wielu lat śmiechu.
Życzę Ci najlepszych darów życia.
Życzę Ci abyś żył długo i szczęśliwie!

Wszystkiego najlepszego!

 

It’s your birthday time again;
It’s true; there’s no denying,
Another year has come and gone;
You know that I’m not lying.

So for you, the birthday person,
Here’s what I want to say:
I hope this birthday’s the best one yet,
In every delightful way.

So happy birthday to you.
Have lots of birthday fun!
May your birthday wishes all come true,
Even if you have a ton.

To znowu czas Twoich urodzin;
To prawda; nie ma zaprzeczenia,
Kolejny rok przyszedł i poszedł;
Wiesz że nie kłamię.

Więc dla Ciebie, solenizanta / solenizantki,
Oto co chcę powiedzieć:
Mam nadzieję że te urodziny będą najlepsze,
W każdy przyjemny sposób.

Więc wszystkiego najlepszego.
Miej dużo zabawy!
Niech wszystkie Twoje urodzinowe życzenia się spełnią,
Nawet jeśli masz ich całe mnóstwo.

 

As we observe your birthday now,
Your cake and gifts don’t matter much.
These common things aren’t really you,
Ribbons, paper hats and such.

We celebrate a person who
Brings happiness to everyone,
Someone who gives more than she gets,
And fills our lives with joy and fun.

So Happy Birthday, and many more!
We hope you make it to a hundred and two,
Because we always want to have
The special pleasure of knowing you.

Gdy obserwujemy Twoje urodziny,
Twój tort i prezenty nie znaczą wiele.
Te pospolite rzeczy nie są naprawdę Tobą,
Wstążki, papierowe kapelusze itp.

My świętujemy osobę
Która przynosi wszystkim radość,
Kogoś kto daje więcej niż otrzymuje,
I wypełnia nasze życia radością i zabawą.

Więc wszystkiego najlepszego, i dużo więcej!
Mamy nadzieję że dożyjesz sto dwóch lat,
Ponieważ my wszyscy chcemy mieć
Wyjątkową przyjemność znania Ciebie.

 

Wierszyki urodzinowe po angielsku
średnia: 4 z 1 głosów

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *