Życzenia wielkanocne po angielsku z tłumaczeniem

Życzenia wielkanocne składamy tradycyjnie co roku w niedzielę, w dniu, w którym świętujemy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zazwyczaj wyrażają one radość z powodu tego wydarzenia. Życzymy wesołych świąt wielkanocnych oraz mokrego dyngusa, który ma miejsce dzień później. Poniżej znajdziesz życzenia wielkanocne wraz z tłumaczeniem na język polski. Zobacz również: kartki wielkanocne i wierszyki wielkanocne po angielsku.

Życzenia wielkanocne po angielsku z tłumaczeniem:

Happy EasterRadosnych świąt wielkanocnych

Wishing you a very Happy Easter that is filled with plenty of love and happinessŻyczę Ci bardzo wesołych Świąt Wielkanocnych wypełnionych mnóstwem miłości i radości.

Wishing you an Easter that is bright, happy, and filled with the contentment of the LordŻyczę wam, aby te Święta Wielkanocne były pogodne, wesołe i wypełnione łaską Pana

May your Easter be filled with lots of Easter eggs, presents from the Easter bunny, blessings from Jesus Christ and most of all happiness that lasts for a life time. I’m sending lots of love on your way. Happy Easter to you. – Niech Twe święta wypełnią jajka wielkanocne, prezenty od zajączka, błogosławieństwo od Jezusa Chrystusa i przede wszystkim radość, która będzie trwać po wieki. Przesyłam moc miłości. Wesołych świąt wielkanocnych.

The spirit of giving, the act of sharing, the blessings from above, with hearts pure as a dove. May you have a blessed Easter. – Ducha darowania, aktu dzielenia, błogosławieństwa od Boga, gołębiego serca. Błogosławionych świąt wielkanocnych.

May this blessed celebration of Easter bring you faith, hope, love and joy. Greet the miracle of Jesus’s Resurrection with joy and happiness!Życzę Ci błogosławionych świąt wielkanocnych przynoszących Ci wiarę, nadzieję, miłość i radość. Świętujmy cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa z radością i szczęściem.

Three wishes for you: Love, joy, prosperity. Happy Easter!Trzy życzenia dla Ciebie: Miłości, szczęścia, dobrobytu. Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Wishing you and your family an Easter filled with joy and hope. May your time together be a celebration of life and love as you remember God’s gift to us all.Życzę Ci i Twojej rodzinie Wielkanocy wypełnionej radością i nadzieją. Niech ten czas spędzony razem będzie świętowaniem życia i miłości które podarował nam Bóg.

Easter symbolizes the renewal of life. I wish you and your family the renewal of life, love, and happiness.Wielkanoc symbolizuje odnowę życia. Życzę Tobie i Twojej rodzinie odnowy życia, miłości i radości.

May you feel the bright, joyful blessings God has to offer you during this Easter holiday.Życzę Ci poczucia jasności, radosnego błogosławieństwa Boga który Ci je zsyła w czasie Wielkanocy.

May you find the renewal of hope, health, love and the spirit of God. Happy Easter to you and your lovely family.Życzę Ci odnowy nadziei, zdrowia, miłości i ducha świętego. Wesołych świąt wielkanocnych dla Ciebie i Twojej kochanej rodziny.

Happy Easter! I hope some time out for rest and relaxation with your loved ones puts a spring in your step and gives you a chance to celebrate life and all its blessings.Wesołych świąt wielkanocnych! Mam nadzieję że trochę czasu na odpoczynek i relaks z najbliższymi doda Ci sprężystości kroku i da możliwość świętowania życia i wszystkich jego dobrodziejstw.

Easter is known as a time of renewal and rejuvenation. May it bring new hope and reasons to be happy in your life. Have a wonderful and joyful Easter!Wielkanoc jest znana jako czas odnowienia i odmłodzenia. Niech przyniesie ona nową nadzieję i powody by być szczęśliwym do Twojego życia. Życzę wspaniałych i radosnych świąt wielkanocnych!

Even if many people focus on the Easter bunny and the chocolate eggs, let’s not forget the main reason why we celebrate this very special day. Jesus Christ was resurrected and we shall celebrate his return from the dead. Happy Easter!Nawet jeśli wielu ludzi skupia się tylko na świątecznym zajączku i czekoladowych jajkach, nie zapominajmy o głównych powodach dla których świętujemy ten wyjątkowy dzień. Jezus Chrystus został wskrzeszony i powinniśmy świętować jego powstanie ze zmarłych. Wesołych świąt wielkanocnych!

All we got to do is follow Christ, for in Christ will all our queries be solved. Have a Blessed and Meaningful Easter. – Wszystko co musimy zrobić to podążać za Chrystusem, bo to w Nim wszystkie nasze wątpliwości zostaną rozwiane. Wesołych i błogosławionych świąt wielkanocnych.

Easter reminds us that hope must never be lost for as dark as the road may seem, there always lies light at the end of it. May all your prayers be fulfilled. May you have a pleasant Easter!
Święta wielkanocne przypominają nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, ponieważ bez względu na to, jak ciemna jest droga którą się poruszamy, na jej końcu zawsze znajduje się światełko. Niech wszystkie Wasze modlitwy się spełnią. Przyjemnych świąt wielkanocnych!

Finally that time of the year is here. Happy Easter to you my friend. May the risen lord will your heart with compassion, joy, love and never ending bliss. – Wreszcie nadszedł ten czas roku. Wesołych świąt wielkanocnych, mój przyjacielu. Niech Pan wypełni Twoje serce współczuciem, radością i niekończącą się miłością.

Kartki i życzenia wielkanocne po angielsku

At this time of reflection and time out, I hope your heart is filled with joy at the wonder of life. I feel so lucky that we are part of each other’s lives, and look forward to whatever the year ahead holds for us.W tym czasie zadumy i odpoczynku, mam nadzieje że Twoje serce jest wypełnione radością z powodu cudu życia. Jestem taki szczęśliwy / a że jesteśmy nawzajem częścią swojego życia i nie mogę się doczekać tego co czeka nas w tym roku.

Easter gives us yet another reason to be thankful to God. Have the joy of the coming of Christ be filled in your heart and bring peace into your life. Have a Blessed Easter.Wielkanoc daje nam kolejny powód by być wdzięcznym Bogu. Życzę Ci radości z powrotu Chrystusa przychodzącego by wypełnić Twoje serce i przynieść pokój do Twojego życia. Błogosławionych świąt wielkanocnych.

 

Wierszyki wielkanocne po angielsku

 

życzenia wielkanocne po angielsku

 

Jeśli masz jakieś propozycje życzeń wielkanocnych po angielsku, napisz je w komentarzu a my umieścimy ja na stronie. Z góry dzięki! :)

Życzenia wielkanocne po angielsku z tłumaczeniem
Oceń artykuł

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *