Życzenia ślubne po angielsku

Życzenia z okazji ślubu po angielsku

Życzenia ślubne po angielsku możemy składać osobiście lub poprzez napisanie ich na kartce. Wyrażamy w nich dobre życzenia dla pary młodej: aby się kochali, dobrze im się powodziło i stworzyli szczęśliwą rodzinę. Jest to nowy rozdział w życiu pary młodej, dlatego warto przekazać im wyjątkowe życzenia.

Przykładowe życzenia ślubne po angielsku z tłumaczeniem:

May your marriage be filled with every ingredient that sustains marital union: understanding, love, happiness, fruitfulness and romance. Happy married life. Congratulations!Niech wasz związek będzie wypełniony każdym składnikiem, który podtrzymuje małżeństwo: zrozumieniem, miłością, szczęściem, owocnością i romantyzmem. Szczęśliwego życia małżeńskiego. Gratulacje!

Wedding come and go, but the memories remain. May the memories of joy, happiness, hope, bright future and love we share today ever remain fresh till eternity. Congratulations on your wedlock.Wesele przemija, ale wspomnienia pozostają. Niech wspomnienie radości, szczęścia, nadziei, dobrej przyszłości i miłości, które dzielimy dzisiaj, pozostaną świeże na zawsze. Gratulacje z okazji zawiązania węzła małżeńskiego.

We are happy to share in your joy of wedlock. We have come with a basketful of wonderful and exciting moments of togetherness, love, memorable days of laughter as well as everlasting and greater days of happiness. Wishing you the best of marital bliss.Jesteśmy szczęśliwi mogąc dzielić się radością z waszego ślubu. Życzymy mnóstwo wspaniałych i ekscytujących momentów bycia razem, miłości, pamiętnych dni radości, jak również wiecznych wspaniałych dni szczęścia. Życzymy wam szczęścia małżeńskiego.

As you begin this journey of love, hope, understanding and endurance, may your marital days be filled with happiness, joy, and may each day hold wonderful shared experiences so that you may share your company in happier older years. Congratulations!Rozpoczynając waszą podróż miłości, nadziei, zrozumienia i wytrwałości, niech wasze małżeńskie dni będą wypełnione szczęściem, radością i niech każdy dzień przyniesie wspaniałe doświadczenia, które będziecie wspólnie dzielić w przyszłych latach. Gratulacje!

As we share in your conjugal joy, may love be your watchword in both hard and good times and, may you share your love as friends and couples because in true marital friendship you are stronger, more courageous and happier with longer life. Congratulations!Tak jak my jesteśmy świadkami radości z waszego małżeństwa, niech miłość będzie waszym strażnikiem zarówno podczas podczas złych, jak i  dobrych czasów, dzielcie się tą miłością również z przyjaciółmi i innymi parami, ponieważ w prawdziwej małżeńskiej przyjaźni jesteście silniejsi, odważniejsi i szczęśliwsi w życiu. Gratulacje!

We’re all really excited that the big day has finally come! We hope today’s ceremony all goes to plan and that you can look back with fond memories. All the best and we look forward to catching up with you after the honeymoon. Lots of love.Jesteśmy naprawdę podekscytowani tym że ten wielki dzień w końcu nadszedł! Mamy nadzieję że dzisiejsza ceremonia przebiegnie zgodnie z planem i będziecie mogli dobrze ją wspominać. Życzymy wam wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję spotkać się z wami po podróży poślubnej. Pozdrawiamy.

Here’s a cheer for that bride and groom, from everyone around the room. Let’s celebrate your special day, and happiness that’s here to stay.Oto życzenia dla młodej pary, od każdego w pokoju. Świętujmy wasz wyjątkowy dzień i radość która tu panuje, aby pozostała.

Congratulations on finally getting hitched! Here’s to this next chapter in your lives being a long and happy one.Gratulujemy wzięcia w końcu ślubu! Oto kolejny rozdział w waszym życiu który będzie długi i szczęśliwy.

On your wedding day and in years to come you’ll receive a lot of advice, whether you ask for it or not. The reality is that only the two of you know what works for your marriage, so here’s to finding your way together through the years.W dniu ślubu i latach które nadejdą otrzymacie wiele rad, czy o nie prosicie czy nie. Prawda jest taka że tylko wy dwoje wiecie co działa w waszym małżeństwie, więc życzę wam abyście odnaleźli drogę razem przez te lata.

Your wedding day will be only the first day to your lifetime fairy tale! Congratulations from us all!Wasz ślub będzie jedynie pierwszym dniem waszej życiowej bajki! Gratulacje od nas wszystkich!

My biggest wish for you on your wedding day is that during your life-long marriage, you will have the opportunity to experience the most beautiful and magical moments in life!Moje największe życzenie dla was z okazji waszego ślubu jest takie, abyście w czasie waszego wieloletniego małżeństwa mieli możliwość doświadczania najpiękniejszych i najbardziej magicznych momentów w życiu!

Who would have thought that this day would come? It’s so lovely that it’s finally here and we can celebrate your marriage together. Congratulations on your wedding day and all the best for the future. – Kto by pomyślał że ten dzień nadejdzie? To jest tak piękne że to już i że możemy świętować wasz ślub razem. Gratulacje z okazji waszego ślubu i wszystkiego najlepszego w przyszłości.

We all wish you a lifetime of happiness, joy, and lots of memories. Congratulations on your wedding!Wszyscy życzymy wam całego życia w szczęściu, radości i wielu wspomnień. Gratulacje z okazji waszego ślubu!

Today’s moment becomes tomorrow’s memory. Here’s to today and all your tomorrows, as you create a lifetime of happy memories together. Congratulations!Dzisiejsza chwila stanie się jutro wspomnieniem. Życzę wam dzisiaj i każdego waszego jutra, abyście tworzyli całe życie szczęśliwe wspomnienia razem. Gratulacje!

You two must really know the secret to a happy life. And judging by how much you two are excited about your wedding day, I would assume that the secret is true love. Congratulations!Wy dwoje musicie naprawdę znać sekret na szczęśliwe życie. I sądząc po tym jak bardzo jesteście podekscytowani waszym ślubem, mogę założyć że sekretem tym jest prawdziwa miłość. Gratulacje!

Congratulations on your marriage. May the things you loved about each other from the start be the glue that holds you together forever.Gratulacje w związku z waszym ślubem. Niech rzeczy które kochacie w sobie nawzajem od początku będą klejem który spoi was ze sobą na zawsze.

Here’s to a great wedding day, wedding night and an even better life together. All the best for a future filled with love and good fortune.Życzę wam wspaniałego ślubu, nocy poślubnej i jeszcze lepszego życia razem. Wszystkiego najlepszego w przyszłości wypełnionej miłością i szczęściem.

Thanks for inviting us to celebrate and share your joy on this very special day. Congratulations on your wedding and may the honeymoon never end! All the best.Dziękujemy za zaproszenie nas byśmy mogli świętować i dzielić waszą radość z tego wyjątkowego dnia. Gratulujemy waszego ślubu i życzymy aby wasz miesiąc miodowy nigdy się nie skończył. Wszystkiego najlepszego.

We couldn’t be happier to congratulate you on your wedding and to wish you both a beautiful forever.Nie moglibyśmy być bardziej szczęśliwi gratulując wam z powodu waszego ślubu i życząc wam obojgu pięknej przyszłości na zawsze.

I hope your wedding day is going to be everything you’ve always dreamed of and much more. Congratulations!Życzę wam aby wasz ślub był wszystkim o czym zawsze marzyliście i jeszcze więcej. Gratulacje!

With all our love on this special milestone for you as a couple, may there be many more as you create the rest of your future together.W całej waszej miłości w tym kamieniu milowym dla was jako pary, niech będzie ich wiele więcej gdy będziecie tworzyć resztę swojej przyszłości razem.

If I had to describe you two, I would say you’re unique, precious, and beautiful. Just like the love you share. Congratulations on your wedding day!Gdybym miał / a was opisać, powiedziałbym / powiedziałabym że jesteście unikalni, bezcenni i piękni. Tak samo jak wasza miłość którą dzielicie. Gratulacje z okazji waszego ślubu!

People are right when they say that you’ll simply know when you’re in the presence of true love. Looking at you two it’s undeniable – Congratulations on your wedding day!Ludzie mają rację kiedy mówią że od razu widać kiedy jest się świadkiem prawdziwej miłości. Patrząc na was dwoje jest to niezaprzeczalne – Gratulacje z powodu ślubu!

Best wishes and all our love on your wedding day. May it be the first day of a long and happy marriage.Najlepsze życzenia i cała nasza miłość z okazji waszego ślubu. Niech to będzie pierwszy dzień długiego i szczęśliwego małżeństwa.

I’m very happy for you two and I’m glad to be sharing this special day with you celebrating your love. Congratulations on your wedding!Jestem bardzo szczęśliwy / a widząc was dwoje i bardzo zadowolony / a dzieląc z wami ten wyjątkowy dzień świętując waszą miłość. Gratulacje z powodu waszego ślubu!

Witnessing two people in love exchange vows and make promises is unforgettable and inspiring. Thanks for sharing your wedding day with us and congratulations!Widząc dwoje ludzi w miłości wymieniających swoje śluby i czyniących obietnice jest niezapomniane i inspirujące. Dziękuję za dzielenie się z nami waszym ślubem i gratulacje!

Here’s cheers to the newlyweds! As you travel life’s highway together, may your love for each other grow with every day as you live a future even more wonderful than you dreamed possible.Oto życzenia dla nowożeńwców! Gdy będziecie podróżowali razem drogą życia, niech wasza wzajemna milłość rośnie z każdym dniem w którym żyjecie a przyszłość będzie wspanialsza niż możecie sobie wymarzyć.

Our Lord must have chosen two of his best angels to be together forever. Congratulations on your wedding day!Nasz Pan musiał wybrać dwa ze swoich najlepszych aniołów żeby były razem na zawsze. Gratulacje z okazji waszego ślubu!

What’s the secret to a happy marriage? I’m not sure, but I know you’ll be able to tell me because I have never seen two people more in love with one another. Congratulations!Co jest sekretem szczęśliwego małżeństwa? Nie wiem, ale wiem że wy mi będziecie w stanie to powiedzieć bo nigdy nie widziałem / am dwoje ludzi bardziej zakochanych w sobie. Gratulacje!

Best wishes on your wedding day, for happiness that’s here to stay. Husband and wife, lovers and friends, you’ll love each other until the end.Najlepsze życzenia z okazji waszego ślubu, oby szczęście tu obecne pozostało. Mąż i żona, kochankowie i przyjaciele, będziecie zawsze się kochać aż do końca.

 

May the joy of your wedding light the path to a glorious future,
Establish a lifetime of greatest happiness, love and joy and
Like flashlight of a lighthouse on a dark sea,
May your love for one another be compass of your desires,
and shine like diamond in the sun.
Warm wishes from us, your friends and colleagues.

Niech radość z waszego wesela rozjaśnia waszą ścieżkę do wspaniałej przyszłości,
Będąc wyrazem największego życiowego szczęścia, miłości i radości
I jak światło z latarni na ciemnym morzu,
Niech wasza wzajemna miłość będzie kompasem waszych pragnień,
I lśni jak diament w słońcu.
Ciepłe życzenia od nas – waszych przyjaciół i znajomych.

 

To the bride and groom we all say cheers,
wishing happiness for many years.
Remember your wedding is not just today,
and love each other every step of the way.

Dla pana i panny młodej wszyscy wiwatujemy,
życząc szczęścia na wiele lat.
Pamiętajcie że wasze wesele jest nie tylko dzisiaj,
i wasza miłość jest na każdym kroku waszej drogi.

 

Przykładowe życzenia z okazji rocznicy ślubu:

A very happy first / second / fifth / tenth / twentieth / thirtieth wedding anniversary to you, with our warmest wishes of all the best for your coming years together!Szczęśliwej pierwszej / drugiej / piątej / dziesiątej / dwudziestej / trzydziestej rocznicy ślubu, wraz z naszymi najserdeczniejszymi życzeniami wszystkiego najlepszego w nadchodzących latach, które spędzicie razem!

 

Życzenia walentynkowe po angielsku

Życzenia po angielsku

 

 

Jeśli masz jakieś pomysły na życzenia ślubne lub życzenia z okazji rocznicy ślubu po angielsku, napisz je w komentarzu a my umieścimy ja na stronie. Z góry dzięki! :)

Ocena: 3.7/5 (liczba głosów:6)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *