Życzenia noworoczne sylwestrowe po angielsku

Życzenia noworoczne składamy na Sylwestra, czyli 31 grudnia o północy. W ten sposób witamy nowy rok i życzymy bliskim nam ludziom aby był on dla nich pomyślny. W związku z dość hucznym obchodzeniem nowego roku, życzenia składamy zazwyczaj osobom z którymi go świętujemy, oraz poprzez smsy czy internet osobom, których nie ma razem z nami. Życzenia noworoczne często składane są już w czasie Bożego Narodzenia poprzez standardową formułkę: Merry Christmas and a happy New Year. Poniżej znajdziecie przykładowe życzenia sylwestrowe po angielsku wraz z tłumaczeniem na język polski.

Życzenia noworoczne po angielsku z tłumaczeniem:

Happy New YearSzczęśliwego Nowego Roku

Happy new 20__ year! Cheers!Szczęśliwego nowego 20__ roku! Toast!

I wish you all your dreams come true in year 20__.Życzę Ci spełnienia marzeń w roku 20__.

Hope you have a great new year 20__. Let the celebration begin. May all your dreams come true!Obyś miał wspaniały rok 20__. Niech świętowanie się rozpocznie. Niech wszystkie Twoje marzenia się spełnią!

I wish you a happy and prosperous New YearŻyczę Ci szczęśliwego i pomyślnego Nowego Roku

May this new year bless you with fifty two weeks and twelve months of happiness and never ending joyNiech ten nowy rok pobłogosławi Cię 52 tygodniami i 12 miesiącami szczęścia i niekończącej się radości

May this year brings all the desired success and happiness in your life that. Wish you a successful and prosperous 20__.Niech ten rok przeniesie wszystkie porządane sukcesy i szczęście w życiu . Życzę Ci udanego i dostatniego 20__ roku.

I wish you Happy New Year from the bottom of my heart. May God give you the happiness and strength to overcome your past year failures.Życzę Ci szczęśliwego nowego roku z głębi serca. Niech Bóg da Ci szczęście i siłę do przezwyciężenia niepowodzeń z zeszłego roku.

May God spread prosperity and joy in your life on this New Year and fulfill all your dreams. Happy New Year.Niech Bóg rozsiewa dobrobyt i radość w Twoim życiu w nowym roku i spełni wszystkie Twoje marzenia. Szczęśliwego nowego roku.

Ignore worries, avoid tensions, believe in your intentions. Have no fears, love your dears wishing all a very happy New Year!Nie przejmuj się zmartwieniami, unikaj napięć, wierz w swoje postanowienia. Nie bój się, kochaj swoich najbliższych życząc im wszystkim bardzo szczęśliwego Nowego Roku!

May 31st December be the end of your sorrows and 1st January 20__ be the beginning of your joys. Happy New year. – Niech 31 grudnia będzie końcem Twoich zmartwień i 1 stycznia 20__ roku początkiem Twojej radości. Szczęśliwego nowego roku.

May 20__ be the year when all your dreams come true, all your hard work reap great results and rewards, all your family and friends keep you company.Niech rok 20__ będzie rokiem kiedy spełnią się wszystkie Twoje marzenia, Twoja ciężka praca przyniesie wspaniałe rezultaty i nagrody, a cała Twoja rodzina i przyjaciele będą dotrzymywać Ci towarzystwa.

I wish that the New Year turns out to be a very special one for you filling each day with peak of health, abundance of happiness and sunshine, bountiful luxury and prosperity and Zen like serenity.Życzę Ci aby nowy rok okazał się być dla Ciebie bardzo wyjątkowy, przynosząc Ci każdego dnia mnóstwo zdrowia, szczęścia, słońca, luksusu, dobrobytu i spokoju.

Here is wishing a very happy and prosperous New Year to a person who brings sunshine to the family always.Życzenia bardzo szczęśliwego i dostatniego nowego roku osobie która przynosi promień słońca dla rodziny każdego dnia.

As this year is ending, I wish all the negativity and difficulties also end with this year and 20__ bring success and desired results for you.Kiedy ten rok się kończy, życzę Ci aby wszystkie złe rzeczy i trudności również skończyły się wraz z nim i żeby rok 20__ przyniósł Ci sukces i oczekiwane rezultaty.

New Year begins, let us pray that it will be a year with New Peace, New Happiness and abundance of new friends. God bless you through out the New Year.Zaczyna się nowy rok, módlmy się, że będzie to rok nowego pokoju, nowego szczęścia, i mnóstwa nowych przyjaciół. Niech Bóg Cię błogosławi przez cały nowy rok.

May your days be as glittery as diamond, may your friends be as good as gold, may your heart stay as green as emerald, and may your soul remain as pure as pearl. Happy New Near.Niech Twoje dni będą tak błyszczące jak diament, niech Twoi przyjaciele będą tak dobrzy jak złoto, niech Twoje serce pozostanie tak zielone jak szmaragd, a Twoja dusza pozostanie tak czysta jak perła. Szczęśliwego nowego roku.

The New Year is the time of unfolding horizons and the realization of dreams, may you rediscover new strength and garner faith with you, and be able to rejoice in the simple pleasures that life has to offer and put a brave front for all the challenges that may come your way. Wishing you a lovely New Year.Nowy rok to czas poszerzania horyzontów i realizacji marzeń, obyś odkrył / odkryła nową siłę i pokłady wiary w sobie, oraz zdolność do radowania się prostymi przyjemnościami które życie ma do zaoferowania, a także odwagę by stanąć naprzeciw wszystkim wyzwaniom które staną Ci na drodze. Życzę Ci pięknego nowego roku.

Although I’m not with you but my wishes will always stay with you on this New Year 20__. Happy New Year!Mimo iż nie jestem z Tobą, moje życzenia zawsze będą z Tobą w nowym roku 20__. Szczęśliwego nowego roku!

On this New Year I wish that you have a wonderful January, a lovely February, a Peaceful March, a stress-free April, a fun-filled May, and Joy that lasts from June to November, and finally a happy December. May my wishes come true and may you have a charming and lucky New Year 20__.W tym roku życzę Ci wspaniałego stycznie, pięknego lutego, spokojnego marca, beztroskiego kwietnia, rozrywkowego maja, i radości, która trwa od czerwca do listopada, aż w końcu szczęśliwego grudnia. Niech moje życzenia się spełnią i będziesz miał / miała czarujący i szczęśliwy nowy rok 20__.

On this New Year, may you change your direction and not dates, change your commitments and not the Calendar, change your attitude and not the actions, and bring about a change in your faith, your force and your focus and not the fruit. May you live up to the promises you have made and may you create for you and your loved ones the most Happy New Year ever.W tym nowym roku,żebyś zmienił kierunek a nie daty, zmienił swoje zobowiązania a nie kalendrza, zmienił swoje nastawienie a nie czynności, i doprowadził do zmian w swojej wierze, w twojej sile i skupieniu, a nie owocach. Żebyś spełnił obietnice które złożyłeś i żebyś stworzył dla siebie i tych których kochasz najszczęśliwszy nowy rok ze kiedykolwiek.

May you discover all your hidden potentials this New Year and turn them into delightful ventures bringing you fame and finances to rejoice.Żebyś odkrył cały ukryty w Tobie potencjał w tym nowym roku i przekształcił go w zachwycające przedsięwzięcia które przyniosą Ci radość sławy i pieniędzy.

May this year be the one in which all your wishes come true. The one in which your dreams may turn into reality and all your fears may fade away. Happy new year!Niech ten rok będzie tym w którym wszystkie Twoje życzenia się spełnią. Tym w którym wszystkie Twoje marzenia staną się rzeczywistością a wszystkie Twoje obawy znikną. Szczęśliwego nowego roku!

There are things that are sometimes left undone and there are things that can be left sometimes unsaid. There are things that can be sometimes left unsaid, but wishing someone like you can’t ever be left, so I take this moment to wish you and your loved ones a joyous and wonderful New Year.Są rzeczy, które czasami pozostały niedokończone, i są rzeczy, które czasami nie mogą pozostać niewypowiedziane. Są rzeczy które mogą czasem pozostać niewypowiedziane, ale życzenia dla kogoś takiego jak Ty nie mogą nigdy być odpuszczona, więc wybieram ten moment by życzyć Ci i tym których kochasz radosnego i wspaniałego nowego roku.

As the New Year approaches, my wish for you is a proactive spirit – a spirit that does not wait for the right time thinking when an opportunity would come and fall on the lap, but goes out to grab an opportunity, or if needed simply make one for yourself, and prove your worth to the world.W miarę zbliżania się nowego roku, moim życzeniem dla Ciebie jest duch aktywności – duch który nie czeka na dobry moment oczekując na pojawienie się okazji która spadnie z nieba, lecz który chwyta okazje, a jeśli trzeba stworzy ją samemu, i udowodni Twoją wartość dla świata.

 

Wierszyki noworoczne po angielsku z tłumaczeniem:

New Year brings just Happiness not Tear,
Everybody loves only You Dear,
All your Problems will be Finish.
It’s for You my Special NEW YEAR’S wish.

Nowy rok przynosi tylko szczęście nie łzę,
Wszyscy kochają tylko Ciebie kochanie,
Wszystkie Twoje problemy się skończą,
To moje specjalne życzenie noworoczne dla Ciebie.

 

One glass water,
One glass beer,
Oh my dear,
Happy new Year

Szklanka wody,
Szklanka piwa,
O mój drogi, / O moja droga,
Szczęśliwego nowego roku

 

New Year brings just happiness not tear,
Everybody loves only You dear,
All your problems will be finish
It’s for you my Special NEW YEAR’S wish.

Nowy rok przynosi tylko radość nie łzy,
Każdy kocha tylko Ciebie mój drogi, / moja droga,
Wszystkie problemy skończą się
To moje dla Ciebie specjalne życzenia noworoczne.

 

Długie życzenia sylwestrowe po angielsku z tłumaczeniem:

Wishing you a year of health,
wealth, happiness, luck, warmth…
And loads of love of your dear ones!
Hope the New Year
showers you with…
All that is beautiful!
Happy New Year!

Życzę Ci roku zdrowia,
bogactwa, radości, szczęścia, ciepła…
I mnóstwa miłości od Twoich najbliższych!
Niech nowy rok
skąpie Cię…
Wszystkim co jest piękne!
Szczęśliwego nowego roku!

 

May your world
be filled with warmth,
joy and good cheer…
Wishing you a
Happy New Year!
Niech Twój świat
będzie wypełniony ciepłem,
zabawą i radosnymi okrzykami…
Życzę Ci
Szczęśliwego nowego roku!

 

May each day of the New Year
Bring happiness, good cheer
And sweet surprises…
To you and all your dear ones!
Happy New Year!

Niech każdy dzień nowego roku
Przynosi szczęście, dobry nastrój
I słodkie niespodzianki…
Dla Ciebie i Twoich bliskich!
Szczęśliwego nowego roku!

 

May your new year be blessed
With peace, love and joy.
Sending you my heartfelt wishes
With joy that never ends.
Wishing you a very
Happy New Year.

Niech Twój nowy rok będzie błogosławiony
Pokojem, miłością i radością.
Ślę Ci moje serdeczne życzenia
radości która nigdy się nie kończy.
Życząc Ci bardzo
Szczęśliwego nowego roku.

 

Here’s to the New Year…
And all the promises
And hopes it brings!
As you sip your wine
Celebrating the New Year
Hope each day brings you
Showers of joy and surprises!
Happy New Year!

Oto nowy rok…
I wszystkie obietnice
I wszystkie nadzieje które przynosi!
Gdy pijesz Twoje wino
Świętując nowy rok
Mam nadzieję że każdy dzień przyniesie Ci
Strumień radości i niespodzianek!
Szczęśliwego nowego roku!

 

Joy to your heart…
And warmth to your home!
As the New Year arrives…
Hope it brings along happiness,
Hope and good tidings…
To stay on and on
Happy New Year

Radość do Twojego serca…
I ciepło do Twojego domu!
Gdy nowy rok nadchodzi…
Mam nadzieję, że przynosi ze sobą szczęście,
Nadzieję i dobre wieści…
Aby wciąż pozostawały
Szczęśliwego nowego roku

 

New is the year, new are the hopes and the aspirations,
New is the resolution, new are the spirits and…
Forever my warm wishes are for you
Have a promising and fulfilling New Year
Here is a wishing that the coming year is a glorious
One that rewards all your future endeavors with success…
Wishing you heartfelt and prosperous
Happy New Year

Nowy jest rok, nowe są nadzieje i aspiracje,
Nowe są możliwości, nowe są nastroje i…
Na zawsze moje najlepsze życzenia dla Ciebie
Miej obiecujący i spełniony nowy rok
To są życzenia żeby nowy rok był wspaniałym
Tym, który wynagrodził wszystkie Twoje przyszłe przedsięwzięcia powodzeniem…
Życzę Ci z całego serca i pomyślnego
Szczęśliwego nowego roku

 

New year is the time to bid farewell to the old Year
And welcome the coming year.
It is the time to forget and get past memories
That are no longer useful or worth pondering upon.
Let’s forget and forgive.
Happy New Year.

Nowy rok to czas by pożegnać stary rok
I powitać nadchodzący rok.
To czas by zapominać i puszczać w niepamięć przeszłe wspomnienia
Które nie są dłużej przydatne lub warte myślenia o nich.
Zacznijmy zapominać i przebaczać.
Szczęśliwego nowego roku.

 

As the New Year makes its way
Through the cold winter…
Sending you a warm ‘Hello’
And wishing you a
Happy New Year!

Nowy rok nadchodzi
Przez mroźną zimę…
Wysyłając Ci ciepłe „Witam”
I życząc ci
Szczęśliwego nowego roku!

życzenia sylwestrowe po angielsku
May the New Year fill up days
with all things that are nice
and bright – here is
wishing you a lovely 20__.

Niech nowy rok wypełni dni
wszystkimi rzeczami które są miłe
i jasne – oto
życzenia dla Ciebie wspaniałego roku 20__.

 

As the new year
renews all the happiness
and good tidings…
Hope the joyful spirit
keeps glowing
in the your heart…
Forever!
Happy New Year!

W nowym roku
odnawia się całe szczęście
i dobre nowiny…
Niech Twój radosny nastrój
wciąż błyszczy
w Twoim sercu…
Na zawsze!
Szczęśliwego nowego roku!

życzenia noworoczne po angielsku
Remember the laughter,
the joy,
the hard work,
and the tears.
And as you reflect on the past year,
also think of the new one to come.
Because most importantly,
this is a time of new beginnings
and the celebration of life.
Happy New Year 20__.

Pamiętaj śmiech,
radość,
ciężką pracę,
i łzy.
Gdy wspominasz miniony rok,
pomyśl także o nadchodzącym.
Bo co najważniejsze,
jest to czas nowych początków
i świętowania życia.
Szczęśliwego nowego roku 20__.

życzenia na nowy rok po angeielsku

 

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku

 

życzenia noworoczne po angielsku

 

Jeśli masz jakieś propozycje życzeń noworocznych po angielsku, napisz je w komentarzu a my umieścimy ja na stronie. Z góry dzięki! :)

Ocena: 4/5 (liczba głosów:4)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *