Kartki urodzinowe i życzenia po angielsku

Pomimo iż w ostatnich czasach życzenia urodzinowe składamy głównie przez facebooka, kartki urodzinowe z życzeniami wciąż są wartościowym prezentem, który pokazuje obdarowanej osobie, iż jest ona dla nas ważna. Poniżej znajdziesz kartki urodzinowe po angielsku oraz życzenia, które można na nich napisać, wraz z tłumaczeniem na język polski. Zobacz również: Życzenia urodzinowe po angielsku i Wierszyki urodzinowe po angielsku.

 

Kartki i długie życzenia urodzinowe z tłumaczeniem:

On your birthday I wish you much pleasure and joy;
I hope all of your wishes come true.
May each hour and minute be filled with delight,
And your birthday be perfect for you!

W dniu Twoich urodzin życzę Ci dużo przyjemności i radości;
Mam nadzieję że wszystkie Twoje życzenia się spełnią
Niech każda godzina i minuta będzie wypełniona rozkoszą
A Twoje urodziny będą dla Ciebie idealne!

 

May your troubles be less and your blessings be more
And nothing but hapiness come through your door

Niech Twoich problemów będzie mniej a błogosławieństw więcej
I nic innego tylko szczęście przejdzie przez Twoje drzwi

 

Each year your birthday reminds me
That I really want to say
I’m very glad I know you;
I think of you each day.

I hope you enjoy your birthday,
All the pleasures it has in store,
And because I appreciate you,
I hope you have many more!

Każdego roku Twoje urodziny przypominają mi
Że naprawdę chcę Ci to powiedzieć
Cieszę się że Cię znam;
Myślę o Tobie każdego dnia.

Mam nadzieję że świętujesz swoje urodziny,
I wykorzystujesz wszystkie ich przyjemności,
I dlatego że Cię cenię,
Życzę Ci ich jeszcze dużo więcej!

 

It’s your birthday and I can’t be there
But I’ll send you a special birthday wish and a little prayer
Have a happy birthday
I hope that all of your birthday wishes come true
May you have a great time today and find happiness in everything you do.

Są Twoje urodziny a ja nie mogę tam być
Ale wyślę Ci specjalne urodzinowe życzenie i małą modlitwę
Życzę Ci wszystkiego najlepszego
Mam nadzieję że wszystkie Twoje urodzinowe życzenia się spełnią
Obyś miał wspaniały czas dzisiaj i znalazł szczęście we wszystkim co robisz.

 

On this special day I wish all the best
To a wonderful friend, who deserves nothing less!

W tym specjalnym dniu życzę wszystkiego najlepszego
Dla wspaniałego przyjaciela, który nie zasługuje na nic mniej!

 

Instead of counting candles
Or tallying the years
Contemplate your blessings now
As your birthday nears

Zamiast zliczenia świeczek
Albo liczenia lat
Pomyśl o błogosławieństwach
Bo Twoje urodziny nadchodzą

 

May your day be filled with hugs, kisses and birthday wishes
May your birthday not be forgotten
And that you be spoiled rotten
But most of all today is your birthday, so hip hip hooray!

Niech Twoje dni będą wypełnione uściskami, buziakami i życzeniami urodzinowymi
Niech Twoje urodziny będą niezapomniane
I żebyś był rozpieszczany / rozpieszczana
Ale przede wszystkim są Twoje urodziny, więc hip hip, hura!

 

I hope that you have the best birthday that you could wish for
And I hope that the candles on your cake go out with your first puff
For then your wish will come sparkling true!

Mam nadzieję że masz najlepsze urodziny jakie mógłbyś sobie wymarzyć
I mam nadzieję że świeczki na Twoim torcie zgasną przy pierwszym dmuchnięciu
Wtedy życzenia staną się błyszczącą prawdą!

 

Życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem

 

How old are you? I’m not keeping score,
I love my birthday, but here’s the thing –
I’m really glad the birthday’s yours,
This way I don’t have to hear you sing! :)

Ile masz lat? Gubię się w liczeniu,
Uwielbiam moje urodziny, ale jest jedna rzecz –
Naprawdę cieszę się z Twoich urodzin,
Dzięki temu nie muszę słuchać jak śpiewasz! :)

 


Another year has come and gone;
The sands of time keep trickling away.
Your birthday reminds me to let you know
I’m thankful for you each and every day.

Kolejny rok już minął;
Piaski czasu się przesypały.
Twoje urodziny przypominają mi aby Ci powiedzieć
Jestem Ci wdzięczny / a za wszystko i każdego dnia.

 

Your special day is very near,
You’re getting a little older –
But you’re still my dear!

Twój wyjątkowy dzień jest bardzo blisko
Stajesz się trochę starszy / starsza –
Ale wciąż jesteś drogą mi osobą!

Wierszyki urodzinowe po angielsku

 

Hoping your birthday
Is a happy one,
Just filled with friends,
Excitement and fun!

Mam nadzieję że Twoje urodziny
Są wesołe,
Wypełnione przyjaciółmi
Radością i zabawą!

 

Don’t count candles –
See the light,
Don’t count years –
Enjoy your life!

Nie licz świeczek –
Zobacz światło,
Nie licz lat –
Ciesz się życiem!

życzenia na urodziny po angielsku
Birthday cake…
Eat a little
Eat a lot
Eat untill you have to stop!
Happy birthday!

Tort urodzinowe…
Zjedz trochę
Zjedz dużo
Jedz dopóki nie będziesz musiał / a przestać!
Wszystkiego najlepszego

 

Wishing you happiness
To welcome each morning,
Wishing you laughter
To make your heart sing.
Wishing you friendship
Sharing and caring,
And all of the joy
The birthday can bring!

Życzę Ci radości
By witać każdy poranek,
Życzę Ci śmiechu
By Twoje serce śpiewało.
Życzę Ci przyjaźni,
Dzielenia się i dbania o siebie,
I całej radości
Którą mogą przynieść urodziny


I’m wishing you another year
Of laughter, joy and fun,
Surprises, love and happiness,
And when your birthday’s done,

I hope you feel deep in your heart,
As your birthdays come and go,
How very much you mean to me,
More than you can know.

Życzę Ci kolejnego roku
Śmiechu, radości i zabawy,
Niespodzianek, miłości i szczęścia,
A kiedy Twoje urodziny miną,

Mam nadzieję że w głębi serca czujesz,
Gdy Twoje urodziny odchodzą i mijają,
Jak wiele znaczysz dla mnie,
Więcej niż Ci się wydaje.

 

May your birthday be happy
And then through the year
May God bless and guide you
And always be near

Niech Twoje urodziny będą wesołe
I przez ten cały rok
Niech Bóg błogosławi Cię i prowadzi
I zawsze jest blisko


So many wishes
So many smiles
Too many memories
Too few words
With one big birthday
Happy birthday!

Tak dużo życzeń
Tak dużo uśmiechów
Zbyt dużo wspomnień
Zbyt mało słów
Z wielkimi urodzinami
Wszystkiego najlepszego!

 

God gave a gift to the world when you were born –
a person who loves, who cares,
who sees a person’s need and fills it,
who encourages and lifts people up,
who spends energy on others
rather than herself,
someone who touches each life she enters,
and makes a difference in the world,
because ripples of kindness flow outward
as each person you have touched, touches others.
Your birthday deserves to be a national holiday,
because you are a special treasure
for all that you’ve done.
May the love you have shown to others
return to you, multiplied.
I wish you the happiest of birthdays,
and many, many more,
so that others have time to appreciate you
as much as I do.

Bóg dał dla świata dar, gdy się urodziłeś / aś –
osobę która kocha, która dba o innych,
która widzi potrzeby ludzi i je spełnia,
która zachęca innych i pomaga im się podnieść,
która zużywa energię na innych,
zamiast na samą siebie,
kogoś kto dotyka każdego życia w które wchodzi,
i ma w świecie znaczenie,
ponieważ fala dobroci wypływa na zewnątrz
jak każda osoba na którą wpłynąłeś / wpłynęłaś, wpływa na inne.
Twoje urodziny zasługują na to by być świętem narodowym,
ponieważ jesteś takim wyjątkowym skarbem
za wszystko to co robisz.
Niech miłość którą dzielisz się z innymi,
wróci do Ciebie, zwielokrotniona.
Życzę Ci najweselszych z urodzin,
i wiele, wiele więcej,
tak aby inni mieli czas docenić Cię
tak bardzo jak ja.

 

Instead of counting candles,
Or tallying the years,
Contemplate your blessings now,
As your birthday nears.

Consider special people
Who love you, and who care,
And others who’ve enriched your life
Just by being there.

Think about the memories
Passing years can never mar,
Experiences great and small
That have made you who you are.

Another year is a happy gift,
So cut your cake, and say,
„Instead of counting birthdays,
I count blessings every day!”

Zamiast zliczać świeczki,
Albo liczyć lata,
Przemyśl swoje błogosławieństwa,
Bo Twoje urodziny się zbliżają.

Pomyśl o wyjątkowych ludziach
Którzy Cię kochają i którzy o Ciebie dbają,
I innych, którzy wzbogacają Twoje życie
Poprzez bycia z Tobą.

Pomyśl o wspomnieniach
Których mijające lata nie mogą zniekształcić,
Doświadczeniach wielkich i małych
Które uczyniły Cię tym, kim jesteś.

Kolejny rok to szczęśliwy dar,
Więc pokrój tort i powiedz:
„Zamiast zliczania urodzin,
Liczę błogosławieństwa każdego dnia!”


May this birthday be your best birthday ever,
full of light and laughter,
a fireworks explosion of joy.
May this birthday live in your memory forever,
creating happiness and satisfaction
whenever you remember it.
Happy, happy birthday!

Niech te urodziny będą Twoimi najlepszymi,
pełnymi światła i śmiechu,
i fajerwerkami radości.
Niech te urodziny żyją w Twojej pamięci na zawsze,
tworząc szczęście i zadowolenie
kiedy tylko je wspomnisz.
Wszystkiego najlepszego!

 

Some people give the gift
of peace and tranquility
to every life they touch.
They are always who they really are.
They are blessedly reliable,
dependably good,
predictably pleasant,
loved and treasured
by all who know them.
You are one of those people.
You are a gift
of peace and tranquility
in my life.

Happy Birthday!

Niektórzy ludzie wręczają dar
ciszy i spokoju
w każdym życiu z którym mają styczność.
Oni zawsze są prawdziwi.
Oni są cudownie wiarygodni,
niezawodnie dobrzy,
przewidywalnie uprzejmi,
kochani i cenieni
przez wszystkich którzy ich znają
Ty jesteś jedną z takich osób.
Ty jesteś darem
ciszy i spokoju
w moim życiu.

Wszystkiego najlepszego!


Every year, on your birthday,
I think about how glad I am
that you were born,
how thankful I am
to have you in my life.
Every year is another year
filled with the special joys you bring
just by being yourself.
Every year, when you open your birthday gifts,
realize what a gift you are
to everyone who knows you,
especially me.
Happy Birthday!

Każdego dnia, w Twoje urodziny
myślę o tym jak bardzo zadowolony / a jestem,
że się urodziłeś / aś,
jak wdzięczny / a jestem
mając Cię w moim życiu.
Każdy rok jest następnym rokiem
wypełnionym wyjątkowymi radościami które przynosisz
po prostu będąc sobą.
każdego roku, kiedy otwierasz swoje prezenty urodzinowe,
zdaję sobie sprawę jakim darem jesteś
dla każdego kto Cię zna,
a zwłaszcza mnie.
Wszystkiego najlepszego!

 

On your birthday,
I’m thinking about how much light and sparkle
you freely dispense wherever you go,
how your sunny smile lights up any gathering.
Every birthday marks another year
of you radiating positive, happy energy,
contagious happiness
that infects all who come in contact with you.
May your next birthday find you the same –
glowing from within,
beaming bright joy on everyone you meet.
I feel blessed to know you.

W Twoje urodziny
myślę o tym jak dużo światła i blasku
dajesz wszędzie gdzie tylko się pojawisz,
gdy Twój pogodny uśmiech rozjaśnia całe towarzystwo.
Każe urodziny oznaczają kolejny rok
Ciebie promieniującego / ej pozytywną, radosną energią,
zaraźliwą szczęśliwością,
która zaraża wszystkich którzy wejdą z Tobą w kontakt.
Niech Twoje następne urodziny zastaną Cię takiego samego / taką samą –
świecącego / świecącą od wewnątrz,
promieniującego / cą jasną radością na każdego kogo spotykasz.
Czuję się obdarowany / a znajomością Ciebie.

 

Every one of your birthdays
is a gift to the rest of us
who have had the pleasure
of having you in our lives
for another year.
Every one of your birthdays
brings joyful memories
of your bright smile
and your love of life.
Every one of your birthdays
reminds us of your senstivity
and service to others,
and other delights
too numerous to name
that we are gifted with
just by knowing you.
Happy Birthday
to one in a million.
May you, and we
enjoy many more.

Każde z twoich urodzin
są darem dla nas wszystkich
którzy mamy przyjemność
posiadać Cię w swoich życiach
przez kolejny rok.
Każde z Twoich urodzin
przynoszą radosne wspomnienia
Twojego radosnego uśmiechu
i Twojej miłości do życia.
Każde z Twoich urodzin
przypominają nam o Twojej wrażliwości
pomocy innym,
i innych wspaniałościach
zbyt licznych by je wymienić
którymi jesteśmy obdarowani
dzięki temu że Cię znamy.
Wszystkiego najlepszego
dla jednej / jednego na milion.
Niech Ty i my
bawimy się jeszcze lepiej.


Because you mean so much to me,
I celebrate your birth.
Sharing time and space with you,
Rings my bell for all it’s worth.

Whenever your birthday rolls around,
I contemplate once more,
How happy I am that you were born;
The thought makes my heart soar.

I wish your birthdays happened more,
So I could let you know,
How very much you mean to me,
And so I could tell you so!

Dlatego że znaczysz dla mnie tak wiele,
Świętuję Twoje urodziny.
Dzieląc z Tobą czas i przestrzeń,
Mój dzwonek dzwoni dla wszystkich, że warto.

Gdziekolwiek będą Twoje urodziny,
Pomyślę raz jeszcze,
Jak bardzo jestem szczęśliwy / a że się urodziłeś / aś;
Te myśli sprawią że moje serce się wzniesie.

Życzę Ci aby Twoje urodziny zdarzały się częściej,
Abym mógł / mogła pokazać Ci,
Jak dużo dla mnie znaczysz,
I żebym mógł / mogła Ci to powiedzieć!

 

On your birthday, I celebrate you!
On your special day,
I’m thinking of all the wonderful things you are
that bring so much joy to others, including me!
I celebrate your unconquerable spirit,
that lets you meet every challenge
with confidence, enthusiasm and persistence.
I admire your sensitivity.
You see needs that cry out to be met
that no one else sees,
and you meet them,
out of your deep and caring heart,
out of your wisdom,
out of your strength.
I treasure your uniqueness;
There is no one else like you,
and I feel blessed to know
such an extraordinary person.
I appreciate you, respect you,
cherish you, look up to you.
Happy, happy birthday!
May each new birthday
be the best one ever for you;
You deserve it!

W dniu Twoich urodzin, ja celebruję Ciebie!
W Twoim wyjątkowym dniu,
Myślę o wspaniałych rzeczach którymi jesteś
które przynoszą tak dużo radości dla innych, włączając mnie!
Celebruję Twojego niezłomnego ducha,
który pozwala Ci sprostać każdemu wyzwaniu
z pewnością siebie, entuzjazmem i wytrwałością.
Podziwiam Twoją wrażliwość.
Widzisz potrzeby które błagają aby zostać spełnione
jak nikt inny,
i spełniasz je,
ze swojego głębokiego i opiekuńczego serca,
ze swojej mądrości
ze swojej siły.
Cenię Twoją wyjątkowość;
Nie ma nikogo takiego jak Ty,
a ja czuję się obdarowany / a mogąc znać
tak niezwykłą osobę.
Rozumiem Cię, szanuję Cię,
dbam o Ciebie, pilnuję Cię.
Wszystkiego najlepszego!
Niech każde nowe urodziny
będą najlepszymi w historii;
Zasługujesz na to!


On your birthday,
I wish for you the fulfillment
of all your fondest dreams.
I hope that for every candle
on your cake
you get a wonderful surprise.
I wish for you that
whatever you want most in life,
it comes to you,
just the way you imagined it,
or better.
I hope you get as much pleasure
from our friendship as I do.
I wish we were sisters,
so I could have known you
from the beginning.
I look forward to
enjoying our friendship
for many more of your birthdays.
I’m so glad you were born,
because you brighten my life
and fill it with joy.

Happy Birthday!

Na urodziny
Życzę Ci spełnienia
wszystkich Twoich najpiękniejszych życzeń.
Mam nadzieję że za każdą świeczkę
na Twoim torcie
dostaniesz wspaniałą niespodziankę.
Życzę Ci tego wszystkiego
czego najbardziej pragniesz w swoim życiu,
żeby do Ciebie przyszło,
dokładnie w sposób jaki sobie wymarzyłaś,
albo lepszy.
Mam nadzieję że masz tyle przyjemności
z naszej przyjaźni, co ja.
Szkoda że nie jesteśmy siostrami,
wtedy mogłabym znać Cię od samego początku.
Nie mogę się doczekać
radości z naszej przyjaźni
przez wiele kolejnych Twoich urodzin.
Cieszę się że się urodziłaś,
bo rozjaśniasz moje życia
i wypełniasz je radością.

Wszystkiego najlepszego!

Kartki urodzinowe i życzenia po angielsku
średnia: 2 z 1 głosów

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *