Życzenia sylwestrowe po angielsku

Życzenia na nowy rok w języku angielskim

Oto druga część życzeń noworocznych po angielsku

May your days be as glittery as diamond, may your friends be as good as gold, may your heart stay as green as emerald, and may your soul remain as pure as pearl. Happy New Near.Niech Twoje dni będą tak błyszczące jak diament, niech Twoi przyjaciele będą tak dobrzy jak złoto, niech Twoje serce pozostanie tak zielone jak szmaragd, a Twoja dusza pozostanie tak czysta jak perła. Szczęśliwego nowego roku.

The New Year is the time of unfolding horizons and the realization of dreams, may you rediscover new strength and garner faith with you, and be able to rejoice in the simple pleasures that life has to offer and put a brave front for all the challenges that may come your way. Wishing you a lovely New Year.Nowy rok to czas poszerzania horyzontów i realizacji marzeń, obyś odkrył / odkryła nową siłę i pokłady wiary w sobie, oraz zdolność do radowania się prostymi przyjemnościami które życie ma do zaoferowania, a także odwagę by stanąć naprzeciw wszystkim wyzwaniom które staną Ci na drodze. Życzę Ci pięknego nowego roku.

Although I’m not with you but my wishes will always stay with you on this New Year 20__. Happy New Year!Mimo iż nie jestem z Tobą, moje życzenia zawsze będą z Tobą w nowym roku 20__. Szczęśliwego nowego roku!

On this New Year I wish that you have a wonderful January, a lovely February, a Peaceful March, a stress-free April, a fun-filled May, and Joy that lasts from June to November, and finally a happy December. May my wishes come true and may you have a charming and lucky New Year 20__.W tym roku życzę Ci wspaniałego stycznie, pięknego lutego, spokojnego marca, beztroskiego kwietnia, rozrywkowego maja, i radości, która trwa od czerwca do listopada, aż w końcu szczęśliwego grudnia. Niech moje życzenia się spełnią i będziesz miał / miała czarujący i szczęśliwy nowy rok 20__.

On this New Year, may you change your direction and not dates, change your commitments and not the Calendar, change your attitude and not the actions, and bring about a change in your faith, your force and your focus and not the fruit. May you live up to the promises you have made and may you create for you and your loved ones the most Happy New Year ever.W tym nowym roku,żebyś zmienił kierunek a nie daty, zmienił swoje zobowiązania a nie kalendrza, zmienił swoje nastawienie a nie czynności, i doprowadził do zmian w swojej wierze, w twojej sile i skupieniu, a nie owocach. Żebyś spełnił obietnice które złożyłeś i żebyś stworzył dla siebie i tych których kochasz najszczęśliwszy nowy rok ze kiedykolwiek.

May you discover all your hidden potentials this New Year and turn them into delightful ventures bringing you fame and finances to rejoice.Żebyś odkrył cały ukryty w Tobie potencjał w tym nowym roku i przekształcił go w zachwycające przedsięwzięcia które przyniosą Ci radość sławy i pieniędzy.

There are things that are sometimes left undone and there are things that can be left sometimes unsaid. There are things that can be sometimes left unsaid, but wishing someone like you can’t ever be left, so I take this moment to wish you and your loved ones a joyous and wonderful New Year.Są rzeczy, które czasami pozostały niedokończone, i są rzeczy, które czasami nie mogą pozostać niewypowiedziane. Są rzeczy które mogą czasem pozostać niewypowiedziane, ale życzenia dla kogoś takiego jak Ty nie mogą nigdy być odpuszczona, więc wybieram ten moment by życzyć Ci i tym których kochasz radosnego i wspaniałego nowego roku.

As the New Year approaches, my wish for you is a proactive spirit – a spirit that does not wait for the right time thinking when an opportunity would come and fall on the lap, but goes out to grab an opportunity, or if needed simply make one for yourself, and prove your worth to the world.W miarę zbliżania się nowego roku, moim życzeniem dla Ciebie jest duch aktywności – duch który nie czeka na dobry moment oczekując na pojawienie się okazji która spadnie z nieba, lecz który chwyta okazje, a jeśli trzeba stworzy ją samemu, i udowodni Twoją wartość dla świata.

 

Życzenia noworoczne po angielsku część 3

 

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku

Życzenia po angielsku

 

życzenia sylwestrowe po angielsku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *