Życzenia walentynkowe po angielsku

Życzenia walentynkowe po angielsku składamy dla ukochanej osoby w dniu 14 lutego – czyli w dniu świętego Walentego, potocznie nazywanym walentynkami. Życzenia te składamy zazwyczaj poprzez kartki walentynkowe, czyli specjalne kartki z zapisanymi na nich życzeniami. Kartki walentynkowe są równie popularne w Polsce jak i za granicą. Można je kupić w prawie każdym kiosku, lecz są one o wiele bardziej wartościowe jeśli zostały wykonane przez nas osobiście. Poniżej znajdziecie różne życzenia walentynkowe po angielsku wraz z tłumaczeniem na język polski

Życzenia walentynkowe po angielsku z tłumaczeniem:

The best and most beautiful things in the world can’t be seen or even touched – they must be felt with the heart. As my love for you…Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie nie można ujrzeć czy nawet dotknąć – muszą one zostać poczute sercem. Tak jak moja miłość do Ciebie…

I want to wake up to see you by my side, and I want to feel you, next to me, before I go to sleep. I want to share every moment with you. I love you.Chcę się budzić widząc Ciebie u swego boku, i chcę Cię czuć obok siebie, kiedy zasypiam. Chcę dzielić każdy moment z Tobą. Kocham Cię.

 

I lack something, something beautiful.
Touch lips, your smile.
Thy dear caress, sweet as honey.
Beloved eyes, Thy words sound.
I lack everything, but we live!
Just because you would be!

Czegoś mi brak, czegoś pięknego.
Dotyku ust, uśmiechu Twego.
Twych pieszczot miłych, słodkich jak miód.
Oczu kochanych, dźwięku Twych słów.
Brak mi wszystkiego, lecz warto żyć!
Tylko dlatego, by z Tobą być!

 

I love my life
Because it gave me you
I love you
Because you are my life

Kocham moje życie
Bo dało mi Ciebie
Kocham Ciebie
Bo jesteś moim życiem

 

We began as strangers.
We became friends.
We became one with each other.
We remain as one forever.

Zaczęliśmy jako obcy.
Staliśmy się przyjaciółmi.
Staliśmy się jednym.
Pozostaniemy jednością na zawsze.

 

Roses are red, violets are blue,
I made this card just for you.
It’s not the neatest, it wouldn’t pass a test,
But it’s made with love – that makes it the best.

Róże są czerwone, fiołki niebieskie,
Tę kartkę zrobiłem specjalnie dla Ciebie.
Nie jest najładniejsza, nie zdałaby testu,
Ale jest zrobiona z miłością – to czyni ją najlepszą.

 

If I could make days last forever,
If words could make wishes come true,
I’d save every day like a treasure and then
Again I would spend them with you.

Gdybym mógł sprawić aby dni trwały wiecznie,
Gdyby słowa mogły spełniać życzenia,
Zachowałbym każdy dzień jak skarb i wtedy
Jeszcze raz spędził je razem z Tobą.

 

The stars in your smile
The glow of your hair
Stars are always present
When you are there

Gwiazdy w Twoim uśmiechu
Blask Twoich włosów
Gwiazdy są zawsze obecne
Kiedy Ty tam jesteś

 

I can always see
The stars in your smile
Spend some time with me
Please stay for a while

Zawsze mogę zobaczyć
Gwiazdy w Twoim uśmiechu
Spędź trochę czasu ze mną
Proszę zostań na chwilę

 

Roses are red,
Violets are blue.
Sugar is sweet,
And so are you.

Róże są czerwone,
Fiołki są niebieskie.
Cukier jest słodki,
I Ty też.

 

When you aren’t present
For only one day
Since you are not there
Stars just fade away

Jeśli Cię nie ma
Choć przez jeden dzień
Od kiedy Cię nie ma
Gwiazdy bledną

 

If I could be the postman
For just one single time,
I’d choose to carry Valentines
So lovely and so fine.
I would not mind the heavy load,
Or mind my tired feet.
If I could scatter happiness
All up and down the street.

Gdybym mógł być listonoszem
Tylko jeden raz,
Wybrałbym aby dostarczać walentynki
Tak urocze i tak fajne.
Nie przejmowałbym się ciężkim ładunkiem,
I nie myślał o zmęczonych stopach.
Gdybym mógł rozprzestrzeniać szczęście
Na całej ulicy.

 

If I could save time in a bottle
The first thing that I’d like to do
Ss to save every day ’til eternity passes away
Just to spend them with you.

Jeśli mógłbym zamknąć czas w butelce
Pierwszą rzeczą, którą pragnąłbym zrobić
Byłoby zachowanie każdego dnia, do końca wieczności
Jedynie, aby spędzić je z Tobą…

 

If I had a box just for wishes
And dreams that had never come true
The box would be empty except for the
Memories of how they were answered by you.

Gdybym miał pudełko na życzenia
I marzenia, które nigdy się nie spełniły
Pudełko byłoby puste oprócz
Wspomnień, jak został spełnione przez Ciebie.

 

wierszyki walentynkowe po angielsku

 

Życzenia ślubne po angielsku

Życzenia po angielsku

 

życzenia walentynkowe po angielsku

 

Jeśli masz jakieś pomysły na życzenia walentynkowe po angielsku, napisz je w komentarzu a my umieścimy ja na stronie. Z góry dzięki! :)

Ocena: 3.9/5 (liczba głosów:9)

9 komentarzy

 1. Polski
  Czegoś mi brak, czegoś pięknego.
  Dotyku ust, uśmiechu Twego.
  Twych pieszczot miłych, słodkich jak miód.
  Oczu kochanych, dźwięku Twych słów.
  Brak mi wszystkiego, lecz warto żyć!
  Tylko dlatego, by z Tobą być!

  Angielski
  I lack something, something beautiful.
  Touch lips, your smile.
  Thy dear caress, sweet as honey.
  Beloved eyes, Thy words sound.
  I lack everything, but we live!
  Just because you would be!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *