Życzenia sylwestrowe po angielsku

Długie życzenia noworoczne po angielsku z tłumaczeniem:

 

Wishing you a year of health,
wealth, happiness, luck, warmth…
And loads of love of your dear ones!
Hope the New Year
showers you with…
All that is beautiful!
Happy New Year!

Życzę Ci roku zdrowia,
bogactwa, radości, szczęścia, ciepła…
I mnóstwa miłości od Twoich najbliższych!
Niech nowy rok
skąpie Cię…
Wszystkim co jest piękne!
Szczęśliwego nowego roku!

 

May your world
be filled with warmth,
joy and good cheer…
Wishing you a
Happy New Year!
Niech Twój świat
będzie wypełniony ciepłem,
zabawą i radosnymi okrzykami…
Życzę Ci
Szczęśliwego nowego roku!

 

May each day of the New Year
Bring happiness, good cheer
And sweet surprises…
To you and all your dear ones!
Happy New Year!

Niech każdy dzień nowego roku
Przynosi szczęście, dobry nastrój
I słodkie niespodzianki…
Dla Ciebie i Twoich bliskich!
Szczęśliwego nowego roku!

 

May your new year be blessed
With peace, love and joy.
Sending you my heartfelt wishes
With joy that never ends.
Wishing you a very
Happy New Year.

Niech Twój nowy rok będzie błogosławiony
Pokojem, miłością i radością.
Ślę Ci moje serdeczne życzenia
radości która nigdy się nie kończy.
Życząc Ci bardzo
Szczęśliwego nowego roku.

 

Here’s to the New Year…
And all the promises
And hopes it brings!
As you sip your wine
Celebrating the New Year
Hope each day brings you
Showers of joy and surprises!
Happy New Year!

Oto nowy rok…
I wszystkie obietnice
I wszystkie nadzieje które przynosi!
Gdy pijesz Twoje wino
Świętując nowy rok
Mam nadzieję że każdy dzień przyniesie Ci
Strumień radości i niespodzianek!
Szczęśliwego nowego roku!

 

New Year brings just Happiness not Tear,
Everybody loves only You Dear,
All your Problems will be Finish.
It’s for You my Special NEW YEAR’S wish.

Nowy rok przynosi tylko szczęście nie łzę,
Wszyscy kochają tylko Ciebie kochanie,
Wszystkie Twoje problemy się skończą,
To moje specjalne życzenie noworoczne dla Ciebie.

 

Joy to your heart…
And warmth to your home!
As the New Year arrives…
Hope it brings along happiness,
Hope and good tidings…
To stay on and on
Happy New Year

Radość do Twojego serca…
I ciepło do Twojego domu!
Gdy nowy rok nadchodzi…
Mam nadzieję, że przynosi ze sobą szczęście,
Nadzieję i dobre wieści…
Aby wciąż pozostawały
Szczęśliwego nowego roku

 

New is the year, new are the hopes and the aspirations,
New is the resolution, new are the spirits and…
Forever my warm wishes are for you
Have a promising and fulfilling New Year
Here is a wishing that the coming year is a glorious
One that rewards all your future endeavors with success…
Wishing you heartfelt and prosperous
Happy New Year

Nowy jest rok, nowe są nadzieje i aspiracje,
Nowe są możliwości, nowe są nastroje i…
Na zawsze moje najlepsze życzenia dla Ciebie
Miej obiecujący i spełniony nowy rok
To są życzenia żeby nowy rok był wspaniałym
Tym, który wynagrodził wszystkie Twoje przyszłe przedsięwzięcia powodzeniem…
Życzę Ci z całego serca i pomyślnego
Szczęśliwego nowego roku

 

New year is the time to bid farewell to the old Year
And welcome the coming year.
It is the time to forget and get past memories
That are no longer useful or worth pondering upon.
Let’s forget and forgive.
Happy New Year.

Nowy rok to czas by pożegnać stary rok
I powitać nadchodzący rok.
To czas by zapominać i puszczać w niepamięć przeszłe wspomnienia
Które nie są dłużej przydatne lub warte myślenia o nich.
Zacznijmy zapominać i przebaczać.
Szczęśliwego nowego roku.

 

As the New Year makes its way
Through the cold winter…
Sending you a warm ‘Hello’
And wishing you a
Happy New Year!

Nowy rok nadchodzi
Przez mroźną zimę…
Wysyłając Ci ciepłe „Witam”
I życząc ci
Szczęśliwego nowego roku!

życzenia sylwestrowe po angielsku
May the New Year fill up days
with all things that are nice
and bright – here is
wishing you a lovely 20__.

Niech nowy rok wypełni dni
wszystkimi rzeczami które są miłe
i jasne – oto
życzenia dla Ciebie wspaniałego roku 20__.

 

As the new year
renews all the happiness
and good tidings…
Hope the joyful spirit
keeps glowing
in the your heart…
Forever!
Happy New Year!

W nowym roku
odnawia się całe szczęście
i dobre nowiny…
Niech Twój radosny nastrój
wciąż błyszczy
w Twoim sercu…
Na zawsze!
Szczęśliwego nowego roku!

życzenia noworoczne po angielsku
Remember the laughter,
the joy,
the hard work,
and the tears.
And as you reflect on the past year,
also think of the new one to come.
Because most importantly,
this is a time of new beginnings
and the celebration of life.
Happy New Year 20__.

Pamiętaj śmiech,
radość,
ciężką pracę,
i łzy.
Gdy wspominasz miniony rok,
pomyśl także o nadchodzącym.
Bo co najważniejsze,
jest to czas nowych początków
i świętowania życia.
Szczęśliwego nowego roku 20__.

życzenia na nowy rok po angeielsku
One glass water,
One glass beer,
Oh my dear,
Happy new Year

Szklanka wody,
Szklanka piwa,
O mój drogi, / O moja droga,
Szczęśliwego nowego roku

 

New Year brings just happiness not tear,
Everybody loves only You dear,
All your problems will be finish
It’s for you my Special NEW YEAR’S wish.

Nowy rok przynosi tylko radość nie łzy,
Każdy kocha tylko Ciebie mój drogi, / moja droga,
Wszystkie problemy skończą się
To moje dla Ciebie specjalne życzenia noworoczne.

 

Życzenia noworoczne po angielsku część 1

 

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku

 

życzenia sylwestrowe po angielsku

Życzenia sylwestrowe po angielsku
średnia: 5 z 1 głosów

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *