Mowa zależna

Mowa zależna i mowa niezależna w języku angielskim

Język angielski wyróżnia dwa sposoby przekazywania wypowiedzi innej osoby:

mowa niezależna – dokładne cytowanie wypowiedzi

np. Tom said: „I’m hungry”

Niezależenie od czasu, treść wypowiedzi pozostaje taka sama.

mowa zależna – referowanie wypowiedzi

np. Tom said that he was hungry.

Mowa niezależna jest prosta, gdyż cytując czyjąś wypowiedź po angielsku nie dokonujemy żadnych zmian w budowie zdania. W mowie zależnej jednak musimy dokonać kilku przekształceń.

Konstrukcja zdań w mowie zależnej

Pisząc zdania w mowie zależnej należy pamiętać przede wszystkim o zasadzie cofnięcia czasu. Oprócz tego należy pamiętać o kilku innych koniecznych przekształceniach, o których potem.

Zasada cofnięcia czasu

Czas bazowy Mowa niezależna Czas zmieniony Mowa zależna
Present Simple Tom said: „I don’t like my back muscles” Past Simple Tom said that he didn’t like his back muscles
Present Continuos Tom said: „My hat is hanging on the roof” Past Continuous Tom said that his hat was hanging on the roof.
Present Perfect Tom said: „Look! I have finished the dinner!” Past Perfect Tom said that he had finished a dinner.
Present Perfect Continuous Tom said: „I have been going on english course, for three years” Past Perfect Continuous Tom said that he had been going on english course for three years.
Past Simple Tom said: „Yesterday I took a book.” Past Perfect Tom said that he had taken a book yesterday.
Past Continuous Tom said: „I was painting fence” Past Perfect Continuous Tom said that he had been painting fence.
Past Perfect Tom said: „I had wanted to met her” Past Perfect Tom said that he had wanted to met her.
Past Perfect Continuous Tom said: „I had been working for 2 hours before I called her” Past Perfect Continuous Tom said that he had been working for 2 hours before he called her.
Future Simple Tom said: „I will tidy my room” Would Tom said that he would tidy his room.
Future Continuous Tom said: „I will be travelling by bus” Would + be + -ing Tom said that he would be travelling by bus.
Future Perfect Tom said: „By tommorow I will have finished it” Would have + past participle Tom said that he would have finished it by tommorow.
Future Perfect Continuous Tom said: „By the end of May I will have been living here for 2 years” Would have been + -ing Tom said that he would have been living there for 2 years.

Oprócz cofnięcia czasu należy pamiętać także o tym aby:

 • Opuścić znaki interpunkcyjne oznaczające cytat (dwukropek i cudzysłów)
 • Zaimki w zdaniu się zgadzały
  He said: „I took my chair.”
  He said that he had taken his chair.
 • Zmienić określenia dotyczące miejsca i czasu
  Słowa takie jak: dzisiaj, wczoraj, jutro, teraz, tutaj odnoszą się do tego, co było w czasie(i miejscu) ich mówienia przez daną osobą, dlatego referując jego wypowiedź należy określać czas i miejsce z innej perspektywy. „Dzisiaj” zmienia się wtedy w „tamtego dnia”, a „tutaj” w „tam”.  Oto jak zmieniają się poszczególne słowa:
  today – that day
  yesterday – the day before
  tomorrow – the next day/the day after/the following day
  next week/month/ – the following week/month
  last week/month – the previous week/month
  a week/month ago – a week/month before
  here – there
  now – then
  this – that

Czasy angielskie

Strona bierna

Czasowniki modalne

Czasowniki nieregularne

Stopniowanie przymiotników

Okresy warunkowe

Pytania w mowie zależnej

Pytania w mowie zależnej różnią się od tych w mowie niezależnej, gdyż posiadają inny układ, różniący się od typowego zdania pytającego. Dla przykładu:

He asked: „Where is my mobile phone?” – He asked where his mobile phone was.

W przypadku pytań ogólnych używamy słówek „if” oraz „whether”

She asked him: „Do you love me?” – She asked him if he loved her.

Ocena: 4/5 (liczba głosów:1)

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *