Przygotuj się do matury – Poradnik maturalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony

Nastąpiły zmiany na maturze rozszerzone z języka angielskiego (od 2015 roku). Pojawiła się nowa forma wypowiedzi: artykuł publicystyczny po angielsku, może też na niej się pojawić list formalny po angielsku, który do tej pory pojawiał się na maturze podstawowej.

Oprócz tego może nas czekać jeden z dwóch typów rozprawek, albo rozprawka typu Pros and Cons, albo rozprawka typu Opinion Essay. Nie spotkamy się natomiast już z opisem, opowiadaniem ani recenzją. W tym poradniku poznacie zasady pisania powyższych form wypowiedzi oraz przydatne zwroty. Poradnik dla matury podstawowej znajdziecie tutaj.

 

Rozprawka za i przeciw

Najbardziej typowy rodzaj rozprawki. Oceniamy w nim wady i zalety danego rozwiązania (Pros and Cons), lub argumenty przemawiające za jakąś tezą lub przeciw niej (For and Against).

We wstępie określamy co jest tematem rozprawki, pisząc daną tezę i krótko wprowadzając w nią czytelnika. Nie określamy przy tym naszego zdania na jej temat – zachowujemy bezstronność, gdyż dopiero zaczynamy rozważania.

W drugim akapicie wymieniamy 3 argumenty przemawiające za daną tezą, lub 3 zalety danego rozwiązania. Wszystkie argumenty trzeba uzasadnić w jednym, dwóch zdaniach.

W trzecim akapicie prezentujemy 3 argumenty przemawiające przeciw danej tezie, lub 3 wady danego rozwiązania. Je również musimy w jakiś sposób uzasadnić. Drugi i trzeci akapit powinny mieć podobną objętość.

W zakończeniu czynimy podsumowanie całej rozprawki, zbierając całość naszych rozważań i na ich podstawie wyrażamy naszą stonowaną opinię na dany temat.

Przydatne zwroty

Wprowadzenie do tematu we wstępie:

It is widely assumed / agreed, that… – Jest powszechnie wiadomo że…

It is common belief that … – Popularne jest stwierdzenie że…

People says that… – Ludzie mówią że…

Most people agree that… – Większość ludzi zgadza się z tym że…

The problem of … is a much debated issue nowadays – Problem … jest ostatnio bardzo często omawiany

Do wprowadzania pierwszego argumentu:

Firstly – Po pierwsze

To start with – Na wstępie

In the first place / First of all – Przede wszystkim

One major advantage of … – Ważną zaletą …

The main/greatest argument is that… – Głównym/Najważniejszym argumentem jest to że …

There is no doubt about it that… / I have no doubt that… – Nie ma wątpliwości że… / Nie mam wątpliwości że…

Do wprowadzania drugiego i kolejnych argumentów:

Secondly – Po drugie

Thirdly – Po trzecie

What is more/Furthermore/Moreover – Co więcej

Another aspect is that… – Innym aspektem jest to że…

Another advantage/disadvantage is that… – Kolejną zaletą/wadą jest to, że…

Last, but not least – Ostatni lecz nie mniej ważny

Finally, … – W końcu, …

Do wprowadzenia kontrargumentów:

Even so – Nawet jeśli

On the other hand – Z drugiej strony

In spite of … – Wbrew …

Despite – Pomimo

It can be argued that … – Są odmienne opinie że …

Do wprowadzania przykładów popierających tezę:

For example/For instance – Na przykład

Like – Jak

Especially / In particular – Zwłaszcza

Such as – Tak jak

Do podsumowania

In conclusion / All in all / To sum up – Podsumowując

Taking everything into account / Taking everything into consideration / On the whole / All things considered – Biorąc to wszystko pod uwagę

Overall, – Ogólnie rzecz biorąc,

There is no agreement …, but in my opinion … – Nie ma zgody co do …, ale moim zdaniem …

 

Opinion Essay

Opinion essay jest drugim typem rozprawki, w którym mamy już swoją opinię na dany temat i bardzo chcemy przekonać czytelnika do naszego punktu widzenia. Już we wstępie określamy co sądzimy o danej sprawie i przez całą rozprawkę próbujemy udowodnić, że nasze myślenie jest słuszne. Podajemy przy tym 2 silne argumenty w dwóch oddzielnych akapitach, a w trzecim akapicie jeden argument, który mogliby przedstawić nasi przeciwnicy i odpowiadamy na niego.

We wstępie umieszczamy daną tezę która będzie tematem rozprawki oraz nakreślamy naszą opinię na dany temat.

np. There are so many different opinions on … The way I see it … – Istnieje tyle różnych opinii że … Ja uważam że …

W pierwszym akapicie przedstawiamy jeden z naszych argumentów przemawiających za naszą tezą i rozwijamy go, podając różne przykłady oraz uzasadnienie.

W drugim akapicie wprowadzamy drugi argument potwierdzający słuszność naszych racji, i podobnie jak w pierwszym solidnie go uzasadniamy.

W trzecim akapicie podajemy jeden kontrargument przemawiający przeciw naszej tezie. Możemy przyznać mu trochę racji, lub starać się zminimalizować jego znaczenie.

W zakończeniu ponownie podkreślamy wyższość naszych racji bazując na wymienionych wcześniej argumentach. Przedstawiamy końcową opinię i podsumowanie rozprawki.

Przydatne zwroty

Wprowadzenie do tematu we wstępie:

It is common belief that … – Popularne jest stwierdzenie że…

People says that … – Ludzie mówią że …

Most people agree that … – Większość ludzi zgadza się z tym że …

There are so many different opinions on … – Jest tak wiele różnych opinii na temat …

More and more people are … – Rosnąca liczba ludzi …

In recent years … has/have – W ostatnich latach …

Do wyrażania własnej opinii we wstępie

In my opinion / In my view – Moim zdaniem

I strongly believe that … – Zdecydowanie uważam że …

The way I see it / It seems to me that … – Według mnie …

I am convinced that … – Jestem przekonany że …

I’m sure that … – Jestem pewien że …

I think that … – Myślę że …

In my point of view – Z mojego punktu widzenia

Do wprowadzania pierwszego argumentu:

Firstly – Po pierwsze

The main / greatest argument is that … – Głównym / Najważniejszym argumentem jest to że …

There is no doubt about it that… / I have no doubt that… – Nie ma wątpliwości że… / Nie mam wątpliwości że…

In the first place / First of all – Przede wszystkim

To start / begin with – Na wstępie

Do wprowadzania drugiego argumentu:

Secondly – Po drugie

What is more / Furthermore / Moreover – Co więcej

Another aspect is that … – Innym aspektem jest to że …

Another major reason is that… – Innym ważnym powodem jest to że…

In addition to … – Na dodatek …

Do wprowadzenia kontrargumentów:

Contrary to – Wbrew temu

It is argued that / People argue that … – Istnieje odmienna opinia że …

On the other hand – Z drugiej strony

Opponents of this view say that … – Przeciwnicy tego punktu widzenia twierdzą że …

There are people who oppose – Są ludzie którzy uważają inaczej

As opposed to above ideas – Jako przeciwna do powyższych myśli

Contrary to what most people believe – Wbrew temu co sądzi większość ludzi

Even so – Nawet jeśli

In spite of – Wbrew …

Do wprowadzania przykładów popierających tezę:

For example / For instance – Na przykład

Like – Jak

Especially / In particular – Zwłaszcza

Such as – Tak jak

Do podsumowania

In conclusion / All in all / To sum up – Podsumowując

Taking everything into account / Taking everything into consideration / On the whole / All things considered – Biorąc to wszystko pod uwagę

Overall, – Ogólnie rzecz biorąc,

I strongly belive that … – Zdecydowanie uważam że …

Above arguments prove that … – Powyższe argumenty dowodzą że …

 

List formalny po angielsku

List formalny do tej porze był na maturze podstawowej, jednak od 2015 roku spotkamy się z nim na rozszerzeniu. Jest to typowe pismo oficjalne kierowane do różnych firm, gazet i instytucji, w których zwracamy się do odbiorcy z szacunkiem. Posługujemy się przy tym językiem formalnym, bez skrótów i kolokwializmów. List zawsze składa się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia, które stanowią spójną całość.

We wstępie witamy się z naszym rozmówcą, oraz nakreślamy temat sprawy w której piszemy.

W rozwinięciu rozszerzamy naszą wypowiedź, dodając wszystkie informacje oraz szczegóły.

W zakończeniu podsumowujemy list, prosimy / żądamy jakichś działań lub odpowiedzi oraz żegnamy się z rozmówcą.

Przydatne zwroty

Przywitanie

Dear Mr Jones – Szanowny Panie Jones (jeśli znamy tożsamość adresata)

Dear Sir/Madam – Szanowny Panie/Pani (jeśli nie znamy tożsamości adresata)

Dear Sirs – Szanowni Państwo (jeśli piszemy do grupy osób)

Cel pisania listu

I am writing to enquire about… – Piszę z zapytaniem o …

Could you send me some information about… – Czy moglibyście przesłać mi szczegóły o…

I would like to know more about … – Chciałbym dowiedzieć się więcej o …

I understand from your advertisment that … – Rozumiem z waszego ogłoszenia że …

Wyrażanie opinii

I am writing in response to your article (report) connected with … – Piszę w odpowiedzi na wasz artykuł dotyczący …

I have just read your article … – Właśnie przeczytałem / am pański artykuł …

I must agree / disagree with… – Musze się zgodzić / nie zgodzić

I absolutely agree with your opinion that … – Całkowicie zgadzam się z waszą opinią na temat …

I agree that it is true that … – Zgadzam się że prawdziwe jest to iż …

I am of the same opinion because … – Jestem tego samego zdania ponieważ …

I would like to take issue with the view that … – Chciałbym polemizować z poglądem że …

I was fascinated / amused / shocked … – Byłem zafascynowany / zadowolony / zszokowany …

Prośba o informacje

I am interested in it and I would like to ask for some further questions – Jestem tym zainteresowany i chciałbym zadać kilka dodatkowych pytań.

I would be grateful if you could … – Byłym wdzięczny gdybyście mogli …

I would also like to be informed if … – Chciałbym także dowiedzieć się czy …

I would appreciate it if you could send me more detailed information about … – Byłbym wdzięczny gdybyście mogli wysłać mi więcej informacji na temat …

I would be very grateful if you could provide me with answers to my questions – Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdybyście napisali odpowiedzi na moje pytania.

Skarga / Zażalenie / Reklamacja

I am writing to express my dissatisfaction with … / complaint about … – Piszę aby wyrazić swoje niezadowolenie z powodu … / poskarżyć się na …

I would be grateful if you could consider a full refund. – Byłbym wdzięczny gdybyście rozważyli całkowity zwrot pieniędzy.

I am afraid I must ask you … – Obawiam się że muszę poprosić … (np. o zwrot pieniędzy)

I hope you will replace … – Mam nadzieję, że wymienicie …

I demand a refund. – Żądam zwrotu pieniędzy.

I hope you will resolve the problem quickly. – Mam nadzieję, że szybko rozwiąże Pan/Pani ten problem.

Oczekiwanie na odpowiedź

I am looking forward to hearing from you – Oczekuję na waszą odpowiedź.

I would appreciate a quick reply. – Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź.

Zakończenie

Thanking You for Your time and assistance. – Dziękuję za wasz czas i pomoc.

Thanking you in advance for Your assistance / co-operation. – Z góry dziękuję za waszą pomoc / współpracę

I would like to thank You in advance – Chciałbym wam z góry podziękować

Yours faithfully – Z poważaniem ( jeśli nie znamy tożsamości adresata)

Your sincerely – Z poważaniem (jeśli znamy tożsamość adresata)

Respectfully yours – Z poważaniem(rzadziej stosowane)

 

Artykuł publicystyczny po angielsku

Artykuł publicystyczny to nowa forma wypowiedzi pojawiająca się na maturze rozszerzonej z języka angielskiego. Piszemy go zazwyczaj do gazety lub na stronę internetową, zajmując się w nim jakimś określonym tematem. Jego głównym celem jest przybliżenie czytelnikowi danego zagadnienia poprzez spełnienie 2 zadań podanych w poleceniu. Każdemu z nich powinniśmy poświęcić oddzielny paragraf. Wypowiedź powinna być przy tym spójna i logiczna, tak aby artykuł stanowił pewną całość wyczerpującą dany temat. Artykuł publicystyczny powinien mieć nagłówek typowy dla gazet i stron internetowych, wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Nagłówek ma być krótki, chwytliwy i przyciągający uwagę. Jego zadaniem jest zachęcenie użytkownika do przeczytania artykułu.

Wstęp powinien lekko nakreślać temat i wprowadzać w niego czytelnika.

W rozwinięciu powinniśmy przybliżyć dany temat, dodając szczegółowe informacje, oraz spełnić zadania podane w poleceniu – każde w oddzielnym akapicie.

W zakończeniu powinniśmy podsumować artykuł i ewentualnie „zadać” pytanie naszym czytelnikom, aby bardziej zaangażować ich w dany temat lub zmusić do przemyśleń.

Przydatne zwroty

Wprowadzenie do tematu

According to the latest research / the most recent data … – Według ostatnich badań / najnowszych danych …

Latest findings hold that … – Wedle najnowszych odkryć, …

Scientists say that … – Naukowcy twierdzą że …

I think you will agree that … – Myślę, że zgodzicie się, że …

Nowadays, a very popular topic is … – W dzisiejszych czasach bardzo popularnym tematem …

Lately everyone talks about … – Ostatnio każdy mówi o …

Many people want to know my opinion about … – Wielu ludzi chce znać moją opinię o …

Rozwinięcie i argumentacja

In fact – Faktycznie

To be honest – Szczerze mówiąc

Apart from this – Oprócz tego

Additionally – Dodatkowo

Besides – Poza tym

However – Jednakże

Due to – Z powodu

Consequently / As a result – W rezultacie

Whereas / While – Podczas gdy

For instance – Na przykład

From the point of view of … – Z punktu widzenia …

Moreover / What is more – Co więcej

On the other hand – Z drugiej strony

Podsumowanie artykułu

Taking this into account – Biorąc to pod uwagę

To sum up / All in all – Podsumowując

All things considered – Po rozważeniu tego wszystkiego

What would you say / do if … ? – Co byście powiedzieli / zrobili gdyby … ?

I hope you share my viewpoint – Mam nadzieję, że podzielacie mój punkt widzenia.

 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogą wam napisać tekst użytkowy po angielsku który trafi się na maturze i zdobędziecie z niego 13 punktów :) Bardzo prosimy o udostępnienie tego wpisu na facebooku i wykopie. Dzięki temu przeczyta go więcej osób.

 

Wszystkich maturzystów prosimy o udostępnienie tego znajomym

 

 

… I ŻYCZYMY POWODZENIA! :)

 

Zasady oceniania prac – poziom rozszerzony

 

Poradnik maturalny – poziom podstawowy

Zasady oceniania prac – poziom podstawowy

 

matura rozszerzona z jezyka angielskiego

Ocena: 5/5 (liczba głosów:1)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *