Życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem

Życzenia urodzinowe po angielsku to typ życzeń, które możemy składać więcej niż raz w roku. W końcu niemal każdego dnia ktoś z naszych znajomych obchodzi swoje urodziny. Życzenia urodzinowe możemy złożyć przez SMS, kartkę urodzinową lub na facebooku, lecz najlepsze są te, które składamy osobiście. Poniżej znajdziesz przykładowe życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem na język polski, a na dole artykułu również najpopularniejszą piosenkę urodzinową po angielsku (podobną do naszego „Sto lat!”) – Happy Birthday to You.

Krótkie życzenia urodzinowe z tłumaczeniem:

Happy Birthday! – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! (dosłownie: wesołych urodzin)

Birthday greetings – Życzenia urodzinowe

Many happy returns!. – Sto lat!

May all your wishes come true – Spełnienia marzeń

I wish you every happiness on your special day – Życzę Ci wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu

May your big day be as special as you are – Niech Twój wielki dzień będzie tak wyjątkowy jak Ty jesteś

Every candle on your cake is another year I’ve been lucky to know you – Każda świeczka na Twoim torcie to kolejny rok przez który miałam / miałem szczęście Cię znać.

Have a wonderful day, get many nice presents and a lot of fun! – Życzę Ci wspaniałego dnia, wspaniałych prezentów i mnóstwa zabawy!

Happy Birthday! Enjoy your wonderful day and celebrate it. Please stay healthy and get all that you want. – Wszystkiego najlepszego! Ciesz się Twoim wspaniałym dniem i świętuj go. Życzę Ci zdrowia i wszystkiego czego zapragniesz.

I wish you luck, happiness and riches today, tomorrow and beyond. – Życzę Ci szczęścia, radości i bogactwa, dzisiaj i w przyszłości.

Happy Birthday. I wish you well and I hope all you birthday wishes come true! – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzę Ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, żę wszystkie Twoje urodzinowe życzenia się spełnią!

Happy Birthday. Just one more year and you will be perfect. I know I did say the same thing last year :) – Wszystkiego najlepszego. Jeszcze jeden rok i będziesz idealna. Wiem że mówiłem / mówiłam to samo rok temu :)

May your birthday and every day be filled with the warmth of sunshine, the happiness of smiles, the sounds of laughter, the feeling of love and the sharing of good cheer – Niech Twoje urodziny i każdy dzień będą wypełnione ciepłem słońca, radością uśmiechów, odgłosami śmiechu, uczuciem miłości i dzielenia się dobrymi słowami

A friend is someone who stands by your side when you are in trouble and broken inside. A friend is someone who treats you with all the best and shines your day, when you are. Happy birthday my friend! – Przyjaciel to ktoś kto jest przy Tobie, gdy masz kłopoty i jesteś rozbity. Przyjaciel to ktoś kto traktuje Cię najlepiej każdego dnia. Wszystkiego najlepszego mój przyjacielu!

I wish you an awesome day, with good luck on your way, stay blessed and happy this day, my dear friend on your birthday today! – Życzę Ci wspaniałego dnia, szczęścia na Twojej drodze, błogosławieństwa i radości w tym dniu, mój drogi przyjacielu z okazji Twoich urodzin!

Well, you are another year older and you haven’t changed a bit. That’s great because you are perfect just the way you are. Happy Birthday. – Jesteś o rok starszy / a, lecz nie zmieniłeś / aś się ani trochę. To wpaniałe, ponieważ jesteś idealny / a właśnie takim / ą. Wszystkiego najlepszego.

Happy birthday! Enjoy this year and use it as a launchpad for your future! – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Ciesz się tym rokiem i użyj go jako wyrzutni w stronę przyszłości!

Thinking of you on your birthday, and wishing you all the best! I hope it is as fantastic as you are, you deserve the best and nothing less. – Myślę o Tobie w dniu Twoich urodzin i życzę Ci wszystkiego najlepszego! Mam nadzieję, że ten dzień jest tak wspaniały jak Ty sam/a, należy Ci się wszystko co najlepsze i ani trochę mniej.

On this special day, I wish you all the very best, all the joy you can ever have and may you be blessed abundantly today, tomorrow and the days to come! May you have a fantastic birthday and many more to come… HAPPY BIRTHDAY! – W tym specjalnym dniu, życzę Ci wszystkiego najlepszego, wszelkiej radości jakiej możesz kiedykolwiek doświadczyć i bądź wielce błogosławiony dziś, jutro, i w przyszłości! Niech Twoje urodziny będą wspaniałe i niech czeka Ciebie ich niezliczona ilość… WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Life is good and you are one of the big reasons why. Enjoy your birthday this year and for the next 100 years and a day. – Życie jest dobre a Ty jesteś jednym z tego powodów. Ciesz się ze swoich urodzin w tym roku i przez następne 100 lat i jeden dzień.

Wishing you all the great things in life, hope this day will bring you an extra share of all that makes you happiest. Happy Birthday. – Życzę Ci wszystkich wspaniałych rzeczy w życiu, niech ten dzień przyniesie Ci dodatkowy wpływ wszystkiego co czyni Cię najszczęśliwszym / najszczęśliwszą. Wszystkiego najlepszego.

As you look back on yesterday, may your memories be warm ones. As you celebrate today, may your heart be filled with happiness and joy. As you look ahead to tomorrow, may your deepest hopes and dreams come true for you! – Kiedy spojrzysz na wczoraj, niech Twoje wspomnienia będą ciepłe. Kiedy świętujesz dzisiaj, niech Twoje serce będzie pełne szczęścia i radości. Kiedy patrzysz przód na jutro, niech Twoje najgłębsze nadzieje i marzenia się spełnią dla Ciebie!

I wish you to celebrate all the wonderful things that make you so special, not just on your special day, but on every day of the year! – Życzę Ci świętowania wszystkich tych wspaniałych rzeczy, które czynią Cię tak wyjątkowym / wyjątkową, nie tylko w tym dniu, ale każdego dnia roku!

I wish that for every extra candle on your cake, you receive an extra reason to smile. Happy Birthday to you! – Życzę Ci żebyś za każdą dodatkową świeczkę na Twoim torcie, otrzymywał / otrzymywała dodatkowy powód do uśmiechu. Wszystkiego najlepszego!

Wishing you a day filled with love and cheer. May you be surrounded by all your loved ones. May this year bring you prosperity, fortune and friendship. Happy Birthday to you. – Życzę Ci dnia wypełnionego miłością i radością. Bądź otoczony / a przez Twoich ukochanych. Niech ten rok przyniesie Ci powodzenie, szczęście i przyjaźń. Wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin.

On your special day I just want you to know that you are always remembered by me in a very special way. You are always in my prayers and I wish the best for you this birthday. Happy Birthday to you dear one. – W Twym specjalnym dniu chcę Ci powiedzieć, że zawsze będziesz przeze mnie zapamiętany/a w specjalny sposób. Zawsze znajdujesz się w moich modlitwach i życzę Ci wszystkiego najlepszego w tym wspaniałym dniu.

Today, I want to take the privilege of wishing you all the happiness in the world, may God shower his blessings upon you forever, and grant you with all that you desire. Wishing you a very Happy Birthday. Have a great day and a fruitful year ahead! – Dzisiaj chcę wykorzystać przywilej życzenia Ci wszelkiej szczęśliwości, niech Cię Bóg obdarzy swym błogosławieństwem i wszystkim, czego pragniesz. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w dniu Twojego święta. Wspaniałego dnia i owocnego roku, który przed Tobą!

It is not enough to celebrate just one day, so celebrate EVERY day for the rest of your life. But start today. Happy Birthday. – To za mało aby świętować tylko przez jeden dzień, więc świętuj KAŻDEGO dnia przez resztę Twojego życia. Ale zacznij dzisiaj. Wszystkiego najlepszego.

Have an amazing birthday. It only comes one day a year so do something to make it memorable! HAPPY BIRTHDAY! – Życzę Ci niesamowitych urodzin. Zdarzają się one tylko raz w roku więc zrób coś żeby były pamiętne! WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Some people look old and feel young. Some people look young and feel old. Some people like us look young and feel young. Feels good to party on your birthday doesn’t it? – Niektórzy ludzie wyglądają staro a czują się młodo. Niektórzy ludzie wyglądają młodo a czują się staro. Niektórzy ludzie jak my wyglądają młodo i czują się młodo. Brzmi nieźle aby poimprezować w Twoje urodziny, co nie?

I hope you have the best Birthday ever. You are such a sweet person and I wish nothing but the best for you on your special day. – Mam nadzieję że masz najlepsze urodziny kiedykolwiek. Jesteś tak uroczą osobą i życzę Ci nic innego tylko wszystko co najlepsze w Twoim wyjątkowym dniu.

Always smile and laugh, and never never give up. You make us all happier. Especially on your birthday. – Zawsze uśmiechaj się i śmiej, i nigdy nigdy się nie poddawaj. Czynisz nas wszystkich szczęśliwszymi. Zwłaszcza w Twoje urodziny.

You get more perfect and beautiful as the years pass by. Even though it is your birthday, I feel like I am the one who got the gift. You get presents while I get your presence. – Stajesz się bardziej idealna i piękna kiedy lata mijają. Nawet jeśli to Twoje urodziny, czuję jakbym to ja był tym który otrzymuje prezent. Kiedy Ty dostajesz prezenty, ja dostaję Twoją obecność.

 

Wierszyki urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem:

Happy birthday form the heart
Cause that’s where all great wishes start

Wszystkiego najlepszego z głębi serca
Bo to jest miejsce z którego pochodzą wszystkie wspaniałe życzenia

 

Hope all of your dearest wishes come true
Because no one deserves it more than you do!

Mam nadzieję że wszystkie Twoje najskrytsze marzenia się spełnią
Gdyż nikt nie zasługuje na nie bardziej niż Ty!

 

Wishing you your happiest birthday yet
A birthday too special to ever forget.

Życzę Ci najszczęśliwszych ze wszystkich urodzin
Urodzin zbyt wyjątkowych by być kiedykolwiek zapomniane.

 

Love and fun are wished for you,
With special birthday blessings, too!

Miłość i zabawa są życzeniami dla Ciebie,
Ze specjalnym urodzinowym błogosławieństwem także!

 

With as much love, as I can share,
I wanted to let you know I care
Enough to send some love your way,
On your very special day!
Happy Birthday, sweetheart!

Taką ilością miłości, jaką mogę się dzielić,
Chciałem Ci dać że mi zależy
Wystarczająco, by wysłać Ci jej odrobinę
W Twój specjalny dzień!
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochany / a!

 

You are such a special friend,
Who deserves a special day,
For being who you are and
Bringing joy in every way.
You make me smile and laugh,
With everything you do,
So today I get to send
A special Birthday wish to you!

Jesteś wyjątkowym przyjacielem,
Który zasługuje na wyjątkowy dzień,
Za to że jesteś sobą,
Przynosząc radość każdego dnia.
Sprawiasz że uśmiecham się i śmieję,
Wszystkim co robisz,
Więc dzisiaj wysyłam Ci,
Specjalne życzenia urodzinowe.

 

Wishing you happiness
To welcome each morning,
Wishing you laughter
To make your heart sing.
Wishing you friendship
Sharing and caring,
And all of the joy
The birthday can bring!

Życzę Ci radości
Witającej Cię każdego ranka,
Życzę Ci śmiechu
Który sprawi, że Twe serce zacznie śpiewać.
Życzę Ci przyjaźni
Dzielenia i troski,
I wszyskich radości
Które przynoszą urodziny!

 

’Cause you are a very special friend,
I’m thankful that we met,
And I’m asking Lord to bless you
With a year you won’t forget!

Ponieważ jesteś bardzo wyjątkowym przyjacielem,
Cieszę się że się poznaliśmy,
I proszę Pana by Cię pobłogosławił
Rokiem którego nie zapomnisz!

 

As I travel through this life
I know one thing is true –
I’ll never find a better friend
Than I’ve found in you!

Tak długo jak podróżuję przez życie
Wiem że jedna rzecz jest prawdą –
Nigdy nie spotkam lepszego przyjaciela
Niż ten którego znalazłem w Tobie!

 

So on this very special day
I would like to say to you
I hope you’ll always find happiness
In whatever you may do.

Więc w tym bardzo szczególnym dniu
Chciałbym Ci powiedzieć
Że mam nadzieję iż zawsze znajdziesz szczęście
We wszystkim co będziesz robić

 

Instead of counting candles
Or thinking about the years,
Make your wishes now
'Cause your birthday nears!

Zamiast liczyć świeczki
Albo myśleć o latach,
Pomyśl swoje życzenia
Bo Twoje urodziny nadchodzą!

 

Wishing my friend a beautiful day
Hopes and dreams I’m sending your way
May all be good and all come true
On this very special day for you!

Życzę Ci przyjacielu pięknego dnia
Nadziei i życzeń które wysyłam w Twoją stronę
Niech wszystkie będą dobre i wszystkie się spełnią
W tym wyjątkowym dla Ciebie dniu!

 

There couldn’t be a better day
To take a chance to say,
That you are wished a joy and luck –
Be happy everyday!

Nie mogło być lepszego dnia
By spróbować powiedzieć,
Że otrzymujesz życzenia radości i szczęścia –
Bądź wesoły każdego dnia!

 

Today will be remembered
In so many lovely ways,
And we will start together
One more year of happy days!

Dzisiejszy dzień pozostanie zapamiętany
Na wiele pięknych sposobów,
A my zaczniemy razem
Jeszcze jeden rok szczęśliwych dni!

 

On your special day
Consider your luck.
You could have been born
As a dog, cow, or duck!

W Twoim wyjątkowym dniu
Przemyśl swoje szczęście
Mogłeś / Mogłaś się urodzić
Jako pies, krowa lub kaczka!

 

So many candles,
And so little cakes,
But don’t be worry –
You have true friends!
Happy Bday to you!

Tak dużo świeczek
I tak mało ciast,
Ale nie martw się –
Masz prawdziwych przyjaciół!
Wszystkiego najlepszego!

 

Roses are red
Violets are blue
Stop complaining… I am older than you!

Róże są czerwone
Fiołki są niebieskie
Przestań narzekać… Jestem starszy od Ciebie!

 

Another candle on your cake
Well there’s no need to pout
Be glad that you have strength enough
To blow them all out!

Kolejna świeczka na Twoim torcie
No, nie ma potrzeby się dąsać
Bądź zadowolony / a że masz wystarczająco dużo siły
Żeby zdmuchnąć je wszystkie!

 

Smiles and laughter, joy and cheer
New happiness that stays throughout the year
Hope your birthday brings all these and more
Filling life with surprise and joys galore!

Uśmiechy i śmiech, radość i toasty
Nowe szczęście które pozostanie przez lata
Niech Twoje urodziny przyniosą to wszystko i jeszcze więcej
Wypełniając życie niespodziankami i mnóstwem radości!

 

Hope lovely surprises are coming your way
To make your birthday a wonderful day

Mam nadzieję że wspaniałe niespodzianki idą do Ciebie
By uczynić Twoje urodziny wspaniałym dniem

 

Happy happy birthday
Today’s your special day
You just got a cupcake
So blow the flame away

Wszystkiego wszystkiego najlepszego
Dziś jest Twój wyjątkowy dzień
Masz tylko babeczkę
Więc zdmuchnij świeczkę

 

Today is your day to celebrate
Your day to be the star
So let the ones you love all cheer
And say how special you are

Dzisiaj jest Twój dzień by świętować
Twój dzień by być gwiazdą
Więc pozwól tym których kochasz krzyczeć
I mówić jak wyjątkowy / a jesteś

 

Roses are red
Violets are blue
I have an awesome wishes
For a special person – you!
Happy birthday!

Róże są czerwone
Fiołki są niebieskie
Mam wspaniałe życzenia
Dla wyjątkowej osoby – Ciebie!
Wszystkiego najlepszego!

 

I’m wishing you a birthday
You never will forget,
A day packed full of pleasure,
Your very best birthday yet.

And when your birthday’s over,
I’m wishing quite sincerely
That happiness and joy and fun
Will fill your birthdays yearly!

Życzę Ci urodzin
Których nigdy nie zapomnisz,
Dnia pełnego przyjemności,
W najlepsze z Twoich urodzin.

A kiedy Twoje urodziny się skończą,
Życzę Ci serdecznie
Żeby szczęście, radość i zabawa
Wypełniły cały Twój rok!

 

My funny guy, when I look at you,
Making faces, as you do,
To make me giggle, and keep me happy,
When I’m feeling down or sad or crappy,
I see someone who’s man enough
To just be silly, instead of tough
To give me gladness, bliss and joy,
That’s my man; that’s my big boy.

Happy birthday to the man
Who makes me laugh, because he can.

Mój zabawny facecie, kiedy patrzę na Ciebie,
Robiącego miny, jak Ty robisz,
By wzbudzić we mnie chichot, i utrzymać mnie w radości,
Kiedy czuję się źle, smutno lub paskudnie,
Widzę kogoś kto jest wystarczająco męski
By być głupkowaty, zamiast twardy
By dać mi zadowolenie, szczęście i radość,
To mój facet; to mój duży chłopiec.

Wszystkiego najlepszego dla faceta
Który sprawia że się śmieję, bo on to umie.

 

Your birthday’s a time for careful reflection
About your life, and its future direction.
You see where you’ve been when you look at the past;
Most of it’s great; you had quite a blast!

You wonder what’s coming, what life has in store;
Will it be just the same? Will there be a new door?
Remember this, as you blow out the last candle:
Life holds no challenge that you cannot handle.

Czas Twoich urodzin jest czasem na uważną refleksję
Nad Twoim życiem, i jego przyszłym kierunkiem.
Widzisz gdzie byłeś / aś kiedy patrzysz w przeszłość;
Większość z tego jest wspaniała; miałeś / aś uderzenie!

Zastanawiasz się co nadchodzi, co życie ma w zanadrzu;
Czy będzie tak samo? Czy będą tam nowe drzwi?
Zapamiętaj to, gdy zdmuchujesz ostatnią świeczkę:
Życie nie ma wyzwań którym nie podołasz.

 

Every year that comes and goes
Brings its flowers and its snows;
With each birthday, every year,
I celebrate you, for it’s so clear
You’re really special; you’re the peak,
One of a kind, you are unique.
Happy Birthday; may your day
Be blessed, like you, in every way.

Każdego roku który przychodzi i odchodzi
Przynosi kwiaty i śnieg;
Z każdymi urodzinami, każdego roku,
Ja świętuję Ciebie, żeby było jasne
Jesteś naprawdę wyjątkowy / a; Ty jesteś szczytem,
Jedyny / a w swoim rodzaju, jesteś wyjątkowy / a.
Wszystkiego najlepszego; niech Twój dzień
Będzie błogosławiony, jak Ty, w każdy sposób.

 

Birthdays are happy events,
Times when dreams come true.
So dream a good dream (and let someone know!),
It just might work for you!

Have a happy celebration
One you’ll always recall,
And be aware on this day of days,
You’re the most special person of all!

Urodziny są szczęśliwym wydarzeniem
Czasem kiedy marzenia się spełniają.
Więc śnij dobre sny (i daj komuś znać),
Wtedy się spełnią!

Miej wesołe święto
Takie które zawsze będziesz wspominać,
I bądź świadomy / a w tym dniu
Że jesteś najbardziej niezwykłą osobą ze wszystkich!

 

Congratulations to you, my old friend,
Birthday wishes to you, I send.
You look good for your age, I could say,
But you look good to me any day.

When I look in the mirror, I sigh,
'Cause I know the mirror doesn’t lie.
You’re aging like me, so you see
You’re getting to be an old guy.

Gratulacje dla Ciebie, mój stary przyjacielu,
Życzenia urodzinowe dla Ciebie przesyłam.
Wyglądasz dobrze jak na Twój wiek, mogę powiedzieć,
Ale Ty wyglądasz dla mnie dobrze każdego dnia.

Kiedy patrzę w lustro, wzdycham,
Bo wiem że lustro nie kłamie
Starzejesz się jak ja, więc widzisz
Stajesz się starym gościem.

 

Some things get better with time so they say;
You follow that rule, as my friend, day by day.
So whenever your birthday, each year, comes around,
I’m reminded of joys in our friendship I’ve found.

Because of the great friend you happen to be,
I hope you’ll be sharing more birthdays with me!

Niektóre rzeczy stają się lepsze z wiekiem, powiadają;
Ty jesteś zgodny / a z tą regułą, mój przyjacielu / moja przyjaciółko, dzień po dniu.
Więc w każde Twoje urodziny, każdego roku,
Przypomina mi się radość którą znalazłem / am w naszej przyjaźni.

Z powodu tego jak wspaniałym przyjacielem / wspaniałą przyjaciółką jesteś,
Mam nadzieję że będziesz dzielić więcej urodzin ze mną!

 

Once a year I get the chance
To wish you birthday cheer.
It pleases me no end to say,
I wish you another great year.

So happy birthday to you,
From the bottom of my heart.
And may your good times multiply,
Till they’re flying off the chart!

Raz w roku mam szansę.
By życzyć Ci wszystkiego najlepszego.
Niewypowiedzianie mnie to cieszy,
Życzę Ci kolejnego wspaniałego roku.

Więc wszystkiego najlepszego dla Ciebie,
Z głębi mojego serca.
I niech Twojego dobre momenty się zwielokrotnią
Dopóki nie wypełnią całej listy!

 

When I think of exceptional people I know,
You’re right at the front of the line.
It’s not for your power or status or wealth;
It’s because you make everyone shine.

When I want to see someone who’s special and fun,
I don’t have to think very hard,
For one of the nicest people I know
I can find in my own backyard.

May your birthday be filled with all you desire;
You’re a person I really respect and admire!

Kiedy myślę o wyjątkowych ludziach, których znam,
Jesteś na samym początku listy.
To nie przez Twoją władzę, status czy bogactwo;
To dlatego że sprawiasz iż przy Tobie każdy błyszczy.

Kiedy chcę zobaczyć kogoś kto jest wyjątkowy i zabawny,
Nie muszę myśleć zbyt długo,
Jedną z najlepszych osób jakie znam
Mogę znaleźć na własnym podwórku.

Niech Twoje urodziny będą wypełnione wszystkim czego pragniesz;
Jesteś osobą którą naprawdę szanuję i podziwiam!

 

On your birthday, special one,
I wish that all your dreams come true.
May your day be filled with joy,
Wonderful gifts and goodies, too.

On your day I wish for you
Favorite people to embrace,
Loving smiles and caring looks
That earthly gifts cannot replace.

I wish you fine and simple pleasures.
I wish you many years of laughter.
I wish you all of life’s best treasures.
I wish you happily ever after!

Happy Birthday!

Na Twoje urodziny, wyjątkowe,
Życzę Ci aby wszystkie Twoje marzenia się spełniły.
Niech Twój dzień będzie wypełniony radością,
Wspaniałymi prezentami i dobrami, też.

W Twoim dniu życzę Ci
Ulubionych ludzi w uścisku,
Kochających uśmiechów i dbających spojrzeń
Których materialne prezenty nie są w stanie zastąpić.

Życzę Ci fajnych i prostych przyjemności.
Życzę Ci wielu lat śmiechu.
Życzę Ci najlepszych darów życia.
Życzę Ci abyś żył długo i szczęśliwie!

Wszystkiego najlepszego!

 

It’s your birthday time again;
It’s true; there’s no denying,
Another year has come and gone;
You know that I’m not lying.

So for you, the birthday person,
Here’s what I want to say:
I hope this birthday’s the best one yet,
In every delightful way.

So happy birthday to you.
Have lots of birthday fun!
May your birthday wishes all come true,
Even if you have a ton.

To znowu czas Twoich urodzin;
To prawda; nie ma zaprzeczenia,
Kolejny rok przyszedł i poszedł;
Wiesz że nie kłamię.

Więc dla Ciebie, solenizanta / solenizantki,
Oto co chcę powiedzieć:
Mam nadzieję że te urodziny będą najlepsze,
W każdy przyjemny sposób.

Więc wszystkiego najlepszego.
Miej dużo zabawy!
Niech wszystkie Twoje urodzinowe życzenia się spełnią,
Nawet jeśli masz ich całe mnóstwo.

 

As we observe your birthday now,
Your cake and gifts don’t matter much.
These common things aren’t really you,
Ribbons, paper hats and such.

We celebrate a person who
Brings happiness to everyone,
Someone who gives more than she gets,
And fills our lives with joy and fun.

So Happy Birthday, and many more!
We hope you make it to a hundred and two,
Because we always want to have
The special pleasure of knowing you.

Gdy obserwujemy Twoje urodziny,
Twój tort i prezenty nie znaczą wiele.
Te pospolite rzeczy nie są naprawdę Tobą,
Wstążki, papierowe kapelusze itp.

My świętujemy osobę
Która przynosi wszystkim radość,
Kogoś kto daje więcej niż otrzymuje,
I wypełnia nasze życia radością i zabawą.

Więc wszystkiego najlepszego, i dużo więcej!
Mamy nadzieję że dożyjesz sto dwóch lat,
Ponieważ my wszyscy chcemy mieć
Wyjątkową przyjemność znania Ciebie.

 

 

Kartki i długie życzenia urodzinowe z tłumaczeniem:

On your birthday I wish you much pleasure and joy;
I hope all of your wishes come true.
May each hour and minute be filled with delight,
And your birthday be perfect for you!

W dniu Twoich urodzin życzę Ci dużo przyjemności i radości;
Mam nadzieję że wszystkie Twoje życzenia się spełnią
Niech każda godzina i minuta będzie wypełniona rozkoszą
A Twoje urodziny będą dla Ciebie idealne!

 

May your troubles be less and your blessings be more
And nothing but hapiness come through your door

Niech Twoich problemów będzie mniej a błogosławieństw więcej
I nic innego tylko szczęście przejdzie przez Twoje drzwi

 

Each year your birthday reminds me
That I really want to say
I’m very glad I know you;
I think of you each day.

I hope you enjoy your birthday,
All the pleasures it has in store,
And because I appreciate you,
I hope you have many more!

Każdego roku Twoje urodziny przypominają mi
Że naprawdę chcę Ci to powiedzieć
Cieszę się że Cię znam;
Myślę o Tobie każdego dnia.

Mam nadzieję że świętujesz swoje urodziny,
I wykorzystujesz wszystkie ich przyjemności,
I dlatego że Cię cenię,
Życzę Ci ich jeszcze dużo więcej!

 

It’s your birthday and I can’t be there
But I’ll send you a special birthday wish and a little prayer
Have a happy birthday
I hope that all of your birthday wishes come true
May you have a great time today and find happiness in everything you do.

Są Twoje urodziny a ja nie mogę tam być
Ale wyślę Ci specjalne urodzinowe życzenie i małą modlitwę
Życzę Ci wszystkiego najlepszego
Mam nadzieję że wszystkie Twoje urodzinowe życzenia się spełnią
Obyś miał wspaniały czas dzisiaj i znalazł szczęście we wszystkim co robisz.

 

On this special day I wish all the best
To a wonderful friend, who deserves nothing less!

W tym specjalnym dniu życzę wszystkiego najlepszego
Dla wspaniałego przyjaciela, który nie zasługuje na nic mniej!

 

Instead of counting candles
Or tallying the years
Contemplate your blessings now
As your birthday nears

Zamiast zliczenia świeczek
Albo liczenia lat
Pomyśl o błogosławieństwach
Bo Twoje urodziny nadchodzą

 

May your day be filled with hugs, kisses and birthday wishes
May your birthday not be forgotten
And that you be spoiled rotten
But most of all today is your birthday, so hip hip hooray!

Niech Twoje dni będą wypełnione uściskami, buziakami i życzeniami urodzinowymi
Niech Twoje urodziny będą niezapomniane
I żebyś był rozpieszczany / rozpieszczana
Ale przede wszystkim są Twoje urodziny, więc hip hip, hura!

 

I hope that you have the best birthday that you could wish for
And I hope that the candles on your cake go out with your first puff
For then your wish will come sparkling true!

Mam nadzieję że masz najlepsze urodziny jakie mógłbyś sobie wymarzyć
I mam nadzieję że świeczki na Twoim torcie zgasną przy pierwszym dmuchnięciu
Wtedy życzenia staną się błyszczącą prawdą!

 

How old are you? I’m not keeping score,
I love my birthday, but here’s the thing –
I’m really glad the birthday’s yours,
This way I don’t have to hear you sing! :)

Ile masz lat? Gubię się w liczeniu,
Uwielbiam moje urodziny, ale jest jedna rzecz –
Naprawdę cieszę się z Twoich urodzin,
Dzięki temu nie muszę słuchać jak śpiewasz! :)

 


Another year has come and gone;
The sands of time keep trickling away.
Your birthday reminds me to let you know
I’m thankful for you each and every day.

Kolejny rok już minął;
Piaski czasu się przesypały.
Twoje urodziny przypominają mi aby Ci powiedzieć
Jestem Ci wdzięczny / a za wszystko i każdego dnia.

 

Your special day is very near,
You’re getting a little older –
But you’re still my dear!

Twój wyjątkowy dzień jest bardzo blisko
Stajesz się trochę starszy / starsza –
Ale wciąż jesteś drogą mi osobą!

Wierszyki urodzinowe po angielsku

 

Hoping your birthday
Is a happy one,
Just filled with friends,
Excitement and fun!

Mam nadzieję że Twoje urodziny
Są wesołe,
Wypełnione przyjaciółmi
Radością i zabawą!

 

Don’t count candles –
See the light,
Don’t count years –
Enjoy your life!

Nie licz świeczek –
Zobacz światło,
Nie licz lat –
Ciesz się życiem!

życzenia na urodziny po angielsku
Birthday cake…
Eat a little
Eat a lot
Eat untill you have to stop!
Happy birthday!

Tort urodzinowe…
Zjedz trochę
Zjedz dużo
Jedz dopóki nie będziesz musiał / a przestać!
Wszystkiego najlepszego

 

Wishing you happiness
To welcome each morning,
Wishing you laughter
To make your heart sing.
Wishing you friendship
Sharing and caring,
And all of the joy
The birthday can bring!

Życzę Ci radości
By witać każdy poranek,
Życzę Ci śmiechu
By Twoje serce śpiewało.
Życzę Ci przyjaźni,
Dzielenia się i dbania o siebie,
I całej radości
Którą mogą przynieść urodziny


I’m wishing you another year
Of laughter, joy and fun,
Surprises, love and happiness,
And when your birthday’s done,

I hope you feel deep in your heart,
As your birthdays come and go,
How very much you mean to me,
More than you can know.

Życzę Ci kolejnego roku
Śmiechu, radości i zabawy,
Niespodzianek, miłości i szczęścia,
A kiedy Twoje urodziny miną,

Mam nadzieję że w głębi serca czujesz,
Gdy Twoje urodziny odchodzą i mijają,
Jak wiele znaczysz dla mnie,
Więcej niż Ci się wydaje.

 

May your birthday be happy
And then through the year
May God bless and guide you
And always be near

Niech Twoje urodziny będą wesołe
I przez ten cały rok
Niech Bóg błogosławi Cię i prowadzi
I zawsze jest blisko


So many wishes
So many smiles
Too many memories
Too few words
With one big birthday
Happy birthday!

Tak dużo życzeń
Tak dużo uśmiechów
Zbyt dużo wspomnień
Zbyt mało słów
Z wielkimi urodzinami
Wszystkiego najlepszego!

 

God gave a gift to the world when you were born –
a person who loves, who cares,
who sees a person’s need and fills it,
who encourages and lifts people up,
who spends energy on others
rather than herself,
someone who touches each life she enters,
and makes a difference in the world,
because ripples of kindness flow outward
as each person you have touched, touches others.
Your birthday deserves to be a national holiday,
because you are a special treasure
for all that you’ve done.
May the love you have shown to others
return to you, multiplied.
I wish you the happiest of birthdays,
and many, many more,
so that others have time to appreciate you
as much as I do.

Bóg dał dla świata dar, gdy się urodziłeś / aś –
osobę która kocha, która dba o innych,
która widzi potrzeby ludzi i je spełnia,
która zachęca innych i pomaga im się podnieść,
która zużywa energię na innych,
zamiast na samą siebie,
kogoś kto dotyka każdego życia w które wchodzi,
i ma w świecie znaczenie,
ponieważ fala dobroci wypływa na zewnątrz
jak każda osoba na którą wpłynąłeś / wpłynęłaś, wpływa na inne.
Twoje urodziny zasługują na to by być świętem narodowym,
ponieważ jesteś takim wyjątkowym skarbem
za wszystko to co robisz.
Niech miłość którą dzielisz się z innymi,
wróci do Ciebie, zwielokrotniona.
Życzę Ci najweselszych z urodzin,
i wiele, wiele więcej,
tak aby inni mieli czas docenić Cię
tak bardzo jak ja.

 

Instead of counting candles,
Or tallying the years,
Contemplate your blessings now,
As your birthday nears.

Consider special people
Who love you, and who care,
And others who’ve enriched your life
Just by being there.

Think about the memories
Passing years can never mar,
Experiences great and small
That have made you who you are.

Another year is a happy gift,
So cut your cake, and say,
„Instead of counting birthdays,
I count blessings every day!”

Zamiast zliczać świeczki,
Albo liczyć lata,
Przemyśl swoje błogosławieństwa,
Bo Twoje urodziny się zbliżają.

Pomyśl o wyjątkowych ludziach
Którzy Cię kochają i którzy o Ciebie dbają,
I innych, którzy wzbogacają Twoje życie
Poprzez bycia z Tobą.

Pomyśl o wspomnieniach
Których mijające lata nie mogą zniekształcić,
Doświadczeniach wielkich i małych
Które uczyniły Cię tym, kim jesteś.

Kolejny rok to szczęśliwy dar,
Więc pokrój tort i powiedz:
„Zamiast zliczania urodzin,
Liczę błogosławieństwa każdego dnia!”


May this birthday be your best birthday ever,
full of light and laughter,
a fireworks explosion of joy.
May this birthday live in your memory forever,
creating happiness and satisfaction
whenever you remember it.
Happy, happy birthday!

Niech te urodziny będą Twoimi najlepszymi,
pełnymi światła i śmiechu,
i fajerwerkami radości.
Niech te urodziny żyją w Twojej pamięci na zawsze,
tworząc szczęście i zadowolenie
kiedy tylko je wspomnisz.
Wszystkiego najlepszego!

 

Some people give the gift
of peace and tranquility
to every life they touch.
They are always who they really are.
They are blessedly reliable,
dependably good,
predictably pleasant,
loved and treasured
by all who know them.
You are one of those people.
You are a gift
of peace and tranquility
in my life.

Happy Birthday!

Niektórzy ludzie wręczają dar
ciszy i spokoju
w każdym życiu z którym mają styczność.
Oni zawsze są prawdziwi.
Oni są cudownie wiarygodni,
niezawodnie dobrzy,
przewidywalnie uprzejmi,
kochani i cenieni
przez wszystkich którzy ich znają
Ty jesteś jedną z takich osób.
Ty jesteś darem
ciszy i spokoju
w moim życiu.

Wszystkiego najlepszego!


Every year, on your birthday,
I think about how glad I am
that you were born,
how thankful I am
to have you in my life.
Every year is another year
filled with the special joys you bring
just by being yourself.
Every year, when you open your birthday gifts,
realize what a gift you are
to everyone who knows you,
especially me.
Happy Birthday!

Każdego dnia, w Twoje urodziny
myślę o tym jak bardzo zadowolony / a jestem,
że się urodziłeś / aś,
jak wdzięczny / a jestem
mając Cię w moim życiu.
Każdy rok jest następnym rokiem
wypełnionym wyjątkowymi radościami które przynosisz
po prostu będąc sobą.
każdego roku, kiedy otwierasz swoje prezenty urodzinowe,
zdaję sobie sprawę jakim darem jesteś
dla każdego kto Cię zna,
a zwłaszcza mnie.
Wszystkiego najlepszego!

 

On your birthday,
I’m thinking about how much light and sparkle
you freely dispense wherever you go,
how your sunny smile lights up any gathering.
Every birthday marks another year
of you radiating positive, happy energy,
contagious happiness
that infects all who come in contact with you.
May your next birthday find you the same –
glowing from within,
beaming bright joy on everyone you meet.
I feel blessed to know you.

W Twoje urodziny
myślę o tym jak dużo światła i blasku
dajesz wszędzie gdzie tylko się pojawisz,
gdy Twój pogodny uśmiech rozjaśnia całe towarzystwo.
Każe urodziny oznaczają kolejny rok
Ciebie promieniującego / ej pozytywną, radosną energią,
zaraźliwą szczęśliwością,
która zaraża wszystkich którzy wejdą z Tobą w kontakt.
Niech Twoje następne urodziny zastaną Cię takiego samego / taką samą –
świecącego / świecącą od wewnątrz,
promieniującego / cą jasną radością na każdego kogo spotykasz.
Czuję się obdarowany / a znajomością Ciebie.

 

Every one of your birthdays
is a gift to the rest of us
who have had the pleasure
of having you in our lives
for another year.
Every one of your birthdays
brings joyful memories
of your bright smile
and your love of life.
Every one of your birthdays
reminds us of your senstivity
and service to others,
and other delights
too numerous to name
that we are gifted with
just by knowing you.
Happy Birthday
to one in a million.
May you, and we
enjoy many more.

Każde z twoich urodzin
są darem dla nas wszystkich
którzy mamy przyjemność
posiadać Cię w swoich życiach
przez kolejny rok.
Każde z Twoich urodzin
przynoszą radosne wspomnienia
Twojego radosnego uśmiechu
i Twojej miłości do życia.
Każde z Twoich urodzin
przypominają nam o Twojej wrażliwości
pomocy innym,
i innych wspaniałościach
zbyt licznych by je wymienić
którymi jesteśmy obdarowani
dzięki temu że Cię znamy.
Wszystkiego najlepszego
dla jednej / jednego na milion.
Niech Ty i my
bawimy się jeszcze lepiej.


Because you mean so much to me,
I celebrate your birth.
Sharing time and space with you,
Rings my bell for all it’s worth.

Whenever your birthday rolls around,
I contemplate once more,
How happy I am that you were born;
The thought makes my heart soar.

I wish your birthdays happened more,
So I could let you know,
How very much you mean to me,
And so I could tell you so!

Dlatego że znaczysz dla mnie tak wiele,
Świętuję Twoje urodziny.
Dzieląc z Tobą czas i przestrzeń,
Mój dzwonek dzwoni dla wszystkich, że warto.

Gdziekolwiek będą Twoje urodziny,
Pomyślę raz jeszcze,
Jak bardzo jestem szczęśliwy / a że się urodziłeś / aś;
Te myśli sprawią że moje serce się wzniesie.

Życzę Ci aby Twoje urodziny zdarzały się częściej,
Abym mógł / mogła pokazać Ci,
Jak dużo dla mnie znaczysz,
I żebym mógł / mogła Ci to powiedzieć!

 

On your birthday, I celebrate you!
On your special day,
I’m thinking of all the wonderful things you are
that bring so much joy to others, including me!
I celebrate your unconquerable spirit,
that lets you meet every challenge
with confidence, enthusiasm and persistence.
I admire your sensitivity.
You see needs that cry out to be met
that no one else sees,
and you meet them,
out of your deep and caring heart,
out of your wisdom,
out of your strength.
I treasure your uniqueness;
There is no one else like you,
and I feel blessed to know
such an extraordinary person.
I appreciate you, respect you,
cherish you, look up to you.
Happy, happy birthday!
May each new birthday
be the best one ever for you;
You deserve it!

W dniu Twoich urodzin, ja celebruję Ciebie!
W Twoim wyjątkowym dniu,
Myślę o wspaniałych rzeczach którymi jesteś
które przynoszą tak dużo radości dla innych, włączając mnie!
Celebruję Twojego niezłomnego ducha,
który pozwala Ci sprostać każdemu wyzwaniu
z pewnością siebie, entuzjazmem i wytrwałością.
Podziwiam Twoją wrażliwość.
Widzisz potrzeby które błagają aby zostać spełnione
jak nikt inny,
i spełniasz je,
ze swojego głębokiego i opiekuńczego serca,
ze swojej mądrości
ze swojej siły.
Cenię Twoją wyjątkowość;
Nie ma nikogo takiego jak Ty,
a ja czuję się obdarowany / a mogąc znać
tak niezwykłą osobę.
Rozumiem Cię, szanuję Cię,
dbam o Ciebie, pilnuję Cię.
Wszystkiego najlepszego!
Niech każde nowe urodziny
będą najlepszymi w historii;
Zasługujesz na to!

On your birthday,
I wish for you the fulfillment
of all your fondest dreams.
I hope that for every candle
on your cake
you get a wonderful surprise.
I wish for you that
whatever you want most in life,
it comes to you,
just the way you imagined it,
or better.
I hope you get as much pleasure
from our friendship as I do.
I wish we were sisters,
so I could have known you
from the beginning.
I look forward to
enjoying our friendship
for many more of your birthdays.
I’m so glad you were born,
because you brighten my life
and fill it with joy.

Happy Birthday!

Na urodziny
Życzę Ci spełnienia
wszystkich Twoich najpiękniejszych życzeń.
Mam nadzieję że za każdą świeczkę
na Twoim torcie
dostaniesz wspaniałą niespodziankę.
Życzę Ci tego wszystkiego
czego najbardziej pragniesz w swoim życiu,
żeby do Ciebie przyszło,
dokładnie w sposób jaki sobie wymarzyłaś,
albo lepszy.
Mam nadzieję że masz tyle przyjemności
z naszej przyjaźni, co ja.
Szkoda że nie jesteśmy siostrami,
wtedy mogłabym znać Cię od samego początku.
Nie mogę się doczekać
radości z naszej przyjaźni
przez wiele kolejnych Twoich urodzin.
Cieszę się że się urodziłaś,
bo rozjaśniasz moje życia
i wypełniasz je radością.

Wszystkiego najlepszego!

 

życzenia urodzinowe po angielsku

 

Angielska wersja „Sto lat, sto lat, niech żyje żyje nam” – piosenka urodzinowe

Piosenkę tę śpiewamy zazwyczaj na samym początku przyjęcia urodzinowego, gdy solenizant lub solenizantka ma zdmuchnąć świeczki. Najbardziej popularna angielska piosenka urodzinowa jest inna od wersji polskiej, ale również bardzo łatwa. W niej zamiast „sto lat” śpiewamy „happy birthday”. Jej tekst znajdziecie poniżej.

„Happy birthday to you”

Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday dear … (imię),
Happy birthday to you!

Szczęśliwych urodzin,
Szczęśliwych urodzin,
Szczęśliwych urodzin drogi / a … (imię),
Szczęśliwych urodzin!

 

To już wszystkie życzenia urodzinowe po angielsku. Jeśli znasz jakieś piękne życzenia na urodziny w języku angielskim, napisz je w komentarzu ;)

Ocena: 4.2/5 (liczba głosów:10)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *