Życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem

Życzenia urodzinowe po angielsku to typ życzeń, które możemy składać więcej niż raz w roku. W końcu niemal każdego dnia ktoś z naszych znajomych obchodzi swoje urodziny. Życzenia urodzinowe możemy złożyć przez SMS, kartkę urodzinową lub na facebooku, lecz najlepsze są te, które składamy osobiście. Poniżej znajdziesz przykładowe życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem na język polski, a na dole artykułu również najpopularniejszą piosenkę urodzinową po angielsku (podobną do naszego „Sto lat!”) – Happy Birthday to You. Zobacz również: Kartki urodzinowe po angielsku i Wierszyki urodzinowe po angielsku.

Krótkie życzenia urodzinowe z tłumaczeniem:

Happy Birthday! – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! (dosłownie: wesołych urodzin)

Birthday greetings – Życzenia urodzinowe

Many happy returns!. – Sto lat!

May all your wishes come true – Spełnienia marzeń

I wish you every happiness on your special day – Życzę Ci wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu

May your big day be as special as you are – Niech Twój wielki dzień będzie tak wyjątkowy jak Ty jesteś

Every candle on your cake is another year I’ve been lucky to know you – Każda świeczka na Twoim torcie to kolejny rok przez który miałam / miałem szczęście Cię znać.

Have a wonderful day, get many nice presents and a lot of fun! – Życzę Ci wspaniałego dnia, wspaniałych prezentów i mnóstwa zabawy!

Happy Birthday! Enjoy your wonderful day and celebrate it. Please stay healthy and get all that you want. – Wszystkiego najlepszego! Ciesz się Twoim wspaniałym dniem i świętuj go. Życzę Ci zdrowia i wszystkiego czego zapragniesz.

I wish you luck, happiness and riches today, tomorrow and beyond. – Życzę Ci szczęścia, radości i bogactwa, dzisiaj i w przyszłości.

Happy Birthday. I wish you well and I hope all you birthday wishes come true! – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzę Ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, żę wszystkie Twoje urodzinowe życzenia się spełnią!

Happy Birthday. Just one more year and you will be perfect. I know I did say the same thing last year :) – Wszystkiego najlepszego. Jeszcze jeden rok i będziesz idealna. Wiem że mówiłem / mówiłam to samo rok temu :)

May your birthday and every day be filled with the warmth of sunshine, the happiness of smiles, the sounds of laughter, the feeling of love and the sharing of good cheer – Niech Twoje urodziny i każdy dzień będą wypełnione ciepłem słońca, radością uśmiechów, odgłosami śmiechu, uczuciem miłości i dzielenia się dobrymi słowami

A friend is someone who stands by your side when you are in trouble and broken inside. A friend is someone who treats you with all the best and shines your day, when you are. Happy birthday my friend! – Przyjaciel to ktoś kto jest przy Tobie, gdy masz kłopoty i jesteś rozbity. Przyjaciel to ktoś kto traktuje Cię najlepiej każdego dnia. Wszystkiego najlepszego mój przyjacielu!

I wish you an awesome day, with good luck on your way, stay blessed and happy this day, my dear friend on your birthday today! – Życzę Ci wspaniałego dnia, szczęścia na Twojej drodze, błogosławieństwa i radości w tym dniu, mój drogi przyjacielu z okazji Twoich urodzin!

Well, you are another year older and you haven’t changed a bit. That’s great because you are perfect just the way you are. Happy Birthday. – Jesteś o rok starszy / a, lecz nie zmieniłeś / aś się ani trochę. To wpaniałe, ponieważ jesteś idealny / a właśnie takim / ą. Wszystkiego najlepszego.

Happy birthday! Enjoy this year and use it as a launchpad for your future! – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Ciesz się tym rokiem i użyj go jako wyrzutni w stronę przyszłości!

Thinking of you on your birthday, and wishing you all the best! I hope it is as fantastic as you are, you deserve the best and nothing less. – Myślę o Tobie w dniu Twoich urodzin i życzę Ci wszystkiego najlepszego! Mam nadzieję, że ten dzień jest tak wspaniały jak Ty sam/a, należy Ci się wszystko co najlepsze i ani trochę mniej.

On this special day, I wish you all the very best, all the joy you can ever have and may you be blessed abundantly today, tomorrow and the days to come! May you have a fantastic birthday and many more to come… HAPPY BIRTHDAY! – W tym specjalnym dniu, życzę Ci wszystkiego najlepszego, wszelkiej radości jakiej możesz kiedykolwiek doświadczyć i bądź wielce błogosławiony dziś, jutro, i w przyszłości! Niech Twoje urodziny będą wspaniałe i niech czeka Ciebie ich niezliczona ilość… WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Life is good and you are one of the big reasons why. Enjoy your birthday this year and for the next 100 years and a day. – Życie jest dobre a Ty jesteś jednym z tego powodów. Ciesz się ze swoich urodzin w tym roku i przez następne 100 lat i jeden dzień.

 

Kartki urodzinowe i życzenia po angielsku

 

Wishing you all the great things in life, hope this day will bring you an extra share of all that makes you happiest. Happy Birthday. – Życzę Ci wszystkich wspaniałych rzeczy w życiu, niech ten dzień przyniesie Ci dodatkowy wpływ wszystkiego co czyni Cię najszczęśliwszym / najszczęśliwszą. Wszystkiego najlepszego.

As you look back on yesterday, may your memories be warm ones. As you celebrate today, may your heart be filled with happiness and joy. As you look ahead to tomorrow, may your deepest hopes and dreams come true for you! – Kiedy spojrzysz na wczoraj, niech Twoje wspomnienia będą ciepłe. Kiedy świętujesz dzisiaj, niech Twoje serce będzie pełne szczęścia i radości. Kiedy patrzysz przód na jutro, niech Twoje najgłębsze nadzieje i marzenia się spełnią dla Ciebie!

I wish you to celebrate all the wonderful things that make you so special, not just on your special day, but on every day of the year! – Życzę Ci świętowania wszystkich tych wspaniałych rzeczy, które czynią Cię tak wyjątkowym / wyjątkową, nie tylko w tym dniu, ale każdego dnia roku!

I wish that for every extra candle on your cake, you receive an extra reason to smile. Happy Birthday to you! – Życzę Ci żebyś za każdą dodatkową świeczkę na Twoim torcie, otrzymywał / otrzymywała dodatkowy powód do uśmiechu. Wszystkiego najlepszego!

Wishing you a day filled with love and cheer. May you be surrounded by all your loved ones. May this year bring you prosperity, fortune and friendship. Happy Birthday to you. – Życzę Ci dnia wypełnionego miłością i radością. Bądź otoczony / a przez Twoich ukochanych. Niech ten rok przyniesie Ci powodzenie, szczęście i przyjaźń. Wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin.

On your special day I just want you to know that you are always remembered by me in a very special way. You are always in my prayers and I wish the best for you this birthday. Happy Birthday to you dear one. – W Twym specjalnym dniu chcę Ci powiedzieć, że zawsze będziesz przeze mnie zapamiętany/a w specjalny sposób. Zawsze znajdujesz się w moich modlitwach i życzę Ci wszystkiego najlepszego w tym wspaniałym dniu.

Today, I want to take the privilege of wishing you all the happiness in the world, may God shower his blessings upon you forever, and grant you with all that you desire. Wishing you a very Happy Birthday. Have a great day and a fruitful year ahead! – Dzisiaj chcę wykorzystać przywilej życzenia Ci wszelkiej szczęśliwości, niech Cię Bóg obdarzy swym błogosławieństwem i wszystkim, czego pragniesz. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w dniu Twojego święta. Wspaniałego dnia i owocnego roku, który przed Tobą!

It is not enough to celebrate just one day, so celebrate EVERY day for the rest of your life. But start today. Happy Birthday. – To za mało aby świętować tylko przez jeden dzień, więc świętuj KAŻDEGO dnia przez resztę Twojego życia. Ale zacznij dzisiaj. Wszystkiego najlepszego.

 

Wierszyki urodzinowe po angielsku

 

Have an amazing birthday. It only comes one day a year so do something to make it memorable! HAPPY BIRTHDAY! – Życzę Ci niesamowitych urodzin. Zdarzają się one tylko raz w roku więc zrób coś żeby były pamiętne! WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Some people look old and feel young. Some people look young and feel old. Some people like us look young and feel young. Feels good to party on your birthday doesn’t it? – Niektórzy ludzie wyglądają staro a czują się młodo. Niektórzy ludzie wyglądają młodo a czują się staro. Niektórzy ludzie jak my wyglądają młodo i czują się młodo. Brzmi nieźle aby poimprezować w Twoje urodziny, co nie?

I hope you have the best Birthday ever. You are such a sweet person and I wish nothing but the best for you on your special day. – Mam nadzieję że masz najlepsze urodziny kiedykolwiek. Jesteś tak uroczą osobą i życzę Ci nic innego tylko wszystko co najlepsze w Twoim wyjątkowym dniu.

Always smile and laugh, and never never give up. You make us all happier. Especially on your birthday. – Zawsze uśmiechaj się i śmiej, i nigdy nigdy się nie poddawaj. Czynisz nas wszystkich szczęśliwszymi. Zwłaszcza w Twoje urodziny.

You get more perfect and beautiful as the years pass by. Even though it is your birthday, I feel like I am the one who got the gift. You get presents while I get your presence. – Stajesz się bardziej idealna i piękna kiedy lata mijają. Nawet jeśli to Twoje urodziny, czuję jakbym to ja był tym który otrzymuje prezent. Kiedy Ty dostajesz prezenty, ja dostaję Twoją obecność.

 

życzenia urodzinowe po angielsku

 

Angielska wersja „Sto lat, sto lat, niech żyje żyje nam” – piosenka urodzinowe

Piosenkę tę śpiewamy zazwyczaj na samym początku przyjęcia urodzinowego, gdy solenizant lub solenizantka ma zdmuchnąć świeczki. Najbardziej popularna angielska piosenka urodzinowa jest inna od wersji polskiej, ale również bardzo łatwa. W niej zamiast „sto lat” śpiewamy „happy birthday”. Jej tekst znajdziecie poniżej.

„Happy birthday to you”

Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday dear … (imię),
Happy birthday to you!

Szczęśliwych urodzin,
Szczęśliwych urodzin,
Szczęśliwych urodzin drogi / a … (imię),
Szczęśliwych urodzin!

Życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem
Oceń artykuł

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *