Czasowniki modalne

Czym są czasowniki modalne

Czasowniki modalne są wyjątkowym rodzajem czasowników posiłkowych, które umieszcza się przed zwykłymi bezokolicznikami dla nadania im szczególnych cech, wyrażenia okoliczności itp. Należą do nich słowa takie jak: should, shall, ought, must, can, could, may, might, will, would, need oraz fraza had better.

Zastosowanie czasowników modalnych

Czasowniki modalne wykorzystujemy w różnych sytuacjach, między innymi do opisu:

umiejętności, możliwości – can, be able to

przyzwolenia, zgody – may, can

możliwości i prawdopodobieństwa – could, may, might

próśb – can, could, may

konieczności – must

obowiązku – have to

ograniczeń, zakazów- mustn’t, may not, can’t

rad, sugestii – shall, should

przyzwyczajeń – used to, would

zobowiązań, obowiązków – should, ought to

 

Zasady gramatyczne:

– Czasowniki modalne nie mają końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej, np.

She can do that; a nie:  she cans do that

– Pytania i przeczenia z czasownikami modalnymi nie potrzebują operatora „do”, np.

Should he go with us? [On powinien pójść z nami?]; a nie: Does should he go with us?

– Po czasownikach modalnych używamy czasownika w bezokoliczniku(bare infinitive), np.

They must be walking now [Oni pewnie spacerują w tej chwili]; a nie: They must are walking now.

– Czasowniki modalne nie występują w bezokoliczniku oraz nie posiadają form trwających (z końcówką -ing) oraz past participle(trzeciej formy). Kilka czasowników ma formy przeszłe: will – would, can – could, shall – should, may – might, lecz pozostałe nie, i zastępuje się je w inny sposób.

– Czasowniki modalne mają skrócone formy zaprzeczeń, używane w mowie potocznej np. can – can’t, would – wouldn’t

 

Czasy angielskie

Strona bierna

Czasowniki nieregularne

Stopniowanie przymiotników

Mowa zależna

Okresy warunkowe

 

Ocena: 3.1/5 (liczba głosów:9)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *