Życzenia na urodziny po angielsku

Życzenia urodzinowe w języku angielskim

Poniżej znajdziecie drugą część życzeń z okazji urodzin po angielsku:

I wish you luck, happiness and riches today, tomorrow and beyond.Życzę Ci szczęścia, radości i bogactwa, dzisiaj i w przyszłości.

Life is good and you are one of the big reasons why. Enjoy your birthday this year and for the next 100 years and a day.Życie jest dobre a Ty jesteś jednym z tego powodów. Ciesz się ze swoich urodzin w tym roku i przez następne 100 lat i jeden dzień.

Wishing you all the great things in life, hope this day will bring you an extra share of all that makes you happiest. Happy Birthday. – Życzę Ci wszystkich wspaniałych rzeczy w życiu, niech ten dzień przyniesie Ci dodatkowy wpływ wszystkiego co czyni Cię najszczęśliwszym / najszczęśliwszą. Wszystkiego najlepszego.

As you look back on yesterday, may your memories be warm ones. As you celebrate today, may your heart be filled with happiness and joy. As you look ahead to tomorrow, may your deepest hopes and dreams come true for you!Kiedy spojrzysz na wczoraj, niech Twoje wspomnienia będą ciepłe. Kiedy świętujesz dzisiaj, niech Twoje serce będzie pełne szczęścia i radości. Kiedy patrzysz przód na jutro, niech Twoje najgłębsze nadzieje i marzenia się spełnią dla Ciebie!

I wish you to celebrate all the wonderful things that make you so special, not just on your special day, but on every day of the year!Życzę Ci świętowania wszystkich tych wspaniałych rzeczy, które czynią Cię tak wyjątkowym / wyjątkową, nie tylko w tym dniu, ale każdego dnia roku!

I wish that for every extra candle on your cake, you receive an extra reason to smile. Happy Birthday to you!Życzę Ci żebyś za każdą dodatkową świeczkę na Twoim torcie, otrzymywał / otrzymywała dodatkowy powód do uśmiechu. Wszystkiego najlepszego!

Wishing you a day filled with love and cheer. May you be surrounded by all your loved ones. May this year bring you prosperity, fortune and friendship. Happy Birthday to you.Życzę Ci dnia wypełnionego miłością i radością. Bądź otoczony / a przez Twoich ukochanych. Niech ten rok przyniesie Ci powodzenie, szczęście i przyjaźń. Wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin.

On your special day I just want you to know that you are always remembered by me in a very special way. You are always in my prayers and I wish the best for you this birthday. Happy Birthday to you dear one.W Twym specjalnym dniu chcę Ci powiedzieć, że zawsze będziesz przeze mnie zapamiętany/a w specjalny sposób. Zawsze znajdujesz się w moich modlitwach i życzę Ci wszystkiego najlepszego w tym wspaniałym dniu.

Today, I want to take the privilege of wishing you all the happiness in the world, may God shower his blessings upon you forever, and grant you with all that you desire. Wishing you a very Happy Birthday. Have a great day and a fruitful year ahead!Dzisiaj chcę wykorzystać przywilej życzenia Ci wszelkiej szczęśliwości, niech Cię Bóg obdarzy swym błogosławieństwem i wszystkim, czego pragniesz. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w dniu Twojego święta. Wspaniałego dnia i owocnego roku, który przed Tobą!

It is not enough to celebrate just one day, so celebrate EVERY day for the rest of your life. But start today. Happy Birthday.To za mało aby świętować tylko przez jeden dzień, więc świętuj KAŻDEGO dnia przez resztę Twojego życia. Ale zacznij dzisiaj. Wszystkiego najlepszego.

Have an amazing birthday. It only comes one day a year so do something to make it memorable! HAPPY BIRTHDAY!Życzę Ci niesamowitych urodzin. Zdarzają się one tylko raz w roku więc zrób coś żeby były pamiętne! WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Some people look old and feel young. Some people look young and feel old. Some people like us look young and feel young. Feels good to party on your birthday doesn’t it?Niektórzy ludzie wyglądają staro a czują się młodo. Niektórzy ludzie wyglądają młodo a czują się staro. Niektórzy ludzie jak my wyglądają młodo i czują się młodo. Brzmi nieźle aby poimprezować w Twoje urodziny, co nie?

I hope you have the best Birthday ever. You are such a sweet person and I wish nothing but the best for you on your special day.Mam nadzieję że masz najlepsze urodziny kiedykolwiek. Jesteś tak uroczą osobą i życzę Ci nic innego tylko wszystko co najlepsze w Twoim wyjątkowym dniu.

Always smile and laugh, and never never give up. You make us all happier. Especially on your birthday.Zawsze uśmiechaj się i śmiej, i nigdy nigdy się nie poddawaj. Czynisz nas wszystkich szczęśliwszymi. Zwłaszcza w Twoje urodziny.

You get more perfect and beautiful as the years pass by. Even though it is your birthday, I feel like I am the one who got the gift. You get presents while I get your presence.Stajesz się bardziej idealna i piękna kiedy lata mijają. Nawet jeśli to Twoje urodziny, czuję jakbym to ja był tym który otrzymuje prezent. Kiedy Ty dostajesz prezenty, ja dostaję Twoją obecność.

 

Życzenia urodzinowe po angielsku część 3

 

Życzenia imieninowe po angielsku

Życzenia po angielsku

 

życzenia na urodziny po angielsku

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *