Życzenia ślubne po angielsku

Życzenia z okazji ślubu po angielsku

Życzenia ślubne po angielsku możemy składać osobiście lub poprzez napisanie ich na kartce. Wyrażamy w nich dobre życzenia dla pary młodej: aby się kochali, dobrze im się powodziło i stworzyli szczęśliwą rodzinę. Jest to nowy rozdział w życiu pary młodej, dlatego warto przekazać im wyjątkowe życzenia.

Przykładowe życzenia ślubne po angielsku z tłumaczeniem:

May your marriage be filled with every ingredient that sustains marital union: understanding, love, happiness, fruitfulness and romance. Happy married life. Congratulations!Niech wasz związek będzie wypełniony każdym składnikiem, który podtrzymuje małżeństwo: zrozumieniem, miłością, szczęściem, owocnością i romantyzmem. Szczęśliwego życia małżeńskiego. Gratulacje!

Wedding come and go, but the memories remain. May the memories of joy, happiness, hope, bright future and love we share today ever remain fresh till eternity. Congratulations on your wedlock.Wesele przemija, ale wspomnienia pozostają. Niech wspomnienie radości, szczęścia, nadziei, dobrej przyszłości i miłości, które dzielimy dzisiaj, pozostaną świeże na zawsze. Gratulacje z okazji zawiązania węzła małżeńskiego.

We are happy to share in your joy of wedlock. We have come with a basketful of wonderful and exciting moments of togetherness, love, memorable days of laughter as well as everlasting and greater days of happiness. Wishing you the best of marital bliss.Jesteśmy szczęśliwi mogąc dzielić się radością z waszego ślubu. Życzymy mnóstwo wspaniałych i ekscytujących momentów bycia razem, miłości, pamiętnych dni radości, jak również wiecznych wspaniałych dni szczęścia. Życzymy wam szczęścia małżeńskiego.

As you begin this journey of love, hope, understanding and endurance, may your marital days be filled with happiness, joy, and may each day hold wonderful shared experiences so that you may share your company in happier older years. Congratulations!Rozpoczynając waszą podróż miłości, nadziei, zrozumienia i wytrwałości, niech wasze małżeńskie dni będą wypełnione szczęściem, radością i niech każdy dzień przyniesie wspaniałe doświadczenia, które będziecie wspólnie dzielić w przyszłych latach. Gratulacje!

As we share in your conjugal joy, may love be your watchword in both hard and good times and, may you share your love as friends and couples because in true marital friendship you are stronger, more courageous and happier with longer life. Congratulations!Tak jak my jesteśmy świadkami radości z waszego małżeństwa, niech miłość będzie waszym strażnikiem zarówno podczas podczas złych, jak i  dobrych czasów, dzielcie się tą miłością również z przyjaciółmi i innymi parami, ponieważ w prawdziwej małżeńskiej przyjaźni jesteście silniejsi, odważniejsi i szczęśliwsi w życiu. Gratulacje!

We’re all really excited that the big day has finally come! We hope today’s ceremony all goes to plan and that you can look back with fond memories. All the best and we look forward to catching up with you after the honeymoon. Lots of love.Jesteśmy naprawdę podekscytowani tym że ten wielki dzień w końcu nadszedł! Mamy nadzieję że dzisiejsza ceremonia przebiegnie zgodnie z planem i będziecie mogli dobrze ją wspominać. Życzymy wam wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję spotkać się z wami po podróży poślubnej. Pozdrawiamy.

Here’s a cheer for that bride and groom, from everyone around the room. Let’s celebrate your special day, and happiness that’s here to stay.Oto życzenia dla młodej pary, od każdego w pokoju. Świętujmy wasz wyjątkowy dzień i radość która tu panuje, aby pozostała.

Congratulations on finally getting hitched! Here’s to this next chapter in your lives being a long and happy one.Gratulujemy wzięcia w końcu ślubu! Oto kolejny rozdział w waszym życiu który będzie długi i szczęśliwy.

On your wedding day and in years to come you’ll receive a lot of advice, whether you ask for it or not. The reality is that only the two of you know what works for your marriage, so here’s to finding your way together through the years.W dniu ślubu i latach które nadejdą otrzymacie wiele rad, czy o nie prosicie czy nie. Prawda jest taka że tylko wy dwoje wiecie co działa w waszym małżeństwie, więc życzę wam abyście odnaleźli drogę razem przez te lata.

 

Przykładowe życzenia z okazji rocznicy ślubu:

A very happy first / second / fifth / tenth / twentieth / thirtieth wedding anniversary to you, with our warmest wishes of all the best for your coming years together!Szczęśliwej pierwszej / drugiej / piątej / dziesiątej / dwudziestej / trzydziestej rocznicy ślubu, wraz z naszymi najserdeczniejszymi życzeniami wszystkiego najlepszego w nadchodzących latach, które spędzicie razem!

 

Życzenia ślubne po angielsku część 2

 

Życzenia walentynkowe po angielsku

Życzenia po angielsku

 

 

Jeśli masz jakieś pomysły na życzenia ślubne lub życzenia z okazji rocznicy ślubu po angielsku, napisz je w komentarzu a my umieścimy ja na stronie. Z góry dzięki! :)

Życzenia ślubne po angielsku
średnia: 5 z 2 głosów

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *