Kartki i życzenia wielkanocne po angielsku

Z okazji Wielkanocy możemy składać nie tylko krótkie życzenia wielkanocne, również kartki wielkanocne po angielsku. Poniżej znajdziesz kartki wielkanocne po angielsku wraz z dłuższymi życzeniami, które można na nich napisać. Zobacz również: życzenia wielkanocne i wierszyki wielkanocne po angielsku.

Kartki i życzenia wielkanocne po angielsku z tłumaczeniem:

 

The spirit of easter
Is all about Hope,
Love and joyful living
Happy Easter!

Duch Wielkanocy
Jest nadzieją
Miłością i radością z życia
Wesołych Świąt Wielkanocnych!

 

May the angels protect you
May the sadness forget you
May goodness surround you
And may Lord Jesus Christ always bless you
Happy Easter!

Niech anioły Cię strzegą
Niech smutek o Tobie zapomni
Niech dobroć Cię otoczy
I niech Jezus Chrystus zawsze Cię błogosławi
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

Alleluia, it’s Easter time!
Jesus rose from the dead.
This salvation is for you.
Wish the best for you.
GOD loves YOU!

Alleluja, to czas Wielkanocy!
Jezus powstał z martwych.
To zbawienie jest dla Ciebie.
Życzę Ci wszystkiego najlepszego.
Bóg Cię kocha!

 

Easter is a promise
God renews to us in each spring.
May the promise of Easter
fill your heart with peace & joy!

Wielkanoc jest obietnicą
Bóg odnawia się nam każdej wiosny.
Niech obietnica Wielkanocy
wypełni Twoje serce pokojem i radością!

życzenia na wielkanoc po angielsku

Easter brings Fun,
Easter brings Happiness,
Easter brings God Endless Blessings,
Easter brings fresh love,
Happy Easter to You…

Wielkanoc przynosi zabawę
Wielkanoc przynosi radość,
Wielkanoc przynosi nieskończone boskie błogosławieństwo,
Wielkanoc przynosi świeżą miłość,
Wesołych świąt wielkanocnych…

 

The budding trees, the new flowers,
and birds that sweetly sing,
whisper to me that it’s Easter.
Here is wishing a warmth for your soul on Easter and always!
Happy Easter!

Pączkujące drzewa, nowe kwiaty,
i słodko śpiewające ptaki,
szepczą mi że jest Wielkanoc.
Oto życzenia ciepła dla Twojej duszy w Wielkanoc i zawsze!
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

The Lord came to earth
with a life to give,
so each one of us may continue to live.
Happy Easter!

Pan przyszedł na ziemię
z życiem do oddania
aby każdy z nas mógł żyć.
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

May Lord bless you
on this auspicious day of Easter
and may it be a new beginning
of greater prosperity, success and happiness.
Wishing you a Happy Easter.

Niech Pan Cię błogosławi
w ten pomyślny dzień Wielkanocy
i niech będzie to nowy początek
większego dobrobytu, sukcesu i szczęśliwości.
Życzę Ci wesołych świąt wielkanocnych.

May God’s love and power,
Fill your heart with joy
Today and forever
Happy Easter

Niech miłość i moc Boga
Wypełnią Twoje serce radością
Dzisiaj i na zawsze
Wesołych Świąt Wielkanocnych

 

Missing you a lot on this Easter.
Wishing you were here to celebrate
this holy occasion with me.
Happy Easter

Bardzo mi Ciebie brakuje w tę Wielkanoc.
Chciałbym / Chciałabym abyś był / a z tutaj by świętować
to święto wraz ze mną.
Wesołych świąt wielkanocnych.

 

Życzenia wielkanocne po angielsku z tłumaczeniem

 

Praise God for he loves us so much!
Thank Jesus for living among us.
Be worthy of the life we have been given.
Celebrate Easter with joy!

Chwała Bogu za to, że tak bardzo nas kocha.
Dzięki Jezusowi za życie pośród nas.
Bądźmy godni życia którymi zostaliśmy obdarowani.
Świętujmy Wielkanoc z radością!

 

The Easter feeling does not end,
it signals a new beggining
of nature spring and brand new life of friendship.
Happy Easter to My Best Friend!

Wielkanocny nastrój nie kończy się,
jest sygnałem nowego początku,
wiosny natury i nowego życia w przyjaźni.
Wesołych świąt wielkanocnych dla mojego najlepszego przyjaciela!

 

May Easter Day Bring
Lot of Happiness And joy in your life
May you live a long life
And Easter Day come in your life a hundred times
Wish you and your family a very cheerful Easter!

Niech dzień Wielkanocy przyniesie Wam
Wiele radości i szczęścia w Waszym życiu
Życzę Wam wielu lat
I niech wielkanoc zawita u Was sto razy
Życzę Wam i Waszym bliskim bardzo radosnej wielkiej nocy!

Let the Easter eggs
Serve as your reminder that nothing can hinder you
In fulfilling your dreams.
I’m wishing you an extraordinary Easter!

Niech te pisanki
Służą jako Twoje przypomnienie że nic nie może powstrzymać Cię
Przed realizacją Twoich marzeń
Życzę Ci niezwykłych świąt wielkanocnych!

My wishes for your this Easter.
Good health,
Good fortune,
And Fulfilling life.
Happy Easter!

Moje życzenia na te święta.
Dobrego zdrowia,
Dobrego szczęścia,
I spełnienia w życiu.
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

Eggs are sign of new life.
Bunny is a sign of hopping around with glee.
So hop around because you are given a new life to enjoy.
Happy Easter!

Jajka są znakiem nowego życia.
Króliczek jest znakiem skakania wokół z radości.
Więc skacz dookoła bo otrzymałeś nowe życie aby się nim cieszyć.
Wesołych świąt wielkanocnych!

Easter…
The celebration of holy love…
The day of resurrection…
The day that brings us new hope…
Have a great and wonderful Easter!

Wielkanoc…
Świętowanie świętej miłości…
Dzień zmartwychwstania…
Dzień który przynosi nam nową nadzieję…
Życzę Ci wspaniałych i cudownych świąt wielkanocnych!

 

God is so good for he shared his own son to use.
Let’s learn to share to others.
That’s the real meaning of Easter.
Happy Easter!

Bóg jest tak dobry że oddał dla nas swojego syna.
Uczmy się dzielić się z innymi.
To jest prawdziwy sens Wielkanocy.
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

Wierszyki wielkanocne po angielsku

 

My wishes for you this Easter.
Love…
Abundance…
Peace…
Happy Easter!

Moje życzenia dla Ciebie z okazji tej Wielkanocy.
Miłości…
Dostatku…
Pokoju…
Wesołych świat wielkanocnych!

 

Fill your heart with joy and cheer this Easter.
For God has risen from his dead and save us.
Have a meaningful Easter!

Wypełnij swoje serce radością i świętuj w tę Wielkanoc.
Dla boga który powstał z martwych i zbawił nas.
Życzę Ci znaczących świąt wielkanocnych!

 

He died…
He lived…
He rose…
He will be back…
Let’s rejoice and be glad.
Happy Easter!

On umarł…
On żył…
On wstał…
On powróci…
Radujmy się i weselmy.
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

Teach yourself to be giving…
Share your blessings to others…
For that is the true essence of Easter Sunday.
Have a meaningful and blessed Easter!

Ucz się dawać dla innych…
Dziel się swoim błogosławieństwiem z innymi…
Bo to jest prawdziwy sens Wielkanocy.
Życzę Ci znaczących i błogosławionych świąt wielkanocnych!


Without Easter,
there would be no hope of heaven.
Without the hope of heaven,
there would be no repentance,
no personal transformation,
no attempt to follow biblical principles.
Without Easter,
the world would be in chaos
and darkness.
Jesus’ death and resurrection
means we can be reborn,
to live better, to do better,
to shine light into the shadows.
Hallelujah!
Happy, Happy Easter.

Bez Wielkanocy,
nie byłoby nadziei na zbawienie.
Bez nadziei na zbawienie,
nie byłoby skruchy,
osobistych przemian,
i podążania za przykazaniami biblijnymi.
Bez Wielkanocy
świat byłby w chaosie
i ciemności.
Śmierć Jezusa i jego zmartwychwstanie
znaczy że możemy być odrodzeni,
by żyć lepiej, być lepszymi,
by świecić światłem w ciemności.
Alleluja!
Wesołych, wesołych świąt wielkanocnych.

 

On Easter we celebrate love,
love coming down from heaven,
love blanketing the earth
in a transforming embrace;
unique and infinite love,
giving more than we can imagine
for us, to cleanse our sin,
a perfect sacrifice, Lamb of God,
the walking, talking Word.
He is teacher, role model, friend,
this God in human form,
dying, then rising from the dead,
proving all who believe
will also rise
to have eternal life, with Him,
Lord of all.
Oh, Happy, Happy Easter!

W Wielkanoc celebrujemy miłość,
miłość spływającą z nieba,
miłość pokrywającą ziemię,
w zmieniające się objęcia;
unikalna i nieskończona miłość,
dająca więcej niż możemy sobie wyobrazić
dla nas, by zmyć nasze grzechy,
idealna ofiara, baranek boży,
chodzące, mówiące słowo.
On jest nauczycielem, wzorem, przyjacielem,
to jest Bóg w ludzkiej formie,
umierający, a potem powstający ze zmarłych,
udowodniając wszystkim, którzy wierzą,
że także powstaną
by mieć życie wieczne, wraz z nim,
Panem wszystkich.
Wesołych, wesołych świąt wielkanocnych!

Kartki i życzenia wielkanocne po angielsku
średnia: 4 z 1 głosów

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *