Życzenia świąteczne bożonarodzeniowe po angielsku

Życzenia świąteczne po angielsku, czyli życzenia bożonarodzeniowe, jak sama ich nazwa wskazuje, składamy w dniach 24-26 grudnia, czyli z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Mogą być one zarówno proste i krótkie, jak i bardziej wyszukane. Ich forma zależy w dużej mierze od sposobu ich przekazywania. Możemy składać je komuś osobiście, lecz także przez smsa, e-mail, facebooka lub bożonarodzeniowe kartki świąteczne. Poniżej znajdziecie bożonarodzeniowe życzenia świąteczne po angielsku z tłumaczeniem na język polski.

Życzenia świąteczne po angielsku z tłumaczeniem:

Merry Christmas and a Happy New Year!Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!

Merry ChristmasWesołych Świąt Bożego Narodzenia

I wish you Christmas filled with magic, wonder and love.Życzę Ci świąt wypełnionych magią, cudami i miłością.

I wish for you that all your Christmas wishes comes true! Merry Christmas!Życzę Wam, aby wszystkie Wasze życzenia bożonarodzeniowe się spełniły! Wesołych Świąt Bożego narodzenia!

Fill up your life with love, compassion, tolerance, peace and happiness. Merry Christmas!Wypełnijcie swoje życie miłością, współczuciem, tolerancją, pokojem i szczęśliwością. Wesołych świąt Bożego Narodzenia!

May peace, hope, and love be this season’s present to you personally! Merry ChristmasNiech pokój, nadzieja i miłość będą w tym okresie osobistym prezentem dla Ciebie! Wesołych świąt.

Wishing you and your family a joyous and peaceful Christmas. May you be blessed with lots of love from the ones that matter most.Życzę Tobie i Twojej rodzinie radosnych i spokojnych świąt. Bądźcie błogosławieni mnóstwem miłości od tych którzy są dla was najważniejsi.

May your heart be warmed by the sweet magic that Christmas always brings, and may all your dreams be fulfilled. Wishing you a Merry Christmas and a Happy New year!Niech Twoje serce rozgrzewa słodka magia którą zawsze przynoszą święta, i niech wszystkie Twoje marzenia się spełnią. Życzę Ci Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego roku.

This Christmas, make it a point to bring a smile to every face you see. Wishing you and your family a Merry Christmas and a Happy New Year! Make it a special one!W te święta postaraj się, aby uśmiech zagościł na twarzy każdej osoby, którą spotkasz. Życzę Ci i Twojej rodzinie Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!

To my friends and family, near and far, I love you all and hope you have a Merry Christmas. (nadające się bardziej na status np. na facebooku) – Dla moich przyjaciół i rodziny, blisko i daleko, kocham was wszystkich i mam nadzieję, że wasze święta będą wesołe.

This Christmas, make it a point to bring a smile to every face you see. Wishing you and your family a Merry Christmas and a Happy New Year! Make it a special one!W te święta postaraj się, aby uśmiech zagościł na twarzy każdej osoby, którą spotkasz. Życzę Ci i Twojej rodzinie Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!

This Christmas may Santa Claus get you lots and lots of gifts. May all those gifts be just want you always wanted. May all your wishes, dreams and desires come true this Christmas. Have a Blessed Christmas.Życzę Ci, aby Święty Mikołaj przyniósł Ci wiele prezentów. Niech każdy z nich będzie czymś, o czym zawsze marzyłeś / aś. Niech spełnią się wszystkie Twoje marzenia. Życzę Ci błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

May Santa Claus bring you lots of gifts! May your home be filled with peace and bliss! May Jesus shower His abundant blessings on you! Here’s wishing you a Merry Christmas and a Promising New Year!Niech Święty Mikołaj przyniesie Ci dużo prezentów. Niech Twój dom wypełniony będzie pokojem i błogosławieństwem. Niech Jezus zsyła na Ciebie swoje błogosławieństwo. Oto życzenia Wesołych Świąt i obiecującego Nowego Roku.

One of the greatest joys of Christmas is having your whole family by your side to celebrate it with you. I wish you and your entire family a Merry Christmas and a very Happy New Year.Jedną z największych radości podczas świąt jest ich celebracja z cała rodziną. Życzę Ci i całej Twojej rodzinie wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.

May the warmth and joy of Christmas bring your family closer to each other. A happy family wrapped together would be the best gift for a Christmas.Niech ciepło i radość świąt Bożego Narodzenia przybliży Twoją rodzinę. Radosna rodzina zgromadzona w jednym miejscu byłaby najlepszym prezentem bożonarodzeniowym.

May Santa Claus lavish you with humanity and benevolence! May God bless you with kindness, which will raise your soul. May God give you the kindness to give this love and warmth to the fellow people. Happy Christmas!Niech Święty Mikołaj nie szczędzi Ci dobroci! Niech Cię Bóg błogosławi dobrocią, która podniesie Cię na duchu. Niech Bóg obdaruje Cię życzliwością, abyś przekazał miłość i ciepło znajomym. Wesołych Swiąt Bożego narodzenia!

May the Christmas bells accomplish your worth of living by fulfilling your dreams. May all your wishes and dreams come true!Niech świąteczne dzwony sprawią, że poczujecie się pełni wartości poprzez spełnienie najskrytszych marzeń. Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia!

Christmas is a requirement. There must be at least one day of the year to remind us that we are here for something besides ourselves. Merry Christmas.Boże narodzenie to wymóg. Musi być przynajmniej jeden dzień w roku aby przypomnieć nam że jesteśmy tu po coś więcej niż tylko dla siebie. Wesołych świąt.

May this day bring you health and success. May you and your family experience God’s loving embrace. Merry Christmas to all!Niech ten dzień przyniesie Wam zdrowia i samych sukcesów. Niech Wasza rodzina doświadczy boskiej dobroci. Wesołych świąt Wam wszystkim!

Love beginnings from your home, to your community, to your neighborhood, to your country and to the entire world. Distribute love to all those you meet. Let everyone feel the love of Christ. Merry Christmas to you and your family.Miłość wychodzi z Twojego domu, do Twojej społeczności, Twojego sąsiedztwa, Twojego kraju i całego świata. Rozprzestrzeniaj miłość wśród wszystkich których spotykasz. Pozwól każdemu poczuć miłość Chrystusa. Wesołych świąt dla Ciebie i Twojej rodziny.

This Christmas, make it a point to bring a smile to every face you see. Wishing you and your family a Merry Christmas and a Happy New Year! Make it a special one! – W te święta przywiąż wagę do wywoływania uśmiechu na każdej twarzy, którą widzisz. Życzę Tobie i Twojej rodzinie Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Spraw, aby był wyjątkowy!

May Santa Claus bring you lots of gifts! May your home be filled with peace and bliss! May Jesus shower His abundant blessings on you! Here’s wishing you a Merry Christmas and a Promising New Year! – Niech Święty Mikołaj przyniesie Ci dużo prezentów! Niech Twój dom wypełniony będzie pokojem i błogosławieństwem! Niech Jezus zsyła na Ciebie swoje obfite błogosławieństwo. Oto życzenia Wesołych Świąt i obiecującego Nowego Roku.10

This Christmas may Santa Claus get you lots and lots of gifts. May all those gifts be just want you always wanted. May all your wishes, dreams and desires come true this Christmas. Have a Blessed Christmas. – W te święta życzę Ci, aby Święty Mikołaj przyniósł Ci wiele prezentów. Niech każdy z nich będzie czymś, o czym zawsze marzyłeś. Niech spełnią się wszystkie Twoje życzenia, sny oraz pragnienia. Życzę Ci błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

In the peaceful joys of Christmas, in the stars that shine above, In the wonder of the season, in the gift of God’s great love…may you find hope and promise that will fill this Christmas season with very special happiness for you! Merry Christmas and a Happy New Year! – Abyś w spokojnych uciechach świąt, w gwiazdach, które świecą powyżej, w cudzie sezonu, w podarunku miłości Boskiej… znalazł nadzieję i obietnicę, które wypełnią ten świąteczny czas wyjątkowym szczęściem dla Ciebie! Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

 

życzenia bożonarodzeniowe po angielsku

 

Wierszyki świąteczne po angielsku z tłumaczeniem:

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku nie muszą być nudne i monotonne – mogą mieć one formę świątecznych wierszyków lub zabawnych rymowanek. Życzenia świąteczne przekazane w taki sposób z pewnością wywołają uśmiech na twarzy odbiorcy. Poniżej znajdziecie najładniejsze wierszyki świąteczne po angielsku.

I am dreaming of white Christmas,
with every christmas card i write,
May your days be merry and bright,
and May all your christmases be white.
Happy Christmas to you all dear!

Marzę o białych świętach Bożego Narodzenia,
z każdą świąteczną kartką, jaką wypełniam,
Niech Twoje święta będą wesołe i jasne,
i niech wszystkie będą białe.
Wesołych Świąt moi drodzy!

 

We’re thinking of you at Christmas time,
Sending this cordial Christmas rhyme,
With our very best wishes and heartfelt good cheer;
Merry Christmas and Happy New Year!

Myślimy o świątecznym czasie,
Wysyłając serdeczny świąteczny wierszyk,
Z naszymi najlepszymi życzeniami i serdecznymi pozdrowieniami;
Wesołych świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

 

May your Christmas time be bright
Right from the moment of start
Bringing wonderful things
That bring joy to your heart.

Niech ten świąteczny czas będzie jasny
Od samego początku
Przynosząc wspaniałe rzeczy
Wprowadzające radość do Twojego serca.

 

The magic of Christmas never ends
and its greatest of gifts are family and friends.
Best Wishes for a very Merry Christmas
and a Happy New Year!

Magia Świąt Bożego Narodzenia nigdy się nie kończy
a najlepszymi prezentami są rodzina i przyjaciele.
Najlepsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia
i szczęśliwego nowego roku!

 

One little star on the top of the tree,
Two little presents underneath for me,
Three silver ropes twisted around the tree,
Four colored lights shining prettily,
Five shining balls flowing silvery.
Oh, what a sight for use to see!

Jedna mała gwiazdka na szczycie choinki,
Dwa małe prezenty pod nią dla mnie,
Trzy srebrne łańcuchy okręcone wokół niej,
Cztery kolorowe światełka pięknie świecące,
Pięć błyszczących bombek srebrzyście lśniących.
To jest widok do zobaczenia!

 

I made a Christmas wish for you,
For a holiday full of pleasure,
Friends and family all around,
And memories to treasure.

Stworzyłem / am świąteczne życzenia dla Ciebie,
Na święta pełne przyjemności,
Przyjaciół i rodziny wokoło,
I wspomnień do zachowania.

 

Christmas is a time of joy,
A time for love and cheer,
A time for making memories,
To last throughout the year.
Merry Christmas.

Święta to czas zabawy,
Czas na miłość i radość,
Czas by tworzyć wspomnienia,
Które przetrwają przez następny rok.
Wesołych świąt.

 

One little star on the top of the tree,
Two little presents underneath for me,
Three silver ropes twisted around the tree,
Four colored lights shining prettily,
Five shining balls flowing silvery.
Oh, what a sight for use to see!

Jedna mała gwiazdka na szczycie choinki,
Dwa małe prezenty pod nią dla mnie,
Trzy srebrne łańcuchy okręcone wokół niej,
Cztery kolorowe światełka pięknie świecące,
Pięć błyszczących bombek srebrzyście lśniących.
To jest widok do zobaczenia!

 

Poinsettia smiles in winter.
People know Christmas is nearer.
Yellow pistil with red leaves appear
In all greeting cards every year.
Merry Christmas.

Ponsecja kwitnie w zimie.
Ludzie wiedzą że święta są bliżej
Żóły słupek z czerwonymi liśćmi pojawiają się
We wszystkich kartkach świątecznych każdego roku.
Wesołych świąt.

 

I made a Christmas wish for you,
For a holiday full of pleasure,
Friends and family all around,
And memories to treasure.
I wish for you a Christmas filled
With joyous holiday cheer;
I wish you a Merry Christmas,
And a very Happy New Year!

Napisałem / am świąteczne życzenia dla Ciebie,
Na okres pełen przyjemności,
Dookoła rodzina i przyjaciele,
I bezcenne wspomnienia.
Życzę Ci świąt wypełnionych
Radosnym świątecznym śmiechem;
Życzę Ci Wesołych Świąt
I szczęśliwego Nowego roku.

 

Merry Christmas to friends!
Merry Christmas to foes!
The world’s bright with joy, so
Forget all your woes.
The earth’s full of beauty, of
Love and good cheer.
Merry Christmas to all and a
Happy New Year!

Wesołych świąt dla przyjaciół!
Wesołych świąt dla wrogów!
Świat jest tak jasny i radosny, więc
Zapomnijmy o wszystkich naszych problemach.
Ziemia jest pełna piękna,
Miłości i dobrego nastroju.
Wesołych świąt dla wszystkich i
szczęśliwego nowego roku!

 

Christmas is full of shiny things
That sparkle, gleam and glow;
These holiday pleasures dazzle us,
And yet, deep down, we know…
That Christmas has its special gifts,
But our year-round joy depends
On the cherished people in our lives,
Our family and our friends.

Boże narodzenie pełne jest świecących rzeczy
Te błyski, blaski i światełka;
Te świąteczne przyjemności olśniewają nas,
Ale jednak w głębi duszy wiemy…
Że Boże narodzenie ma swoje szczególne dary
Ale nasze całoroczne szczęście zależy
Od cennych ludzi z naszym życiu
Naszej rodziny i przyjaciół.

 

Under the tree the gifts enthrall,
But the nicest present of them all
Is filling our thoughts with those who care,
Wanting our Christmas joy to share.
To you, whom we’re often thinking of,
We send our holiday joy and love.

Pod choinką są wspaniałe prezenty,
Ale najpiękniejszy z nich wszystkich
Wypełnia nasze myśli tymi którzy dbają,
Aby dzielić się naszą świąteczną radością.
Do Ciebie, bo często o Tobie myślimy,
Ślemy naszą świąteczną radość i miłość.

 

życzenia świąteczne po angielsku

 

Kartki świąteczne i długie życzenia po angielsku z tłumaczeniem:

Kartki świąteczne są piękną bożonarodzeniową tradycją, pielęgnowaną u nas od pokoleń. Możemy wręczać je bliskim nam osobom osobiście, lub wysłać pocztą w formie listu bądź pocztówki. Poniżej znajdziecie kartki świąteczne po angielsku, oraz dłuższe życzenia świąteczne, które można przekazać razem z nimi.

May you have
the spirit of Christmas
which is Peace,
the gladness of Christmas
which is Hope,
and the Heart of Christmas
which is Love.

Niech Wam będzie dany
duch świąt Bożego Narodzenia
będący w Pokoju,
radości świąt,
będący Nadzieją,
i sercem świąt Bożego Narodzenia
które są Miłością.

 

Christmas spells out love, hope and joy.
Pass it on to everyone in your life.
Have a great Christmas.

Boże Narodzenie symbolizuje miłość, nadzieję i szczęście.
Przekażcie tę wiadomość wszystkim, którzy znajdują się w Waszym życiu.
Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia!

 

May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill,
And may the year ahead be full of contentment and joy.
Have a Merry Christmas.

Niech Twoje Święta błyszczą momentami miłości, śmiechu i dobrej woli,
I niech nadchodzący rok będzie przepełniony satysfakcją i radością.
Wesołych świąt.

 

May this holiday season
leave you with precious memories:
A Christmas filled with love and light
perfect gifts, delicious foods,
love and joy all around.
A New Year with continuing blessings
friends, family, good work, great fun,
and delightful surprises.
Merry Christmas and Happy New Year!

Niech te święta
pozostawią Ci cenne wspomnienia:
Boże narodzenie wypełnione miłością i światłem
idealne prezenty, przepyszne jedzenie,
miłość i radość wokół.
Nowy rok z nieskończonymi dobrodziejstwami
przyjaciół, rodziny, dobrej pracy, świetnej zabawy,
i cudownych niespodzianek.
Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!

 

May this holiday season
leave you with precious memories
A Christmas filled with love and light,
perfect gifts, delicious foods,
love and joy all around.
A New Year with continuing blessings
friends, family, good work, great fun,
and delightful surprises.
Merry Christmas and Happy New Year!

Niech ten świąteczny czas
zostawi Ci wspaniałe wspomnienia
Święta wypełnione miłością i światłem,
idealnymi prezentami, przepysznym jedzeniem,
miłością i radością dookoła.
Nowy rok z ciągłymi dobrodziejstwami
przyjaciół, rodziny, dobrej pracy, świetnej zabawy,
i wspaniałych niespodzianek.
Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!

 

May the good times and treasures
of the present become the
golden memories of tomorrow.
Wish u lots of love, joy & happiness.
MARRY CHRISTMAS.

Niech dobry czas i skarby
teraźniejszości staną się
złotymi wspomnieniami jutra.
Życzę Ci dużo miłości, radości i szczęścia.
Wesołych świąt.

 

życzenia na boże narodzenie po angielsku

 

A Peaceful Christmas and
A happy and prosperous New Year to you.
May we all be seven times better off
at this time next year!

Spokojnych świąt i
Szczęśliwego i dostatniego nowego roku.
Obyśmy wszyscy mieli siedem razy lepiej
o tej porze za rok.

 

All clear for landing!
Man in red has
exited sleigh on roof!
Now entering chimney
with wrapped packages!
Chug-a-lugs cookies and milk!
Snaps photo of Christmas tree
For Mrs. Santa to scrapbook!
Then WHOOSH off with a clatter
wishing you as I do,
Merry Christmas

Wszystko gotowe do lądowania
Człowiek w czerwieni
ukończył lądowanie na dachu!
Teraz wchodzi do komina
z opakowanymi paczkami!
Ciasteczka i mleko!
Robi zdjęcie choinki
dla Pani Mikołaj do albumu!
Potem znika ze stukotem
życząc Ci tak jak ja,
Wesołych świąt

 

There’s joyfulness and meaning
In every festive song
It makes the world seem brighter
When Christmas comes along
And all the old traditions
Make our hearts and faces glow
When we recall the Christmases
We knew so long ago

Radość i znaczenie
Jest w każdej świątecznej piosence
To sprawia, że świat wydaje się być jaśniejszy
Gdy przychodzi Boże Narodzenie
I wszystkie stare tradycje
Sprawiają że nasze serca i twarze świecą
Kiedy przypominamy sobie że święta
Znamy od tak dawna

 

życzenia świąteczne po angielsku

 

Make it merry,
Make it bright,
Make it a Christmas that will delight,
A tree,
Some baubles,
Some twinkling lights,
Let’s make our home so festive and bright,
A pile of presents all wrapped with care,
Waiting for everyone.
Merry christmas.

Uczyńmy je wesołymi,
Uczyńmy je jasnymi,
Uczyńmy te święta wspaniałymi,
Choinka,
Trochę bombek,
Trochę światełek,
Uczyńmy nasz dom świątecznym i jasnym,
Stos starannie zapakowanych prezentów,
Czekających na każdego.
Wesołych świąt.

 

 

The Blessings of Peace
The Beauty of Hope
The Spirit of Love
The Comfort of Faith
May these be your gifts this Christmas Season.

Błogosławieństwo pokoju
Piękno nadziei
Duch miłości
Uczucie wiary
Niech to będą Twoje prezenty w Święta Bożego Narodzenia.

 

A lot of presents under the green Christmas tree,
goodies on the Christmas table,
great family atmosphere,
Christmas filled with traditional Polish Christmas carols,
wishes … (Twoje imię)

Dużo prezentów pod zieloną choinką,
smakołyków na wigilijnym stole,
wspaniałej rodzinnej atmosfery,
świąt wypełnionych tradycyjnymi polskimi kolędami,
życzy … (Twoje imię)

 

After the gifts have been opened
After the tree is gone
After the carols have faded
May the happiness linger on.
Merry Christmas.

Gdy prezenty zostaną otworzone
Gdy choinka zniknie
Gdy ucichną kolędy
Niech radość wciąż trwa.
Wesołych świąt.

 

May this Christmas bring you
Everlasting Happiness and Peace
Success in whatever you do
Prosperity to you and your family
Fill your home with joy and spirit.
Merry Christmas and a Happy New Year!

Niech te święta przyniosą Ci
Niekończące się szczęście i pokój
Sukcesy we wszystkim co robisz
Dobrobyt dla Ciebie i Twojej rodziny
Niech wypełnią Twój dom radością i świątecznym nastrojem
Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!

 

 

Glory to God
in the highest
and on earth
peace to all men,
especially those
who are in need
of good will.

Chwała Bogu
w niebie
i na ziemi
pokój wszystkim ludziom,
a szczególnie tym
którzy potrzebują
dobrego ducha.

 

This Christmas,
may you have the fulfillment
of seeing around you
the people you love the most.
May you have the satisfaction
of creating special memories
they will remember with pleasure forever.
This Christmas,
may you feel peaceful and contented,
knowing what Christmas means,
and celebrating it your way.

Niech te święta
sprawią że poczujesz się spełniony /a
widząc wokół siebie
ludzi których kochasz najbardziej.
Żebyś miał / a satysfakcję
z tworzenia wspaniałych wspomnień
które zawsze będziesz wspominać z przyjemnością.
W te święta,
czuj się spokojny / a i zadowolony / a
wiedząc co Boże Narodzenie oznacza
i świętuj je na swój sposób.

 

Faith makes all things possible,
Hope makes all things work,
Love makes all things beautiful,
May you have all the three for this Christmas.
MERRY CHRISTMAS!

Wiara sprawia, że wszystko jest możliwe,
Nadzieja spełnia wszystko,
Miłość czyni wszystko pięknem,
Niech Wam tego nie zabraknie podczas Świąt Bożego Narodzenia.
Wesołych świąt!

 

May this Christmas be filled
With happiness in all that you do
And may this joy continue
The whole year through
Wishing you a Merry Christmas
And a Happy New Year

Niech te święta wypełnione będą
Radością we wszystkim co robisz
I niech ta radość trwa nadal
Przez cały następny rok
Życzę Ci Wesołych Świąt
I szczęśliwego Nowego roku

 

 

May your Christmas
be wrapped in Joy
and filled with Love
Best Wishes for
Peace, Health
and Happiness
throughout the coming year.

Niech te święta
Będą zawinięte w radość
I wypełnione miłością
Najlepze życzenia
Pokoju, zdrowia
I szczęścia
Przez cały nadchodzący rok.

 

Whatever is beautiful.
Whatever is meaningful.
Whatever brings you happiness.
May it be yours this holiday season
and throughout the coming year.

Wszystko co jest piękne.
Wszystko co ma znaczenie.
Wszystko co sprawia Ci radość.
Niech będzie to Twoje w czasie świąt
I przez cały następny rok.

 

życzenia firmowe po angielsku

 

Biznesowe życzenia bożonarodzeniowe po angielsku z tłumaczeniem:

Życzenia świąteczne po angielsku dla szefa

Wishing that the Lord showers you
with blessings this coming Christmas,
and more success on your company
this coming new year.

Życzymy Ci aby Bóg pobłogosławił Cię
w te nadchodzące Święta,
oraz wielu więcej sukcesów w Twojej firmie
w tym nadchodzącym Nowym Roku.

 

We wish you merry and joyful Christmas 
and all the prosperity in the New Year. 
Please accept our heartfelt thanks 
for your patronage so far. 

Życzymy Ci szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku.
Proszę przyjmij nasze serdeczne podziękowania
za Twoje przewodnictwo.

 

We wish you peaceful and merry Christmas 
and a New Year full of success 
both in your private and business lives.

Życzymy spokojnych i wesołych Świąt
oraz Nowego Roku pełnego sukcesów
zarówno w życiu prywatnym, jak i biznesowym.

 

As a ‘thank you’ for your patronage so far, 
we would like to wish you a joyful and merry Christmas 
with your loved ones and all the success
in the coming New Year. 

Jako „dziękuję” za dotychczasowy patronat,
chcielibyśmy życzyć Ci radosnych i wesołych Świąt
spędzonych ze swoimi bliskimi i samych sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku.

 

Please accept our wishes of joyful Christmas, 
of peace and rest with your loved ones 
and for the upcoming New Year, 
all the successes and dreams coming true.

Proszę przyjąć nasze życzenia radosnych Świąt,
spokoju i odpoczynku z najbliższymi
a w nadchodzącym Nowym Roku,
samych sukcesów i spełnienia marzeń.

 

Życzenia świąteczne po angielsku dla pracowników

May your Christmas
be wrapped in Joy
and filled with Love
Best Wishes for
Peace, Health
and Happiness
throughout the coming year.

Wishes …

Niech twoje święta
Będą zawinięte w radość
I wypełnione miłością
Najlepsze życzenia
Pokoju, zdrowia
I szczęścia
Przez cały nadchodzący rok.

Życzy …

 

This Christmas, we wish you many reasons for joy 
and spiritual growth, inner strength and peace, 
and God’s blessings every day
of the upcoming New Year. 

W te święta życzymy wielu powodów do radości
i duchowego wzrostu, wewnętrznej siły i spokoju,
oraz Bożego błogosławieństwa każdego dnia
nadchodzącego Nowego Roku.

 

May this Christmas be filled
With happiness in all that you do
And may this joy continue
The whole year through
Wishing you a Merry Christmas
And a Happy New Year

Niech te święta wypełnione będą
Radością we wszystkim co robisz
I niech ta radość trwa nadal
Przez cały następny rok
Życzę Ci Wesołych Świąt
I szczęśliwego Nowego roku

 

Our warmest greetings to all our
hard working employees.
Enjoy the holidays with your 
families and loved ones!

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich naszych
ciężko pracujących pracowników.
Cieszcie się Świętami z waszą
rodziną i najbliższymi!

 

Remembering special people at Christmas
fills our hearts with joy.
We wish you a joyous holiday season and a
New Year filled with peace and happiness.

Pamiętanie o wyjątkowych ludziach w Boże Narodzenie
wypełnia nasze serca radością.
Życzymy wam radosnego okresu świątecznego i
Nowego Roku pełnego spokoju i radości.

 

Our heartfelt wishes of a very merry Christmas 
spent with loved ones and many happy moments 
in the upcoming New Year 2017.

Serdecznie życzymy wesołych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych z bliskimi oraz wielu szczęśliwych chwil
w nadchodzącym Nowym Roku 2017.

 

This coming Christmas, 
we would like to wish you 
a joyful, merry and warm Christmas
spent with your loved ones,
and may the New Year 2017
bring you peace 
and fulfill all your dreams.

W nadchodzące Święta,
chcielibyśmy życzyć wam
radosnych, wesołych i ciepłych Świąt
spędzonych z najbliższymi,
i niech Nowy Rok 2017
przyniesie wam pokój
oraz spełnienie wszystkich waszych marzeń.

 

This coming Christmas presents an opportunity 
for both joy and reflection on the past 
as well as plans for the future. 
In this festive time, we wish you
all the satisfaction and successes. 

Nadchodzące Święta to szansa
zarówno na radość i refleksję nad przeszłością
jak również plany na przyszłość.
W tym świątecznym czasie życzymy wam
dużo satysfakcji i sukcesów.

świąteczne życzenia po angielsku dla szefa i pracowników

Życzenia świąteczne dla firm po angielsku

We wish you all the peace, 
warmth and joy this Christmas 
and prosperity and success
in the New Year. 

Życzymy wam pokoju
ciepła i radości w te Święta Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku.

 

We would like to thank all our Partners and Friends 
for their trust and patronage in 2017. 
We wish you further achievements, successful investments 
and every prosperity in the coming New Year. 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom
za zaufanie i wsparcie w 2017 roku.
Życzymy wam dalszych osiągnięć, udanych inwestycji
i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

 

May this Christmas bring you joy and peace 
so that your dreams come true 
and your successes exceed expectations.

Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą wam radość i pokój
aby wasze marzenia się spełniły
a wasze sukcesy przekroczyły oczekiwania.

 

Merry Christmas and a happy New Year! 
We wish you new challenges, new horizons and new successes, 
in business as well as your private lives. 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Życzymy nowych wyzwań, nowych horyzontów i nowych sukcesów,
w biznesie, a także w życiu prywatnym.

 

May this coming New Year see your plans
completed and bring you profits. 
May you foresee and forestall any bumps
in your road in time. 
We wish you lots of joy and success 
as well as letting go of what is inconsequential 
and taking good care of what is essential.

Niech nadchodzący Nowy Rok zastanie wasze plany
zakończonymi i przynoszącymi zyski.
Żebyście przewidzieli i uprzedzili wszelkie nierówności
na waszej drodze w tym czasie.
Życzymy dużo radości i sukcesów
oraz także odpuszczenia tego, co nieistotne
i zadbania o to, co najważniejsze.

 

Życzenia świąteczne dla klientów po angielsku

We would like to use this coming Christmas 
and New Year as an opportunity to thank
our esteemed Customers and Friends for their patronage 
and wish you good health, joy, peace and prosperity. 

Chcielibyśmy wykorzystać te nadchodzące Święta
i Nowy Rok jako okazję do podziękowania
naszym drogim Klientom oraz Przyjaciołom za wasz patronat
oraz życzyć wam dobrego zdrowia, radości, spokoju i pomyślności.

 

To all our esteemed Customers, Contractors and Friends
we wish a Christmas full of love, joy and peace. 
May this coming New Year bring you a spark
of good fortune needed to complete
all your endeavours successfully. 

Do wszystkich naszych drogich klientów, kontrahentów i przyjaciół
życzymy wam Świąt pełnych miłości, radości oraz spokoju.
Niech ten nadchodzący Nowy Rok przyniesie wam iskierkę
dobrej fortuny potrzebnej do ukończenia
wszystkich waszych starań z powodzeniem.

 

We wish our Customers and Friends 
peaceful and merry Christmas 
and all prosperity and success
in the New Year. 

Życzymy naszym klientom oraz przyjaciołom
spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku.

 

 

 

kartki świąteczne po angielsku

Ocena: 3.2/5 (liczba głosów:12)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *