Życzenia urodzinowe w języku angielskim

Życzenia urodzinowe po angielsku

Oto siódma część życzeń urodzinowych w języku angielskim:

Instead of counting candles,
Or tallying the years,
Contemplate your blessings now,
As your birthday nears.

Consider special people
Who love you, and who care,
And others who’ve enriched your life
Just by being there.

Think about the memories
Passing years can never mar,
Experiences great and small
That have made you who you are.

Another year is a happy gift,
So cut your cake, and say,
„Instead of counting birthdays,
I count blessings every day!”

Zamiast zliczać świeczki,
Albo liczyć lata,
Przemyśl swoje błogosławieństwa,
Bo Twoje urodziny się zbliżają.

Pomyśl o wyjątkowych ludziach
Którzy Cię kochają i którzy o Ciebie dbają,
I innych, którzy wzbogacają Twoje życie
Poprzez bycia z Tobą.

Pomyśl o wspomnieniach
Których mijające lata nie mogą zniekształcić,
Doświadczeniach wielkich i małych
Które uczyniły Cię tym, kim jesteś.

Kolejny rok to szczęśliwy dar,
Więc pokrój tort i powiedz:
„Zamiast zliczania urodzin,
Liczę błogosławieństwa każdego dnia!”

 

Every one of your birthdays
is a gift to the rest of us
who have had the pleasure
of having you in our lives
for another year.
Every one of your birthdays
brings joyful memories
of your bright smile
and your love of life.
Every one of your birthdays
reminds us of your senstivity
and service to others,
and other delights
too numerous to name
that we are gifted with
just by knowing you.
Happy Birthday
to one in a million.
May you, and we
enjoy many more.

Każde z twoich urodzin
są darem dla nas wszystkich
którzy mamy przyjemność
posiadać Cię w swoich życiach
przez kolejny rok.
Każde z Twoich urodzin
przynoszą radosne wspomnienia
Twojego radosnego uśmiechu
i Twojej miłości do życia.
Każde z Twoich urodzin
przypominają nam o Twojej wrażliwości
pomocy innym,
i innych wspaniałościach
zbyt licznych by je wymienić
którymi jesteśmy obdarowani
dzięki temu że Cię znamy.
Wszystkiego najlepszego
dla jednej / jednego na milion.
Niech Ty i my
bawimy się jeszcze lepiej.

 

God gave a gift to the world when you were born –
a person who loves, who cares,
who sees a person’s need and fills it,
who encourages and lifts people up,
who spends energy on others
rather than herself,
someone who touches each life she enters,
and makes a difference in the world,
because ripples of kindness flow outward
as each person you have touched, touches others.
Your birthday deserves to be a national holiday,
because you are a special treasure
for all that you’ve done.
May the love you have shown to others
return to you, multiplied.
I wish you the happiest of birthdays,
and many, many more,
so that others have time to appreciate you
as much as I do.

Bóg dał dla świata dar, gdy się urodziłeś / aś –
osobę która kocha, która dba o innych,
która widzi potrzeby ludzi i je spełnia,
która zachęca innych i pomaga im się podnieść,
która zużywa energię na innych,
zamiast na samą siebie,
kogoś kto dotyka każdego życia w które wchodzi,
i ma w świecie znaczenie,
ponieważ fala dobroci wypływa na zewnątrz
jak każda osoba na którą wpłynąłeś / wpłynęłaś, wpływa na inne.
Twoje urodziny zasługują na to by być świętem narodowym,
ponieważ jesteś takim wyjątkowym skarbem
za wszystko to co robisz.
Niech miłość którą dzielisz się z innymi,
wróci do Ciebie, zwielokrotniona.
Życzę Ci najweselszych z urodzin,
i wiele, wiele więcej,
tak aby inni mieli czas docenić Cię
tak bardzo jak ja.

 

Once a year I get the chance
To wish you birthday cheer.
It pleases me no end to say,
I wish you another great year.

So happy birthday to you,
From the bottom of my heart.
And may your good times multiply,
Till they’re flying off the chart!

Raz w roku mam szansę.
By życzyć Ci wszystkiego najlepszego.
Niewypowiedzianie mnie to cieszy,
Życzę Ci kolejnego wspaniałego roku.

Więc wszystkiego najlepszego dla Ciebie,
Z głębi mojego serca.
I niech Twojego dobre momenty się zwielokrotnią
Dopóki nie wypełnią całej listy!

 

Życzenia urodzinowe po angielsku część 8

 

Życzenia imieninowe po angielsku

Życzenia po angielsku

 

 

zyczenia-urodzinowe-w-języku-angielskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *