Życzenia z okazji urodzin w języku angielskim

Życzenia na urodziny w języku angielskim

To już dziewiąta część życzeń po angielsku które możemy składać na urodziny

Some people give the gift
of peace and tranquility
to every life they touch.
They are always who they really are.
They are blessedly reliable,
dependably good,
predictably pleasant,
loved and treasured
by all who know them.
You are one of those people.
You are a gift
of peace and tranquility
in my life.

Happy Birthday!

Niektórzy ludzie wręczają dar
ciszy i spokoju
w każdym życiu z którym mają styczność.
Oni zawsze są prawdziwi.
Oni są cudownie wiarygodni,
niezawodnie dobrzy,
przewidywalnie uprzejmi,
kochani i cenieni
przez wszystkich którzy ich znają
Ty jesteś jedną z takich osób.
Ty jesteś darem
ciszy i spokoju
w moim życiu.

Wszystkiego najlepszego!

 

I’m wishing you a birthday
You never will forget,
A day packed full of pleasure,
Your very best birthday yet.

And when your birthday’s over,
I’m wishing quite sincerely
That happiness and joy and fun
Will fill your birthdays yearly!

Życzę Ci urodzin
Których nigdy nie zapomnisz,
Dnia pełnego przyjemności,
W najlepsze z Twoich urodzin.

A kiedy Twoje urodziny się skończą,
Życzę Ci serdecznie
Żeby szczęście, radość i zabawa
Wypełniły cały Twój rok!

 

Your birthday’s a time for careful reflection
About your life, and its future direction.
You see where you’ve been when you look at the past;
Most of it’s great; you had quite a blast!

You wonder what’s coming, what life has in store;
Will it be just the same? Will there be a new door?
Remember this, as you blow out the last candle:
Life holds no challenge that you cannot handle.

Czas Twoich urodzin jest czasem na uważną refleksję
Nad Twoim życiem, i jego przyszłym kierunkiem.
Widzisz gdzie byłeś / aś kiedy patrzysz w przeszłość;
Większość z tego jest wspaniała; miałeś / aś uderzenie!

Zastanawiasz się co nadchodzi, co życie ma w zanadrzu;
Czy będzie tak samo? Czy będą tam nowe drzwi?
Zapamiętaj to, gdy zdmuchujesz ostatnią świeczkę:
Życie nie ma wyzwań którym nie podołasz.

 

Every year, on your birthday,
I think about how glad I am
that you were born,
how thankful I am
to have you in my life.
Every year is another year
filled with the special joys you bring
just by being yourself.
Every year, when you open your birthday gifts,
realize what a gift you are
to everyone who knows you,
especially me.
Happy Birthday!

Każdego dnia, w Twoje urodziny
myślę o tym jak bardzo zadowolony / a jestem,
że się urodziłeś / aś,
jak wdzięczny / a jestem
mając Cię w moim życiu.
Każdy rok jest następnym rokiem
wypełnionym wyjątkowymi radościami które przynosisz
po prostu będąc sobą.
każdego roku, kiedy otwierasz swoje prezenty urodzinowe,
zdaję sobie sprawę jakim darem jesteś
dla każdego kto Cię zna,
a zwłaszcza mnie.
Wszystkiego najlepszego!

 

On your birthday, special one,
I wish that all your dreams come true.
May your day be filled with joy,
Wonderful gifts and goodies, too.

On your day I wish for you
Favorite people to embrace,
Loving smiles and caring looks
That earthly gifts cannot replace.

I wish you fine and simple pleasures.
I wish you many years of laughter.
I wish you all of life’s best treasures.
I wish you happily ever after!

Happy Birthday!

Na Twoje urodziny, wyjątkowe,
Życzę Ci aby wszystkie Twoje marzenia się spełniły.
Niech Twój dzień będzie wypełniony radością,
Wspaniałymi prezentami i dobrami, też.

W Twoim dniu życzę Ci
Ulubionych ludzi w uścisku,
Kochających uśmiechów i dbających spojrzeń
Których materialne prezenty nie są w stanie zastąpić.

Życzę Ci fajnych i prostych przyjemności.
Życzę Ci wielu lat śmiechu.
Życzę Ci najlepszych darów życia.
Życzę Ci abyś żył długo i szczęśliwie!

Wszystkiego najlepszego!

 

Życzenia urodzinowe po angielsku część 10

 

Życzenia imieninowe po angielsku

Życzenia po angielsku

 

zyczenia-z-okazji-urodzin-w-jezyku-angielskim

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *